1 Korḛtɨ je 9

1M-ndəjɨ səsi m-o se mi dəw dɔrɔm al wa? Se mi nje kaw kɨlə al wa? Se m-o Jəju kɨ Ɓaɓe ləje kɨ kəm al wa? Se səi kandɨ kɨlə ləm me tɔ Ɓaɓe tɨ al wa? 2Re ndəgɨ dɨje ə ooi mi tə nje kaw kɨlə al ka, kɨ rɔsi tɨ mi nje kaw kɨlə. Tadɔ nḛ kɨ tɔjɨ kadɨ mi nje kaw kɨlə, e kɨndə rɔ naa tɨ ləsi kɨ Kɨrɨsɨ kɨn. 3Ta kɨ kadɨ m-rɔ-n kɨ njé kɨndə ta dɔm tɨ ə to kɨn: 4Se sɔbɨ kadɨ kɨlə kɨ j-ɨsɨ ra kɨn, j-ɨngə nḛ loe tɨ j-uso al wa? 5Se sɔbɨ kadɨ j-aw kɨ dəne madɨ tə neje təkɨ ndəgɨ njé kaw kɨlə je, kɨ ngako̰ Ɓaɓe je, kɨ Pɨyər je ɨsɨ rai al wa? 6Se sɔbɨ dɔje je kɨ Barnabasɨ par kadɨ tə jɨ ra kɨlə taa j-ɨngə nḛ j-uso wa? 7Əli-mi adɨ m-o, se ndɔ kare oi asɨgar kɨ ra kɨlə asɨgar ləne kɨ nḛ kɨngə lie e wa e no̰o̰ wa? Ə se na̰ ə ndɔr nju nɨngə uso kandɨ nḛ ndɔr ka kɨn al wa? Ə se na̰ ə ul batɨ je nɨngə a̰y mbade al wa? 8Ta kɨn m-əl kɨ go ta kəl dɨje tɨ par wa? NDu-kun lə Mojɨ ka əl ta kɨn be tɔ ə nə: 9«Dəw a dɔ ndugɨdu ta mangɨ tɨ al, dɔkagɨlo tɨ kɨ a njɨyə dɔ ko tɨ mba kadɨ kande tḛḛ.» E mbata lə mangɨ je kɨ da wa kɨn ə Luwə aw-n kɨ ta kɨ ga kɨn wa? 10Se e mbata tɨ ləje je wa kɨn ə Luwə əl-n ta kɨn al wa? Təkɨ rɔjetɨ, e mbata tɨ ləje ə əl-n ta kɨn. Tadɔ sɔbɨ kadɨ dəw kɨ nje ndɔr, ɨndə mene dɔ tɨ təkɨ ndɔr kɨn n-a n-ɨngə nḛ loe tɨ. Taa kadɨ dəw kɨ nje kɨndə ko gər təkɨ n-a nɨngə nḛ dɔ jine. 11Təkɨ jɨ dɨbɨ nḛ lə ndɨl dansi tɨ kɨn, e go tɨ al kadɨ jɨ tətɨ kande kɨ kadɨ majɨ kɨ darɔje rɔsi tɨ wa? 12Re dɨje madɨ ɨngəi nḛ kɨn nɨngə, ra ban be ə je kɨn ɓəy taa kadɨ j-a j-ɨngə al ə? Re e be ka, j-ɨndə tɔgɨ kɨn dɔsi tɨ al. J-ore meje dɔ nḛ je tɨ pətɨ mba kadɨ j-ɨlə kagɨ no̰ poy ta tɨ kɨ majɨ kɨn al. 13Ɨgəri majɨ kadɨ dɨje kɨ njé ra kɨlə me kəy tɨ lə Luwə, usoi nḛ kɨ me kəy tɨ lə Luwə. Ɨgəri majɨ kadɨ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, usoi nḛ kadɨ-kare kɨn. 14Be tɔ ə, dɨje kɨ njé kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ, Ɓaɓe un ndune kadɨ ɨngəi nḛ kusode me kɨlə kɨlə mbḛ Poy Ta tɨ kɨ Majɨ kɨn. 15Nə mi, m-ɨndə tɔgɨ kɨn dɔ dəw tɨ al. M-ndangɨ ta kɨn mba kadɨ m-dəjɨ-n go nḛ madɨ al tɔ. Re e koy ka, m-ndɨgɨ koy par. E nḛ rɔnəl ləm, Dəw madɨ kɨ kadɨ a