1 Korḛtɨ je 4

1Nɨngə, majɨ kadɨ oi-je tə ɓəə kɨlə je lə Kɨrɨsɨ. Oi-je tə njé ngəm nḛ je lə Luwə, nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ. 2NGa nɨngə, nḛ kɨ ɓa nje nḛ a ge rɔ nje ngəm nḛ tɨ, e ka dana par. 3Kɨ ɔjɨ dɔm, ta kadɨ səi, ə se njé gangɨ ta dɔ dɨje tɨ, ɨgangi ta dɔm tɨ ra-m ɓəl al. Ta mi wa kɨ dɔm, m-gangɨ ta dɔ rɔm tɨ al tɔ. Tadɔ m-ra nḛ kɨ majal al. 4Nɨngə, e kɨn ə a ra kadɨ mi dəw kɨ dana al. Ɓaɓe wa ə a gangɨ ta dɔm tɨ. 5MBata kɨn ə, majɨ kadɨ ɨgangi ta dɔ dəw tɨ kəte no̰ dɔkagɨloe tɨ al. Ɨngəmi dɔkagɨlo kɨ Ɓaɓe a re ə, nḛ je kɨ toi lo ɓɔyɔ tɨ me tɨl tɨ, a ɨlə kunjɨ dɔde tɨ kadɨ a toi taga wakɨsa ta kəm dɨje tɨ. Nɨngə a tḛḛ kɨ gɨn ndɨgɨ ra lə dəw kɨ ra kɨ to me tɨ. Lo kɨn tɨ, Luwə a ɨlə tɔjɨ dɔ dəw tɨ kɨ ra, kɨ go kɨlə rae tɨ. 6NGakom je, m-əl səsi ta kɨ go kuje je kɨ dangɨ dangɨ ɔjɨ dɔ Apolosɨ nɨm, ɔjɨ dɔm mi wa nɨm, mba kadɨ ɨndoi nḛ rɔje tɨ. M-ra be mba kadɨ dəw ra ya̰ne adɨ al dɔ ndu kɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl kɨn al. MBa kadɨ uni dəw ɨndəi gusi, ɨndori-naa al. 7Se na̰ ə e nje ra kadɨ ɨto dangɨ dan dɨje tɨ wa? Se e Luwə ə e nje kadi nḛ je pətɨ kɨ aw-n kɨn al wa? NGa ə re e Luwə ə adi nḛ je pətɨ kɨ aw-n kɨn nɨngə, ra ban be ə ɨsɨ ɨndə-n gui tə nḛ kɨ e ḭ wa ə ɨngə kɨ dɔrɔi be ə? 8Kɨ ɓasɨne kɨn, ɨngəi nḛ asɨ səsi ngata, səi njé nḛ kɨngə je. Kɨn ɨsɨ o̰i ɓe kɨ kanjɨ kadɨ je səsi dɔ tɨ. M-ndɨgɨ kadɨ e ɓeko̰ kɨ rɔjetɨ wa ə o̰i be, adɨ j-o̰-n səsi. 9Nɨngə, to təkɨ je kɨ madɨ je kɨ njé kaw kɨlə je kɨn, Luwə ɨndə-je go dɨje tɨ gogɨ be. Jɨ to tə dɨje kɨ gangi ta koy dɔde tɨ be. MBata Luwə ɨyə̰-je ji dɨje tɨ adɨ jɨ təl nḛ koo ta kəm dɨje tɨ pətɨ. Ta kəm malayka je tɨ kɨ ta kəm dɨje tɨ. 10Je, jɨ təl mbə je mbata tɨ lə Kɨrɨsɨ, nɨngə səi, səi njé kəm-kaa je me Kɨrɨsɨ tɨ. Je njé tɔgɨ al, nə səi, səi njé tɔgɨ je. Je, dɨje ɨsɨ kɨdi-je, nɨngə səi, dɨje ɨsɨ ɓuki səsi tɨ. 11Bɨtɨ ɓone ka j-ɨsɨ j-ɨngə ko̰. Nḛ kusoje goto, man ka̰yje goto, kɨbɨ kɔje goto. Dɨje ɨsɨ adi-je ko̰, j-ɨlə mbɨr mbɨr kɨ lo. 12Darɔje je wa, jɨ ra kɨlə j-ɔ rɔgɔgɔ taa j-ɨngə nḛ kusoje me tɨ. Dɨje taji-je ka, jɨ njangɨ dɔde, rai-je ko̰ ka j-uwə tɔgɨ je ba. 13Əli ta je kɨ majal dɔje tɨ ka, j-ɨlə dɨngəm me naa tɨ. Bɨtɨ ɓone ka dɨje ooi-je tə sḭ kɨ kɔsɨ kɨlə kɔ. OOi-je tə to̰ dɨje kɨ ndade goto. 14M-əl səsi ta tə nganm je kɨ njé ndɨgɨ ləm. E kɨ mba kulə-n rɔsɔl dɔsi tɨ ɓa m-ndangɨ-n ta kɨn m-adɨ səsi al, nə e kɨ mba kadɨ m-tḛḛ-n kəmsi majɨ dɔ nḛ je tɨ. 15Nɨngə, re njé kɔr no̰si je kɨ me kadɨ-me Kɨrɨsɨ tɨ əi dɨbɨ kutɨ ka, bawsi kɨ go ndɨl tɨ e kare ba. MBata mi ə mi bawsi kɨ nje kɨlə səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Kɨrɨsɨ. 16E be ə, m-dəjɨ səsi kadɨ oi go njam majɨ. 17M-ɨlə Tɨmote kɨ rɔsi tɨ kɨ mbata ta kɨn. Tɨmote kɨ e ngonm kɨ nje ndɨgɨ ləm, ngonm kɨ dana me ta tɨ lə Ɓaɓe. Tɨmote a ole mesi dɔ nḛ ndo tɨ ləm me kɨsɨ kɨ dɔ taa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. Kuje kɨ m-ɨsɨ m-ndo-n njé kaw-naa je kɨ lo je pətɨ. 18Dɨje madɨ sii gɨdɨde, ooi təkɨ m-a m-təl tə m-tḛḛ rɔsi gogɨ al ngata. 19Nə re Luwə ndɨgɨ ə dɔkagɨlo ngay al par ə m-a m-tḛḛ rɔsi tɨ no̰o̰. Nɨngə dɨjee kɨ njé si gɨdɨde kɨn, m-a m-o-n ta kəlde par al, nə m-o-n kɨlə kɨ tɔgɨde asɨ ra tɔ. 20Tadɔ ko̰ɓe lə Luwə e me ta kɨ kəl tɨ al, nə e me tɔgɨ tɨ. 21E ri ə ɨndɨgi dana? Ɨndɨgi kadɨ m-aw rɔsi tɨ kɨ gɔl jim tɨ ə se kadɨ m-aw kɨ nga̰me kɨ rosɨ kɨ ndɨgɨ-naa, kɨ e nga̰me kɨ sɔl lɔm lɔm ə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\