1 Korḛtɨ je 8

1Kɨ ɔjɨ dɔ da kɨ gugi yo nɨngə, m-o kadɨ j-əi pətɨ, j-əi njé nḛ gər təkɨ rɔjetɨ. Nə nḛ gər e nje re kɨ kɔjɨ rɔ. NDɨgɨ-naa ə yə e nje ra kɨ dəw kade tɔgɨ me kadɨ-me tɨ lie. 2Re dəw madɨ oo rɔne tə nje nḛ gər nɨngə, dəwe kɨn gər nḛ kɨ rɔjetɨ al ɓəy. 3Nə re dəw ndɨgɨ Luwə nɨngə, Luwə gər dəwe kɨn. 4Ə se kadɨ dəw uso da kɨ poli yo ə se kadɨ uso al wa? Ta kɨ kadɨ j-əl ən: Jɨ gər kadɨ yo madɨ kare goto dɔnangɨ tɨ ne. Taa, Luwə kɨ rangɨ goto, Luwə e karne ba par ə ɨsɨ no̰o̰. 5Dɨje ɨsɨ ɓari nḛ je madɨ dɔra̰ tɨ, ə se dɔnangɨ tɨ ne luwə je. Ə re, ɨsɨ ɓari-de luwə je, ə adɨ luwə je kɨ ɓaɓe je ba̰yḭ-naa ka, 6kɨ rɔje tɨ je ɓa, Luwə e karne ba ə ɨsɨ no̰o̰. Luwə kɨ Bawje, kɨ nje kɨndə nḛ je pətɨ, kɨ j-ɨsɨ kɨ dɔje taa kɨ takule. Taa Ɓaɓe e kare ba tɔ. E kɨ go rəbɨ lie ə Luwə ɨndə-n nḛ je pətɨ. Taa, j-ɨsɨ kɨ dɔje taa, kɨ go rəbɨ lie tɔ. 7Nə dɨje kɨ na̰ je gəri kɨ be kɨn al. Kɨ madɨ je, rai yo je kɨ ndɔe ndɔe, adɨ kɨ ɓone wa kɨn ka, lokɨ ɨsɨ usoi da kɨ poli yo nɨngə, usoi təkɨ e da lə yo je kɨ rɔjetɨ ka kɨn tɔ. Taga ləde, tɔge goto, adɨ ooi rɔde tə dɨje kɨ to njḛ. 8E nḛ kuso ə e nje kaw səje rɔ Luwə tɨ al. Re j-usoi al ə, nḛ kare kɨ du-je goto; a re j-usoi ə, nḛ kare kɨ j-ɨngəi dɔ made tɨ goto tɔ. 9Re e be ka, kadɨ oi go rɔsi majɨ. Oi go rɔsi majɨ, kadɨ taa kɨ Kɨrɨsɨ taa səsi ɨlə səsi taa kɨn, təl rəbɨ kɨ kadɨ adii njé kɨ əi to̰ je, tosii me majal tɨ al. 10Təkɨ dəw kɨ to̰, oo-i, ḭ kɨ ɨgər nḛ majɨ, ɨsɨ uso nḛ kəy ra yo tɨ. Lokɨ oo-i kɨn, se a ra kadɨ a aw kɨ kəte kəte me kuso da je tɨ kɨ Pəli yo al wa? 11E be ə, ngoko̰je kɨ to̰, kɨ Kɨrɨsɨ oy mbata lie kɨn, a tujɨ kɨ go rəbɨ nḛ gər ləi. 12Majal kɨ ɨsɨ ɨrai ɔsi ta ngako̰si je, ɨsɨ ɨrai adi do taga je ləde kɨ tɔge goto kɨn, e majal kɨ ɨsɨ ɨrai ɨndori Kɨrɨsɨ tɔ. 13E be ə, re e kɨ mbata nḛ kuso ə kadɨ ngokom osɨ-n me majal tɨ ɓa, m-a m-uso da al, mba kadɨ m-adɨ ngokom osɨ-n me majal tɨ al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\