1 Korḛtɨ je 6

1Lokɨ ta to dansi tɨ, səi kɨ adi mesi Jəju nɨngə, ɨtəli uni awi no̰ njé ko̰ɓe je tɨ kɨ gəri Luwə al ɓəy tɔ. Ɨrai be kɨ mba ri wa ka dəw gər al? Uni ta awi no̰de tɨ, ə ɨyə̰i dɨje lə Luwə. 2Se ɨgəri kadɨ dɨje kɨ kay njay lə Luwə ə a gangi ta dɔ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al wa? Kɨn ə ɨgəri kadɨ e səi je ə a ɨgangi ta dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne nɨngə, ra ban be ə asi kadɨ ɨgangi ngan ta je kɨ majal be kɨ to dansi tɨ al ə? 3Se ɨgəri kadɨ e j-əi je ə j-a jɨ gangi ta dɔ malayka je tɨ al wa? Ə kɨn ə e be nɨngə, ra ban be ə j-asi kadɨ jɨ gangi ngan ta je kɨ toi danje tɨ ɓone kɨn al ə? 4Gɨne e ri ə, lokɨ ngan ta je kɨ be kɨn toi dansi tɨ nɨngə, uni awi rɔ dɨje tɨ kɨ əi nḛ madɨ al dan njé kaw-naa je tɨ ə? 5M-əl səsi ta kɨn be kadɨ rɔsi sɔl səsi. Nɨngə, se dəw madɨ kare be kɨ nje kəm-kədɨ, kɨ kadɨ gangɨ ta dan ngakone je tɨ kɨ njé kadɨ-me je goto bɨtɨ wa? 6Ə kadɨ ngakonaa je kɨ me Kɨrɨsɨ tɨ uni-naa awi no̰ dɨje tɨ kɨ gəri Luwə al! 7Kɨ rɔjetɨ ɓa, kaw ə wa kɨ awi kɨ naa lo gangɨ ta tɨ kɨn, tɔjɨ kasɨ al ləsi kɨ taga ngata. Se ra ban ə ɨndɨgi kadɨ ɨsi dɔ tɨ kɨ njé kɨ rai səsi nḛ kɨ go rəbe tɨ al kɨn al wa? Se ra ban ə ɨyə̰i adɨ tuji nḛ ləsi par al wa? 8Ə, səi yo ta ɨtəli ɨsɨ rai nḛ kɨ go rəbe tɨ al, ɨsɨ ɓogi ngako̰si je kɨ me Kɨrɨsɨ tɨ. 9Ɨgəri kadɨ njé ra nḛ je kɨ go rəbe tɨ al, a oy ko̰ɓe lə Luwə al, ə se ɨgəri al wa? Majɨ kadɨ ədi rɔsi al, tadɔ njé ra kaya je, kɨ njé ra yo je, kɨ njé kuwə marɨm je, 10kɨ dɨngəm je kɨ njé sangɨ-naa je, kɨ njé ɓogɨ je, kɨ njé kəm-nda je, kɨ njé kasɨ ra je, kɨ njé tajɨ nḛ je, kɨ njé taa nḛ lə dɨje dɔ gu tɨ je, dɨje kɨn pətɨ a ooi ko̰ɓe lə Luwə al. 11Nḛ je kɨn ə e kɨlə ra dɨje madɨ dansi tɨ kəte. Nə ɓasɨne, səi dɨje kɨ Luwə togɨ səsi adɨ ayi njay, Luwə ɨndə səsi ta dangɨ mbata tɨ lie, Luwə ɔr ta dɔsi tɨ kɨ tɔ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, taa kɨ takul NDɨl kɨ kay njay tɔ. 12Dɨje madɨ əli əi nə: «Ta rəbɨ to kadɨ m-ra nḛ je pətɨ kɨ mem ndɨgɨ kare.» E kɨ rɔjetɨ, «ta rəbɨ to kadɨ m-ra nḛ je pətɨ kɨ mem ndɨgɨ kare,» nə nḛ je pətɨ majɨ səm dɔrɔ al. «Ta rəbɨ to kadɨ m-ra nḛ je pətɨ kɨ mem ndɨgɨ kare.» Nə m-ndɨgɨ kadɨ nḛ madɨ aw kɨ tɔgɨ dɔm tɨ al. 13Nḛ kuso e kɨ mbata me dəw, ə me dəw to mbata nḛ kuso tɔ, nə Luwə a tujɨ-de joo pu kɔ. Nə darɔ dəw e mbata kaya al. Darɔ dəw e mbata Ɓaɓe, nɨngə Ɓaɓe ka ɨsɨ mbata dəw tɔ. 14Təkɨ Luwə adɨ Ɓaɓe ḭḭ-n taa lo koy tɨ ka kɨn ə, a adɨ je ka j-a j-ḭ taa lo koy tɨ tɔ. A adɨ j-ḭ taa lo koy tɨ kɨ takul tɔge. 15Se ɨgəri kadɨ darɔsi je əi ngan rɔ Kɨrɨsɨ al wa? Se m-a m-un ngan rɔ Kɨrɨsɨ kadɨ m-təl-e ngan rɔ kaya dəne tɨ wa? Jagɨ m-a m-ra be al. 16Se ɨgəri kadɨ dəw kɨ ɨlə rɔne naa tɨ kɨ kaya dəne, təli darɔ kɨ kare ba sie al wa? Tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Dɨje kɨ joo kɨn a təli darɔ kɨ kare.» 17Nə, dəw kɨ ɨlə rɔne naa tɨ kɨ Ɓaɓe, e naa tɨ sie kare ba me ndɨl tɨ tɔ. 18E mbata kɨn ə, kadɨ ɨmbati kaya sangɨ dəne je. Tadɔ, ndəgɨ majal je kɨ dəw rade, əi gɨdɨ rɔe tɨ tagane, nə dəw kɨ ɨsɨ sangɨ dəne kaya tɨ, ɨsɨ ra majal ɔsɨ-n ta rɔne e wa. 19Se ɨgəri kadɨ darɔsi je e kəy kɨsɨ NDɨl Luwə al wa? NDɨl kɨ e mesi tɨ kɨn ḭ rɔ Luwə tɨ, Luwə ə adɨ səsi. Darɔsi e ya̰ Luwə, ɓɨ e ya̰si al. 20Majɨ kadɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ me darɔsi tɨ, tadɔ Luwə ɨgə dɔsi kɨ gatɨ kɨ ngay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\