1 Ja̰ 1

1Nḛ kɨ e lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ, nḛ kɨ j-o kɨ mbije, nḛ kɨ j-o kɨ kəmje, nḛ kɨ jɨ go̰ kɔri kɔri, nḛ kɨ jije ɔdɨ, e ta kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 2Kajɨ kɨn ɔdɨ rɔne adɨ j-o-e kɨ kəmje; jɨ ma najɨ lie. Nɨngə e mbata kɨn ə, j-ɨsɨ j-ɨlə səsi mbḛ kajɨ kɨ kəte e kadɨ Bawje Luwə tɨ, ɓa go tɨ, e kɨ tḛḛ kɨ dɔe kadɨ-je. 3Nḛ kɨ j-o kɨ kəmje nɨm, j-o kɨ mbije nɨm, ə səi ka j-ɨlə səsi mbḛe tɔ. Lo kɨn tɨ, a ɨndəi rɔsi naa tɨ səje dɔ me kasɨ-naa tɨ kɨ j-aw-n kɨ Bawje Luwə nɨm, kɨ NGone Jəju Kɨrɨsɨ nɨm kɨn. 4Nɨngə jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn j-adɨ səsi kadɨ rɔnəl ləje asɨ-naa tapɨ. 5Luwə e kunjɨ, ngon tɨl kɨ ndə̰y be ka goto rɔe tɨ, nɨngə e kɨn ə e ta kɨlə mbḛ kɨ j-ɨngə ta Jəju Kɨrɨsɨ tɨ ə je j-ɨlə səsi mbḛe. 6Kɨn ə re j-əli j-əi nə meje e naa tɨ kɨ Luwə, nɨngə j-ai no̰o̰ jɨ njɨyəi me tɨl tɨ ɓəy ə, j-əi njé ngom je, nḛ kɨ rɔjetɨ goto rɔje tɨ. 7A re jɨ njɨyəi me kunjɨ tɨ təkɨ Luwə wa e-n me kunjɨ kɨn be ɓa, me je e naa tɨ kɨ naa nɨm, taa məsɨ Jəju kɨ NGone togɨ majal je ləje pətɨ kɔ tɔ. 8Kɨn ə re j-əli j-əi nə jɨ rai majal al ə, j-ɨsɨ j-ədi rɔje j-əi je wa, taa nḛ kɨ rɔjetɨ goto rɔje tɨ tɔ. 9Nə re jɨ tḛḛ taje dɔ majal je tɨ ləje ə, Luwə kɨ e dəw kɨ yətɨ ndune al nɨm, e dəw kɨ dana nɨm kɨn a ɨyə̰ go majal je ləje kɔ, taa a bɔr ra go tɨ al je ləje pətɨ kɔ tɔ. 10A kɨn ə re j-əli j-əi nə j-əi njé ra majal je al ə, jɨ ɓari Luwə nje ngom, nɨngə ta lie ka goto meje tɨ tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\