1 Korḛtɨ je 7

1Ta kɨ ɔjɨ dɔ ta je madɨ kɨ əli-mi me makɨtɨbɨ tɨ kɨ ɨndangi adi-mi. M-o majɨ ngay kadɨ dɨngəm tḛḛ kadɨ dəne tɨ al. 2Nə mba kadɨ dəw osɨ me kaya kɨ ra tɨ al, majɨ kadɨ dɨngəm kɨ ra ka aw kɨ dəne ləne kɨ ɔjɨ dɔne, ə dəne kɨ ra ka kadɨ aw kɨ dɨngəm ləne kɨ ɔjɨ dɔne tɔ. 3Majɨ kadɨ dɨngəm kɨ ra ka adɨ nene nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ ade, nɨngə kadɨ dəne ka adɨ ngawne nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ ade tɔ. 4MBata dəne aw kɨ tɔgɨ dɔ rɔne tɨ al, nə e ngawe ə aw kɨ tɔgɨ dɔ tɨ. Be tɔ ə, dɨngəm ka aw kɨ tɔgɨ dɔ rɔne tɨ al, nə e nee ə aw kɨ tɔgɨ dɔ tɨ. 5Majɨ kadɨ ɔgi-naa rɔsi al. Re ɔgi-naa rɔsi nɨngə, kadɨ e kɨ go mɨndɨsi kɨ osɨ naa tɨ mba kadɨ uni rɔsi əli ta kɨ Luwə. Nɨngə go tɨ ə, ɨtəli awi naa tɨ gogɨ. Be mba kadɨ Sata̰ ɨngə rəbɨ na-n səsi al. Ɨngə rəbɨ na səsi lokɨ asi kuwə rɔsi nga̰ al. 6Ta kɨ m-əl səsi kɨn, e ndu ɓa m-adɨ səsi al, nə e go rəbɨ madɨ ə m-ɔjɨ səsi. 7M-ndɨgɨ ngay kadɨ dɨngəm je pətɨ toi tə mi be, nə ke ə, na̰ na̰ ka aw kɨ kadɨ-kare ləne kɨ Luwə ade. Kadɨ kare je əi dangɨ dangɨ: dəw kare aw kɨ kadɨ-kare nḛ madɨ, ə e kɨ nungɨ aw kɨ kadɨ-kare nḛ kɨ rangɨ tɔ. 8M-əl buwə je kɨ njé ngaw koy je, təkɨ to majɨ ngay kadɨ ɨsi dɔrɔde tə mi be. 9Nə ke ə re, asi kadɨ uwəi rɔde nga̰ al ɓa, majɨ kadɨ taai dəne, ə se taai dɨngəm kɨ rangɨ. Tadɔ, taa-naa e sotɨ kadɨ dəw ɨndə gu dɔ ngur darɔ tɨ. 10Kɨ ɔjɨ dɔ dɨje kɨ taai-naa kɨ bəlme, majɨ kadɨ dəne tḛḛ ji ngawne tɨ al. Nɨngə, ndu kɨn e mi ə m-un al, nə e Ɓaɓe ə un. 11A re dəne tḛḛ ji ngawne tɨ ɓa, a taa dɨngəm kɨ rangɨ al. Re e be al tɔ nɨngə, kadɨ təl aw ji ngawne tɨ gogɨ. Ə kadɨ dɨngəm ka tuwə nene al tɔ. 12Kɨ ɔjɨ dɔ ndəgɨ dɨje nɨngə, e mi ə m-əl-de ta, ɓɨ e Ɓaɓe al. M-əl kadɨ re, dɨngəm kɨ un mene adɨ Kɨrɨsɨ, aw kɨ dəne kɨ gər Kɨrɨsɨ al, ə dəne ka kɨn ndɨgɨ kadɨ n-ɨsɨ sie ɓa, majɨ kadɨ tuwe al. 13Ə re dəne kɨ un mene adɨ Kɨrɨsɨ, aw kɨ dɨngəm kɨ gər Luwə al, ə dɨngəm ka kɨn ndɨgɨ kadɨ n-ɨsɨ sie ka, majɨ kadɨ mbate al tɔ. 14Tadɔ, dɨngəm kɨ gər Luwə al a e kɨ kay njay kɨ takul nene. Nɨngə dəne kɨ gər Luwə al ka, a e kɨ kay njay kɨ takul ngawne tɔ. Re e be al nɨngə, ngande je a əi kɨ kay njay al. Nə kɨ rɔjetɨ, əi kɨ kay njay. 15A kɨn ə re, e kɨ gər Luwə al, ndɨgɨ mbatɨ-naa nɨngə, ta rəbɨ to mbata tɨ lie. Tadɔ goe tɨ kɨn, nḛ madɨ kɨ dɔɔ nje kun mene kadɨ Kɨrɨsɨ naa tɨ kɨ nje gər Luwə al goto. Luwə ɓar səsi kadɨ ɨsi kɨ naa kɨ lapɨya. 