1 Ja̰ 4

1NJé ndɨgɨ je ləm, dɨje kɨ ɨsɨ əli əi nə n-awi kɨ ndɨl mede tɨ kɨn ɨtaai mede pətɨ al, nə kadɨ nai-de oi ɓəy taa se NDɨl kɨ awi e NDɨl kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ wa. Tadɔ njé ngom je ngay kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, sanəi-naa dɔnangɨ tɨ ne. 2Dəw kɨ ra kɨ gər kadɨ Jəju Kɨrɨsɨ təl rɔne dəw tɨ aw kɨ NDɨl Luwə mene tɨ, nɨngə e kɨn ə e rəbɨ kɨ kadɨ ɨgərii NDɨl Luwə. 3Nɨngə dəw kɨ mbatɨ kadɨ gər təkɨ Jəju Kɨrɨsɨ təl rɔne dəw tɨ, aw kɨ NDɨl Luwə mene tɨ al, nə e ndɨl nje ba̰ lə Kɨrɨsɨ yo ə aw-n mene tɨ. Əli adɨ oi kɨ mbisi təkɨ nje ba̰ lə Kɨrɨsɨ a re, nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, re e dɔnangɨ tɨ ne ngata. 4Səi nganm je, səi dɨje lə Luwə, nɨngə səi ɨtəti rɔ dɨje kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨn, tadɔ NDɨl kɨ awi mesi tɨ ɨtə ndɨl kɨ ɨsɨ me dɨje tɨ kɨ njé kɔdɨ ta lə Luwə al. 5NJé ngom je kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ka kɨn əi me nḛ ra tɨ kɨ ɔsɨ ta Luwə, taa ta kəl-de ka e ta kəl kɨ ɔsɨ ta Luwə tɔ. E mbata kɨn ə dɨje kɨ njé kɔdɨ ta lə Luwə al ooi ta ləde majɨ ngay. 6NGa nɨngə, j-əi, j-əi dɨje lə Luwə adɨ dəw kɨ gər Luwə ɓa a oo ta ləje, nə dəw kɨ e dəw lə Luwə al, a oo ta ləje al. Lo kɨn tɨ, j-a jɨ gəri NDɨl kɨ rɔjetɨ kɨ ndɨl kɨ ngom. 7NJé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, adɨ jɨ ndɨgi-naa kɨ yo je kɨ ne je, tadɔ ndɨgɨ-naa ḭ rɔ Luwə tɨ. Dəw kɨ nje ndɨgɨ madɨne e ngon lə Luwə, taa e dəw kɨ gər Luwə tɔ. 8Nə dəw kɨ ndɨgɨ madɨne al, gər Luwə al, tadɔ Luwə e dəw kɨ nje ndɨgɨ dɨje. 9Oi tɔjɨ kɨ Luwə tɔjɨ-je ndɨgɨ kɨ ndɨgɨ-je kɨn: Luwə ɨlə NGonne kɨ kare ba be dɔnangɨ tɨ ne kadɨ tə kɨ go rəbɨ lie ɓa j-ɨsɨ-n kɨ dɔje taa. 10E je ɓa jɨ ndɨgɨ Luwə al, nə e e ə ndɨgɨ-je, ə ɨlə NGonne kɨ un rɔne ɨle kɔ kadɨ-kare tɨ mbata kɨgə-n dɔ majal je ləje. 11NJé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, kɨn ə Luwə ndɨgɨ-je be nɨngə, sɔbɨ kadɨ j-əi ka jɨ ndɨgi-naa kɨ yo je kɨ ne je tɔ. 12Dəw kɨ oo Luwə kɨ kəmne goto, nə kɨn ə jɨ ndɨgɨ-naa kɨ yo je kɨ ne je ɓa, Luwə ɨsɨ meje tɨ, nɨngə ndɨgɨ dɨje lie tɔjɨ rɔne kɨ taga rɔje tɨ tɔ. 13Nḛ kɨ a ra kadɨ jɨ gərɨ-n təkɨ j-ɨsɨ me Luwə tɨ nɨm Luwə ɨsɨ meje tɨ nɨm e NDɨle kɨ adɨ-je. 14NGa nɨngə, je j-o kɨ kəmje nɨm, jɨ ma naje nɨm təkɨ Bawje Luwə ɨlə kɨ NGone kadɨ ajɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne. 15Kɨn ə re dəw gər kadɨ Jəju e ngon Luwə ə, Luwə ɨsɨ mee tɨ nɨm, e ɨsɨ me Luwə tɨ nɨm. 16Ɓa j-əi, jɨ gəri majɨ nɨm, j-adi meje nɨm təkɨ Luwə ndɨgɨ-je. Luwə e nje ndɨgɨ dɨje, adɨ dəw kɨ njɨyə me ndɨgɨ-naa tɨ, Luwə e mee tɨ nɨm, e e me Luwə tɨ nɨm tɔ. 17Kɨn ə re jɨ ndɨgi-naa j-adɨ osɨ rəbə pa̰y ɓa, j-a jɨ tḭ meje katɨ ndɔ gangɨ ta tɨ. J-a jɨ tḭ meje katɨ tadɔ ji kɨsɨ kɨ dɔ taa ləje dɔnangɨ tɨ ne to tə ya̰ Kɨrɨsɨ be tɔ. 18Ɓəl goto me ndɨgɨ-naa tɨ, ndɨgɨ-naa kɨ rɔjetɨ ɔr ɓəl kɔ. Ɓəl e nḛ kɨ tɔjɨ kɨndə kɔjɨ kɨ kadɨ a re, nɨngə dəw kɨ nje ɓəl e dəw kɨ ndɨgɨ-naa goto rɔe tɨ. 19J-əi ɓa, jɨ ndɨgɨ-naa tadɔ e Luwə ə ndɨgɨ-je kəte. 20Kɨn ə re dəw madɨ əl ə nə: «M-ndɨgɨ Luwə», nɨngə təl ɔsɨ ta ngokone ə, e dəw kɨ nje ngom kare. Kɨn ə re ngoko̰i kɨ o-e kɨ kəmi ne kɨn ɨndɨge al ə, Luwə kɨ o-e kɨ kəmi al kɨn asɨ kadɨ a ɨndɨge al. 21NDu-kun kɨ j-ɨngə rɔ Luwə tɨ əl ə nə: «Dəw kɨ ndɨgɨ Luwə ɓa, sɔbɨ kadɨ ndɨgɨ ngokone tɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\