1 Ja̰ 3

1Oi ndɨgɨ kɨ ətɨ ɓəl kɨ Bawje Luwə ndɨgɨ-je kɨn! NDɨgɨ-je ndɨgɨ kɨ ɓar-n-je ngane je. Nɨngə j-əi ngane je təkɨ rɔjetɨ wa ka tɔ! Kɨn ə re dɨje kɨ gei nḛ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne ngay gəri-je al ə, tɔjɨ kadɨ gəri Luwə. 2NJé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, kɨ ɓasɨne kɨn j-əi ngan lə Luwə, nə nḛ kɨ j-a jɨ təl lo ti tɨ, to lo ɓɔyɔ tɨ ɓəy. Nɨngə nḛ kare, jɨ gər kadɨ ndɔ kɨ Kɨrɨsɨ a tḛḛ hɔy ɓa, j-a jɨ to tɨtɨ-naa sie, tadɔ j-a j-o darɔe wa təkɨ rɔjetɨ. 3NGa nɨngə, dɨje pətɨ kɨ awi kɨ kɨndə me kɨ be kɨn dɔ Kɨrɨsɨ tɨ ɓa, a ɔgi rɔde ra majal təkɨ Kɨrɨsɨ wa tḛḛ kadɨ majal tɨ al kɨn be. 4Dəw kɨ ra kɨ ra majal, ɔsɨ ta ndu-kun lə Luwə, tadɔ majal kɨ ra e ta̰ rɔ ndu-kun lə Luwə. 5Ɨgəri majɨ kadɨ Kɨrɨsɨ re mba kɔr majal je ləje, nɨngə e, dəw oo majal rɔe tɨ al. 6Lo kɨn tɨ, dəw kɨ a dɔ Kɨrɨsɨ tɨ, e dəw kɨ a nay kɨ lo ra majal tɨ al, nə dəw kɨ nay kɨ lo ra majal tɨ, e dəw kɨ oo Kɨrɨsɨ al nɨm, gər-e al nɨm tɔ. 7NGanm je, ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, adi dəw ədɨ səsi al. Kɨn ə re dəw ra nḛ dana ɓa, e dəw kɨ dana təkɨ Kɨrɨsɨ e-n dəw kɨ dana kɨn be tɔ. 8Dəw kɨ nay kɨ lo ra majal tɨ, e dəw lə su, tadɔ su e nje ra majal lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ nu. Nɨngə kɨre NGon lə Luwə e kɨ mba kadɨ tujɨ kɨlə rae je. 9Dəw kɨ təl rɔne ngon Luwə tɨ, e dəw kɨ a ɨyə̰ ta majal kɨ ra, tadɔ tɔgɨ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ e rɔe tɨ. Asɨ kadɨ a nay kɨ lo ra majal tɨ al, tadɔ Luwə e Bawe. 10Rəbɨ kɨ kadɨ dəw a gər-n ngan lə Luwə ay njay dan ngan lə su tɨ ə to kɨn: dəw kɨ mbatɨ ra nḛ kɨ dana nɨm, mbatɨ ndɨgɨ ngokone nɨm e dəw lə Luwə al. 11MBḛ ta kɨ osɨ mbisi tɨ lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ, e ta kadɨ ɨndɨgi-naa kɨ yo je kɨ ne je. 12Nɨngə kadɨ ɨrai təkɨ Ka̰y ra-n kɨn al. Ka̰y e dəw lə nje majal ə tɔl ngokone. Nɨngə e mbata ri ə tɔl-n ngokone ə? Tɔl-e mbata kɨlə rae e Ka̰y majal, nə kɨlə ra ngoko̰e e kɨlə ra kɨ dana. 13NGakom je, kɨn ə re dɨje kɨ nḛ kɨ dɔnangɨ tɨ ne nəl-de ngay ɔdi ta ləsi al ə, adi ətɨ səsi ɓəl al. 14J-əi, jɨ gəri kadɨ jɨ tḛḛi me koy tɨ j-uri me kajɨ tɨ, tadɔ jɨ ndɨgi ngako̰je je. E be tadɔ dəw kɨ ndɨgɨ ngokone al, e dəw kɨ ɨsɨ gɨn tɔgɨ tɨ lə koy. 15Dəw kɨ me majal kɨ ngoko̰e e dəw kɨ nje tɔl dɨje. NGa nɨngə ɨgəri majɨ kadɨ dəw kɨ nje tɔl dɨje, kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ goto rɔe tɨ. 16Nḛ kɨ kadɨ jɨ gər-n nḛ kɨ ɓari-e ndɨgɨ-naa ə to kɨn: Jəju Kɨrɨsɨ un rɔne ɨlə kɔ mbata ləje, e be ə, je ka majɨ kadɨ j-un rɔje j-ɨlə kɔ mbata tɨ lə ngako̰je je tɔ. 17Nḛ kare, kɨn ə re dəw aw kɨ nḛ kɨngə je kɨ dɔnangɨ tɨ ne, ə oo ngokone me ndoo tɨ, nə utɨ kəmne dɔe tɨ nɨngə, ndɨgɨ Luwə to ra be rɔe tɨ ə? 18NGakom je, adɨ jɨ ndɨgi-naa kɨ ɓal ta je kɨ taje tɨ ne par al, nə adɨ jɨ ndɨgi-naa kɨ kɨlə ji kadɨ-naa, me nḛ ra tɨ kɨ rɔjetɨ. 19Lo kɨn tɨ, j-a jɨ gəri kadɨ j-əi dɨje lə ta kɨ rɔjetɨ, ngata nɨngə, ta kəm Luwə tɨ, j-a j-ɨləi meje nangɨ. 20Təkɨ rɔjetɨ, re meje uwə-je kɨ ta ka, jɨ gər kadɨ Luwə ɨtə meje taa, gər nḛ je pətɨ tɔ. 21NJé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, kɨn ə re meje gangɨ ta dɔje tɨ al ə, j-a j-əl ta kɨ Luwə kɨ me kɨ tḭ katɨ. 22Nḛ je pətɨ kɨ jɨ dəje, j-a j-ɨngə rɔe tɨ, tadɔ jɨ təl rɔje go ndu-kun je tɨ lie nɨm, jɨ ra nḛ je kɨ nəl-e nɨm. 23NGa nɨngə, ndu kɨ un adɨ-je ə to kɨn: e ta kadɨ j-ade meje kɨ tɔ NGone Jəju Kɨrɨsɨ, taa kadɨ jɨ ndɨgi-naa kɨ yo je kɨ ne je təkɨ Kɨrɨsɨ adɨ-n-je ndune. 24Dəw kɨ ngəm ndu-kun je kɨn, e dəw kɨ a dɔ Luwə tɨ nɨm, Luwə ɨsɨ mee tɨ nɨm tɔ. Nḛ kɨ kadɨ jɨ gər-n təkɨ Luwə ɨsɨ meje tɨ, e kɨ takul NDɨle kɨ adɨ-je.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\