1 Ja̰ 2

1NGanm je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi mba kadɨ osi me majal tɨ al. A kɨn ə re dəw madɨ osɨ me majal tɨ ə, j-awi kɨ nje najɨ ta dɔje tɨ kɨ ɨsɨ kadɨ Bawje tɨ no̰, adɨ e Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ e dəw kɨ dana. 2Tadɔ e e ə un rɔne ɨlə kɔ adɨ koy mbata majal je ləje. Nɨngə e mbata majal je ləje par al, nə mbata majal je lə dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne. 3Re jɨ təl rɔje go ndu-kun je tɨ ɓa, j-asi kadɨ j-əli kɨ me kɨ tḭ katɨ təkɨ jɨ gəri Luwə. 4Dəw kɨ əl ə nə: «M-gər Luwə», nə təl rɔne go ndu-kun je tɨ lie al, dəwe kɨn e nje ngom, ta kɨ rɔjetɨ goto rɔe tɨ. 5Nə re dəw təl rɔne go ndu Luwə tɨ ɓa, ndɨgɨ Luwə adɨ asɨ-naa tapɨ. Lo kɨn tɨ, j-a jɨ gəri kɨ me kɨ tḭ katɨ kadɨ meje e naa tɨ kɨ Luwə. 6Dəw kɨ əl ə nə mene e naa tɨ kɨ Luwə ɓa, sɔbɨ kadɨ dəwe kɨn njɨyə təkɨ ndɔ kɨ Jəju njɨyə-n kɨn be. 7Madɨm je, njé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, e ndu-kun kɨ sɨgɨ ɓa m-ndangɨ m-adɨ səsi al, nə e ndu-kun kɨ to mari nu, kɨ ɨngəi lo kɨlə ngɨrə kɨndə nḛ je tɨ nu wa kɨn. NDu kune kɨ to mari nu kɨn, e ta wa kɨ osɨ mbisi tɨ kəte nu kɨn. 8Nə m-təl m-əl ɓəy tɔ m-ə nə e ndu-kun kɨ sɨgɨ ə m-ndangɨ m-adɨ səsi. Nɨngə kee kɨ rɔjetɨ, dəw oo kɨ rɔ Kɨrɨsɨ tɨ nɨm kɨ rɔsi tɨ nɨm, tadɔ tɨl də kɔ, adɨ kunjɨ kɨ rɔjetɨ ngata ə ɨsɨ unjɨ. 9Dəw kɨ ə nə n-ɨsɨ n-njɨyə me kunjɨ tɨ, nə a dɔ tɨ no̰o̰ ɨsɨ ɔsɨ ngokone ta ɓa, dəwe kɨn e me tɨl tɨ wa ɓəy. 10Dəw kɨ ndɨgɨ ngokone, e me kunjɨ tɨ, nḛ madɨ kare kɨ to rɔe tɨ kɨ kadɨ a ra adɨ osɨ goto. 11Nə dəw kɨ ɨsɨ ɔsɨ ta ngokone, e me tɨl tɨ; ɨsɨ njɨyə me tɨl tɨ, gər lo kɨ ɨsɨ aw tɨ al, tadɔ tɨl dɨbɨ kəme tɨ. 12NGanm je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi tadɔ majal je ləsi e kɨ kɨyə̰ go kɔ kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ. 13NJé kojɨ-m je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi tadɔ ɨgəri dəw kɨ e kəte lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ. NGan basa je kɨ ngan madɨ je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi tadɔ ɨtəti rɔ nje majal. 14NGanm je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi tadɔ ɨgəri dəw kɨ e Bawje. NJé kojɨ-m je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ m-adɨ səsi tadɔ ɨgəri dəw kɨ e kəte lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ. NGan basa je kɨ ngan madɨ je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ m-adɨ səsi tadɔ tɔgɨsi e ngay, ta lə Luwə uwə lo kɨsɨ mesi adɨ ɨtəti rɔ nje majal. 15Adi nḛ ra je kɨ majal kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn uwə mesi al, taa adi mər ta je kɨ dɔnangɨ tɨ ne uwə mesi al nɨm tɔ. Kɨn ə re nḛ ra je kɨ dɔnangɨ tɨ ne uwə me dəw ə, dəwe kɨn lo kadɨ a ndɨgɨ Luwə goto. 16Tadɔ, nḛ ra je kɨ majal kɨ dɔnangɨ kɨ əi: ngur ra ndɨgɨ lə darɔ, kɨ kəm-nda, kɨ kɨndə gu kɨ nḛ kɨngə je kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn, nḛ je kɨn pətɨ ḭḭ rɔ Bawje Luwə tɨ al, nə ḭḭ dɔnangɨ tɨ ne. 17NGa nɨngə dɔnangɨ kɨ ngur nḛ ra je kɨ majal kɨ me tɨ kɨn pətɨ a dəi, nə dəw kɨ nje ra go ndɨgɨ tɨ lə Luwə a ɨsɨ kɨ dɔne taa bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 18NGanm je, j-əi dɔbəy ndɔ tɨ ngata. Nɨngə əli adɨ oi təkɨ nje ta̰ rɔ Kɨrɨsɨ a re, nga nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, dɨje ngay kɨ njé ta̰ rɔ Kɨrɨsɨ a njɨyəi ne. Lo kɨn tɨ, jɨ gər kadɨ je dɔbəy ndɔ tɨ ngata. 19Əi dɨje kɨ tḛḛi danje tɨ ne ə awi, nə ke ə əi dɨje ləje kɨ rɔjetɨ al. Kɨn ə re əi dɨje ləje kɨ rɔjetɨ ə re a ɨsi səje ne. Nə tusi-je ɨyə̰i-je be ə awi, kadɨ tɔjɨ kɨ taga təkɨ dəw kare dande tɨ kɨ e dəw ləje kɨ rɔjetɨ goto. 20Səi ɓa, ɨngəi NDɨl Luwə kɨ Kɨrɨsɨ adɨ səsi, ə ra adɨ ɨgəri nḛ kɨ rɔjetɨ. 21NGa nɨngə, kɨn ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ m-adɨ səsi ɓa, e mbata gər ɓa ɨgəri nḛ kɨ rɔjetɨ al al, nə e mbata gər kɨ ɨgəri nḛ kɨ rɔjetɨ ka kɨn ə m-ndangɨ-n makɨtɨbɨ m-adɨ səsi. Nɨngə ɨgəri majɨ kadɨ nḛ kɨ ngom a tḛḛ me nḛ kɨ rɔjetɨ al tɔ. 22Na̰ ə e nje ngom ə? NJe ngom e dəw kɨ nje kəl kə nə: «Jəju e Kɨrɨsɨ al» kɨn. NJe ta̰ rɔ Kɨrɨsɨ e dəw kɨ mbatɨ Baw NGon əi kɨ NGon. 23NGa nɨngə, dəw kɨ mbatɨ NGon, dəwe kɨn uwə Baw NGon kɨ rɔne tɨ al jagɨ tɔ. 24Səi je ɓa, majɨ kadɨ ɨngəmi ta kɨ osɨ mbisi tɨ lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ nu kɨn majɨ. Kɨn ə re ɨngəmi ta kɨ osɨ mbisi tɨ lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ nu kɨn majɨ ɓa, mesi a e naa tɨ kare ba kɨ NGon nɨm kɨ Bawe nɨm. 25Nɨngə kun mɨndɨ kɨ Kɨrɨsɨ un adɨ-je e kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 26Nḛ kɨ m-a dɔ tɨ ngay ə m-ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi e ta lə dɨje kɨ ɨsɨ sangi kadɨ n-ɓuki səsi wale kɨn. 27NGa nɨngə səi, NDɨl Luwə kɨ Kɨrɨsɨ adɨ səsi kɨn ɨsɨ mesi tɨ, adɨ awi kɨ ndoo kadɨ dəw ndo səsi nḛ al. Kɨ rɔjetɨ, NDɨl Luwə ndo səsi nḛ je pətɨ, nɨngə ndo səsi nḛ kɨ rɔjetɨ ɓɨ ndo səsi ngom al. E mbata kɨn ə, kadɨ ɨrai nḛ kɨ ndo səsi, adi mesi e naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. 28Oyo, nganm je, adi mesi e naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, mba kadɨ jɨ tḭ meje katɨ lo kɨ a tḛḛ hɔy, taa kadɨ j-ɨlə dɔje nangɨ kɨ rɔsɔl no̰e tɨ, ndɔ ree tɨ al tɔ. 29Təkɨ ɨgəri kadɨ Kɨrɨsɨ e dəw kɨ dana, majɨ kadɨ ɨndəi dɔsi tɨ tɔ təkɨ dəw kɨ nje ra nḛ kɨ dana e ngon lə Luwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\