1 Korḛtɨ je 5

1Dɨje əli kɨ lo lo adɨ m-o təkɨ kaya kɨ to kəl tae al to dansi tɨ. Dɨje kɨ gəri Luwə al ka, dəw ɨngə ko kaya kɨ be kɨn dande tɨ al. J-o kadɨ dəw kare dansi tɨ ɨsɨ sangɨ ne bawne. 2Ə səi, ɨsɨ sii gɨdɨsi. Nḛ kɨn, e nḛ kɨ kadɨ a adɨ səsi ndɨngə rɔ. Nɨngə dəw kɨ be kɨn e dəw kɨ kadɨ a tuwəi-e dansi tɨ kɔ. 3Kɨ ɔjɨ dɔm, mi sa̰y səsi, nə təkɨ mi səsi naa tɨ me ndɨl tɨ, m-gangɨ ta dɔ dəwe tɨ kɨn me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ. M-gangɨ ta dɔe tɨ təkɨ mi səsi naa tɨ be. 4Nɨngə lokɨ a kawi-naa ə mi səsi naa tɨ me ndɨl tɨ, tɔgɨ Ɓaɓe ləje Jəju a e naa tɨ səje dɔ ta kɨ gangɨ tɨ kɨn. 5Dəw kɨ be kɨn, sɔbɨ kadɨ ɨyə̰i-e ji Sata̰ tɨ kadɨ tujɨ darɔe kɔ. Sata̰ tujɨ darɔe kɔ kadɨ ndɨle ɨngə kajɨ ndɔ təl Ɓaɓe Jəju tɨ. 6Nḛ kɨ kadɨ ɨsii gɨdɨsi, mi m-o al jagɨ. Se ɨgəri al wa? Əm kɨ ndə̰y be kɨ dəw lɔy-n ndujɨ, a ra adɨ ndujɨ ḭ. 7Sɔbɨ kadɨ ɔri əm kɨ kɔke dansi tɨ kɔ, mba kadɨ səi ndujɨ kɨ lɔy kɨ sɨgɨ. Səi ndujɨ kɨ lɔy kɨ sɨgɨ mbata əm goto dansi tɨ. Əm kɨ kɔke goto dansi tɨ, tadɔ ngon batɨ ra nay taa kɨlə taa ləje e kɨ kɨjə mɨnde. 8Adɨ jɨ rai nay taa kɨlə taa kɨn kɨ əm kɨ kɔke al. Adɨ jɨ rai kɨ əm majal al, adɨ jɨ rai kɨ əm me ndul al. Nə adɨ jɨ rai kɨ ndujɨ kɨ lɔy kɨ əm goto me tɨ, kɨ e ndujɨ kɨ ay njay, kɨ rɔjetɨ. 9Me makɨtɨbɨ tɨ kɨ m-ndangɨ kəte madɨ səsi kɨn, m-əl səsi kadɨ ɨndoləi-naa kɨ dɨje kɨ njé ra kaya je al. 10Nɨngə, m-əl be mbata lə dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ njé ra kaya je, ə se njé ra majal je, ə se njé ɓogɨ je, ə se njé kɔsɨ dɔde nangɨ no̰ kagɨ yo je tɨ, al. Re e be nɨngə, a tḛḛi kɔ dande tɨ. 11Nḛ kɨ m-əl səsi, sɔbɨ dɔ dəw kɨ ə nə nḛ nje kadɨ-me, nɨngə ɨsɨ ta ra kaya tɨ, ɨsɨ ta ra mal la tɨ, ɨsɨ ta kɔsɨ dɔne nangɨ no̰ kagɨ yo je tɨ, ɨsɨ ta nḛ tajɨ tɨ, ɨsɨ ta ra go̰ kasɨ tɨ, kɨ ta ɓogɨ tɨ. Dəw kɨ be kɨn ə kadɨ ɨndəi rɔsi naa tɨ sie al. 12E ta ləm mi ə kadɨ m-gangɨ ta dɔ dɨje tɨ kɨ əi njé kadɨ-me je al, al. Nɨngə, e njé kɨ əi dan njé kaw-naa je tɨ ə kadɨ a gangi ta dɔde tɨ. 13NJé kɨ əi njé kadɨ-me je al, e Luwə ə a gangɨ ta dɔde tɨ. Ɨtuwəi dəw kɨ nje me ndul dansi tɨ kɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\