taa jim tɨ goto. 16Nɨngə, Poy Ta kɨ Majɨ kɨ m-ɨlə mbḛe kɨn e nḛ kɨ kadɨ m-a m-ɨndə-n gum al. E kɨlə kɨ ɨsɨ dɔm tɨ, sɔbɨ kadɨ m-ra. Nɨngə kəm-to-ndoo e ləm, lokɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨn al. 17Re e kɨlə kɨ m-ra kɨ dɔm mi wa ɓa, sɔbɨ kadɨ m-a m-ɨngə nḛ kɨgə go jim. Nə təkɨ e kɨlə kɨ ɨsɨ dɔm tɨ kadɨ m-ra, m-ra təkɨ ɨsɨ-n dɔm tɨ kadɨ m-ra-n ka kɨn. 18Nḛ kɨgə go ji ləm e ri ə? Nḛ kɨgə go ji ləm e Poy Ta kɨ Majɨ kɨ m-ɨlə mbḛ. M-ɨlə mbḛ kɨ kanjɨ kadɨ m-ɨngə nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ m-ɨngə loe tɨ. 19Mi dəw dɔrɔm, mi ɓəə al. Nə be ka, m-ra rɔm ɓəə tɨ lə dɨje pətɨ mba kadɨ m-ɨngə-n dɨje ngay m-adɨ Kɨrɨsɨ. 20Lokɨ mi dan Jɨpɨ je ə, m-təl rɔm Jɨpɨ tɨ mba kadɨ m-ɨngə-n Jɨpɨ je. Mi gɨn ndu-kun tɨ lə Mojɨ al, nə lokɨ mi dan dɨje tɨ kɨ əi gɨn ndu-kun tɨ lə Mojɨ ə, m-ra rɔm tə dəw kɨ e gɨn ndu-kun tɨ səde mba kadɨ m-ɨngə-n-de. 21Re mi dan dɨje tɨ kɨ gəri ndu-kun lə Mojɨ al ə, m-ra rɔm tə dəw kɨ gər ndu-kun lə Mojɨ al be mba kadɨ tə m-ɨngə-n-de. Nə kɨ rɔjetɨ ɓa, mi gɨn ndu-kun tɨ lə Luwə, tadɔ m-təl rɔm go ndu-kun tɨ lə Kɨrɨsɨ. 22Re mi dan to̰ je tɨ ə, m-ra rɔm to̰ tɨ mba kadɨ m-ɨngə-n to̰ je m-adɨ Kɨrɨsɨ. M-təl rɔm nḛ je tɨ pətɨ rɔ dɨje tɨ pətɨ mba kadɨ tə dɨje madɨ ɨngəi kajɨ. 23M-ra nḛ je kɨn pətɨ mbata tɨ lə Poy Ta kɨ Majɨ. M-ra mba kadɨ m-ɨngə-n nḛ majɨ kɨ əl tae tɔ. 24Ɨgəri kadɨ dɨje kɨ njé ka̰y ngɔdɨ, pətɨ a̰yḭ-naa ngɔdɨ dɔ bangɨ tɨ, nə kare ba dande tɨ par ə ɨngə nḛ kɨgə go njae, ə se ɨgəri al? Majɨ kadɨ a̰yḭ-naa ngɔdɨ kɨ kuje kɨ kadɨ ɨngəi nḛ ngɔdɨ ləsi. 25NJé ka̰y ngɔdɨ je, lo na rɔ tɨ ləde, dəw kɨ ra ka ɨndə dɔ rɔne tɨ kadɨ tə n-ɨngə-n jɔgɨ kɔsɨ-gon. Nɨngə e jɔgɨ kɔsɨ-gon kɨ ndɔ madɨ ə a tujɨ, nə je, jɔgɨ kɔsɨ-gon ləje a tujɨ al ratata. 26E be ə, mi m-ɨsɨ m-a̰y ngɔdɨ, nɨngə, m-a̰y ngɔdɨ lə njé kəm tɔ je kɨ no̰o̰ be al. Taa m-ɨsɨ m-rɔ tɔ, nɨngə rɔ kɨ m-ɨsɨ m-rɔ, m-ɓɨr jim m-ɨndə-n nəl al tɔ. 27M-ɨsɨ m-ɨndə dɔ darɔm tɨ, kadɨ m-ule gɨn tɔgɨm tɨ. M-ule gɨn tɔgɨm tɨ mba kadɨ, mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ m-ɨsɨ m-ɨlə kɨn, lo ti ə ɔri-mi kɔ al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\