16Dəw gər al, kɨ go rəbɨ kɨsɨ naa tɨ kɨn, dɔ majɨ ə, ḭ dəne a ajɨ ngawi, ə se ḭ dɨngəm a ajɨ nei. 17Kadɨ nḛ ra dəw kɨ ra e kɨ go kadɨ-kare tɨ lie. Kadɨ kare kɨ Ɓaɓe ade kɨ go kɨse tɨ kɨ dɔe taa, kəte taa kadɨ Luwə ɓar-e-n. E kɨn e ta kɨ m-ndangɨ madɨ njé kaw-naa je pətɨ. 18Kɨn ə re dəw madɨ ɨjə mɔtɨne kəte taa kadɨ Luwə ɓar-e nɨngə, kadɨ təl ra rɔne tə nje kɨjə mɔtɨ al ɓəy be al. A kɨn ə re dəw madɨ ɨjə mɔtɨne al ɓəy, ə Luwə ɓar-e nɨngə, kadɨ təl aw ɨjə mɔtɨne al ngata. 19M-adɨ ɨgəri təkɨ kɨjə mɔtɨ e nḛ madɨ kare al. Taa kɨjə mɔtɨ al ka e nḛ madɨ al tɔ. Nḛ kɨ sɔbɨ kɨndə kəm go tɨ, e ngəm go ndu-kun je lə Luwə. 20Majɨ kadɨ, na̰ na̰ ka ɨsɨ me ji kɨsɨ tɨ ləne kɨ ɨsɨ-n kəte taa kadɨ Luwə ɓar-e-n. 21Kɨn ə ḭ ɓəə kəte taa kadɨ Luwə ɓari ə, kadɨ ɨga ta dɔ kei ɓəə tɨ kɨn al. Re ta rəbɨ to mba kadɨ ɔr kulə ɓəə mɨndi tɨ mɨndɨ ka, majɨ kadɨ a me ɓəə tɨ wa kɨn ɨra-n kɨlə kɨ majɨ. 22Tadɔ ɓəə kɨ Ɓaɓe ɓar-e, e dəw kɨ kulə ɓəə ɔr mɨnde tɨ ngata, e dəw lə Ɓaɓe. Be tɔ ə, dəw kɨ e ɓa rɔne kɨ Luwə ɓar-e, təl ɓəə lə Kɨrɨsɨ. 23Kadɨ ɨgəri təkɨ ɨgəi dɔsi kɨ gatɨ kɨ ngay, ɓɨ kadɨ ɨtəli ɓəə je lə dɨje al. 24NGakom je, kadɨ na̰ na̰ ka, ɨsɨ kɨ go ji kɨse tɨ kɨ ɨsɨ-n kəte taa kadɨ Luwə ɓar-e-n. 25Kɨ ɔjɨ dɔ dɨje kɨ taai-naa al ɓəy, m-ɨngə ndu madɨ rɔ Ɓaɓe tɨ kadɨ m-adɨ-de al. Nɨngə, m-a m-əl-de ta kɨ go koe tɨ ləm kɨ m-o. Mi kɨ Luwə o kəm-to-ndoo ləm, ə təl-m dəw tɨ kɨ asɨ kadɨ ɨtaai mee. 26Nḛ kɨ mi m-o majɨ ngay kadɨ dəw ra ə to kɨn: dɔkagɨlo kɨ j-ɨsɨ tɨ ne kɨn ə dɨngəm ɨsɨ kɨ karne par ə, m-o kadɨ a e so-e tɨ, tadɔ e dɔkagɨlo kɨ nga̰ ngay. 27Be ə, re ɨtaa dəne ngata ɓa majɨ kadɨ ɨsɨ sie par. A kɨn ə re ɨtaa dəne al ɓəy ə, ɨsɨ par ɓɨ ɨsangɨ rəbɨ taa dəne al. 28Nɨngə, kɨn ə ɨtaa dəne ə, e majal ə ɨra al. Taa re ngon kɨ mandɨ taa dɨngəm ka, e majal ə ra al tɔ. Nə dɨje kɨ njé taa-naa a ɨngəi ko̰ kɨ ndɔ je pətɨ me kɨsɨ kɨ dɔ taa tɨ ləde. E be ə, m-ndɨgɨ kadɨ uri me ko̰ tɨ kɨn al. 29NGakom je, nḛ kɨ kadɨ m-əl səsi ə to kɨn: dɔkagɨlo kɨ no̰je tɨ nay ngay al ngata. Ə kadɨ kaw kɨ kəte no̰o̰ kam, njé taa dəne je toi tə dɨje kɨ taai dəne al be. 30Kadɨ njé kɨ ɨsɨ no̰i-naa toi tə dɨje kɨ no̰i-naa al be, kadɨ njé kɨ ɨsɨ rai rɔnəl toi tə dɨje kɨ rai rɔnəl al be, kadɨ njé kɨ ndogi nḛ je toi tə dɨje kɨ awi kɨ nḛ madɨ al be, 31kadɨ njé kɨ ɨsi majɨ kɨ nḛ kɨngə kɨ dɔnangɨ ne tɨ toi tə dɨje kɨ ɨsi majɨ al be. Tadɔ dɔnangɨ kɨ nḛ majɨ kɨ me tɨ ba pətɨ a gotoi. 32Nɨngə, m-ndɨgɨ kadɨ ɨsi kɨ kanjɨ ta kɨ ga. Tadɔ dəw kɨ taa dəne al ɓəy ɨsɨ sol dɔ kɨlə tɨ lə Ɓaɓe. Ɨsɨ sangɨ kadɨ n-ra nḛ kɨ nəl Ɓaɓe. 33Nə dəw kɨ taa dəne, ɨsɨ sol mbata nḛ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne. Ɨsɨ sangɨ kadɨ n-ra nḛ kɨ nəl nene yo tɔ. Adɨ e dəw kɨ ta gae tɔ joo. 34Be tɔ ə, dəne kɨ taa dɨngəm al, ə se ngon kɨ mandɨ ka toi be tɔ. Ɨsɨ soli mbata kɨlə lə Ɓaɓe, kadɨ n-əi dɨje kɨ majɨ me darɔde tɨ nɨm, me ndɨlde tɨ nɨm. Nə dəne kɨ taa dɨngəm, ɨsɨ sol mbata nḛ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne. Ɨsɨ sangɨ kadɨ n-ra nḛ kɨ nəl ngawne yo tɔ. 35E kɨ mbata majɨ ləsi ə m-əl-n səsi ta kɨn ɓɨ e kɨ mba kadɨ m-ɔgɨ-n səsi dɔ nḛ madɨ al. Nɨngə, m-ndɨgɨ kadɨ ɨrai e kɨ go rəbe tɨ kɨ majɨ, mba kadɨ ɨtḭ rɔsi katɨ me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Ɓaɓe, ɓɨ kɨ me kɨ joo al. 36Kɨn ə re, dɨngəm uwə dɔ ngon kɨ mandɨ ngata, ə oo kadɨ re n-taa-e al ə n-ra sie nḛ kɨ majal ɓa, majɨ kadɨ taai-naa par ɓɨ e majal al. 37Nə kɨn ə re, go nongɨ tɨ, dəw un ndune kadɨ n-taa dəne al, kanjɨ gu kɨ kɨndə dɔ tɨ, dəwe ra majɨ. Ra majɨ, lokɨ uwə rɔne nga̰ sangɨ dəne kɨn al. 38E be ə, re dɨngəm uwə dɔ ngon kɨ mandɨ ə taai-naa sie par ka majɨ. A kɨn ə re, təl ɨyə̰ goe adɨ taai-naa al ə majɨ ngay ɓəy tɔ. 39Dɔkagɨlo kɨ dɨngəm ɨsɨ kɨ dɔne taa ɓəy ɓa, kadɨ dəne ɨyə̰ ngawne al. Nə re ngawe oy nɨngə, kulə goto mɨnde tɨ. Ta rəbɨ to kadɨ taa dɨngəm kɨ me ndɨgɨ. Nə ke ə kadɨ e dɨngəm kɨ me Kɨrɨsɨ tɨ taa. 40Nɨngə, kɨ go koe tɨ ləm, m-o kadɨ re nje ngaw koy kɨn ɨsɨ dɔne tɨ par ə majɨ ngay. M-əl be mbata, mi ka m-gər kadɨ m-aw kɨ NDɨl Luwə mem tɨ tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\