1 Korḛtɨ je 3

1NGakom je, kɨ rɔjetɨ ɓa, ta kɨ m-əl səsi kəte kɨn m-əl səsi tə dɨje kɨ go darɔ tɨ, tə dɨje kɨ əi ngan je kɨ du me kadɨ-me Kɨrɨsɨ tɨ. M-əl səsi ta tə dɨje kɨ go ndɨl tɨ al. 2E mbata kɨn ə, m-adɨ-n səsi nḛ kuso kɨ nga̰ al, m-adɨ səsi mba yo. Tadɔ tɔgɨsi asɨ kadɨ usoi nḛ kɨ nga̰ al. Bɨtɨ ɓone wa kɨn ka asi kadɨ usoi nḛ kɨ nga̰ al. 3Asi al, tadɔ səi dɨje kɨ go darɔ tɨ ɓəy. Səi dɨje kɨ go darɔ tɨ, ɨsɨ njɨyə kɨ go darɔ tɨ. M-əl be mbata ɨsɨ rai-naa ni je, ɨsɨ gaki-naa je. 4Lokɨ dəw madɨ ə nə nḛ dəw lə Pol, nɨngə kɨ nungɨ ə nə nḛ dəw lə Apolosɨ kɨn se e njɨyə kɨ go darɔ tɨ al ə se e ri wa? 5Apolosɨ kɨ Pol əi na̰ je ə? Apolosɨ kɨ Pol əi ɓəə kɨlə je lə Luwə. Əi ɓəə kɨlə je kɨ go rəbɨ ləde ə adi mesi Ɓaɓe. Dəw kɨ ra danje tɨ ra kɨlə ləne təkɨ Luwə ade-n. 6Mi m-dɨbɨ ko, Apolosɨ e nje ra man dɔ tɨ, nɨngə Luwə ə e nje ra kadɨ ɨbə. 7NJe mə ko kɨ nje ra man dɔ tɨ əi nḛ madɨ al. Dəw kɨ kadɨ tɔe ɓa dɔ tɨ e Luwə kɨ nje ra kadɨ tɔgɨ. 8NJe dɨbe kɨ nje ra man dɔ tɨ asi-naa. Nɨngə dəw kɨ ra dande tɨ a ɨngə nḛ kɨgə go ji kɨ asɨ ta kɨlə lie kɨ ra. 9MBata je madɨ-kɨlə je lənaa me kɨlə tɨ lə Luwə. Nɨngə səi, səi ndɔ lə Luwə, səi kəy kɨndə je lie. 10Kɨ go me-majɨ tɨ lə Luwə kɨ ɨlə-n kɨlə ləne jim tɨ, m-ɨndə ngɨrə kɨlə dansi tɨ tə nje kɨndə ngɨrə kɨlə kɨ majɨ. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn dəw kɨ rangɨ ɨndə ta jim. Ke ə, kadɨ dəw kɨ ɨndə ta kɨlə kɨn ɓa, ɨndə kəmne go kɨnde tɨ kɨ a ɨndə majɨ. 11Dəw a ɨndə ngɨrə kɨlə kɨn rangɨ al ngata. NGɨrə kɨlə ka ə to ne ə e Jəju Kɨrɨsɨ par. 12NGa nɨngə re dəw ɨndə ta kɨlə kɨn kɨ ɔr, ə se arja̰, ə se kɨ mbal kɨ ndole, ɨndə kɨ kagɨ, ə se burɨm wale, ə se kɨ kadɨ nḛ ka, a to kɨ taga. 13MBata ndɔ gangɨ ta tɨ ə, nḛ je pətɨ gɨnde a tḛḛ, nɨngə por a naa tɔgɨ kɨlə je pətɨ kadɨ dɨje a oy maje kɨ maje al. 14Re kɨlə kɨ dəw ɨndə dɔ ngɨre tɨ kɨn, nga̰ a taa nɨngə, ɓae a ɨngə nḛ kɨgə go jine. 15A kɨn ə, kɨlə kɨn por o̰-e tɔ nɨngə, ɓae a ɨngə nḛ kɨgə go jine al. Dəw kɨn a ɨngə kajɨ, nə e kajɨ kɨ a tḛḛ-n ta por tɨ jatɨ jatɨ. 16Səi ɓa səi kəy kɨsɨ Luwə, nə ɨgəri se ɨgəri al wa? 17Re dəw tujɨ kəy kɨsɨ Luwə nɨngə, Luwə a tuje dəwe kɨn tɔ. MBata kəy lə Luwə ay njay, nɨngə səi ə, səi kəy kɨsɨ Luwə. 18Majɨ kadɨ dəw ndam kɨ rɔne al. Kɨn ə re dansi tɨ, dəw madɨ oo rɔne tə nje tər kɨ go taga tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne nɨngə, majɨ kadɨ dəwe kɨn təl rɔne mbə tɨ. Təl rɔne mbətɨ kadɨ tə ɨngə-n tər kɨ rɔjetɨ. 19Tadɔ tər kɨ dɔnangɨ tɨ ne Luwə oo kadɨ e dɔ majal. Be ə makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Luwə uwə njé tər je kɨ ta me ta ngom je tɨ ləde.» 20Taa təl əl ɓəy tɔ ə nə: «Luwə gər taga lə njé tər je, nɨngə oo kadɨ e nḛ madɨ al.» 21Sɔbɨ kadɨ dəw madɨ un dɨje ɨndə-n gune al, mbata nḛ je pətɨ e ya̰si. 22E-n Pol, ə se Apolosɨ, ə se Pɨyər, ə se dɔnangɨ, ə se kɨsɨ kɨ dɔ taa, ə se koy, ə se nḛ je kɨ ɓone ə se kɨ lo ti tɨ, nḛ je kɨn pətɨ e ya̰si. 23Nɨngə səi, səi ya̰ Kɨrɨsɨ, ə Kɨrɨsɨ e ya̰ Luwə tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\