1 Ja̰ 5

1Dəw kɨ adɨ mene kadɨ Jəju e Dəw kɨ Luwə mbəte e ngon lə Luwə. NGa nɨngə, dəw kɨ ndɨgɨ baw ngon, ndɨgɨ ngone kɨ oje tɔ. 2Kɨn ə re jɨ ndɨgi Luwə, ə jɨ rai kɨlə kɨ ndu-kun je lie nɨngə, lo kɨn tɨ ə j-a jɨ gərɨ-n təkɨ jɨ ndɨgi ngane je. 3Tadɔ ndɨgɨ Luwə e ta kadɨ jɨ ngəmi go ndu-kun lie. Nɨngə ndu-kun je lie ɔy al tɔ, 4mbata ngan lə Luwə pətɨ təti rɔ ndɨgɨ ra kɨ dɔnangɨ tɨ ne. Nɨngə nḛ kɨ jɨ tətɨ-n rɔ ndɨgɨ ra kɨ dɔnangɨ tɨ ne e kadɨ-me ləje. 5Na̰ ə asɨ kadɨ tətɨ rɔ ndɨgɨ ra kɨ dɔnangɨ tɨ ne ə? Dəwe ɓa e dəw kɨ adɨ mene kadɨ Jəju e ngon Luwə kɨn par. 6E Jəju Kɨrɨsɨ ə re dɔnangɨ tɨ ne kɨ man batəm ləne nɨm kɨ məsɨ koyne nɨm. Re kɨ man par al, nə re kɨ man əi kɨ məsɨ. Nɨngə NDɨl ə e nje ma najɨ, mbata NDɨl e ta kɨ rɔjetɨ. 7Ɓa kɨ ne kɨn, njé ma najɨ je əi mɨtə, 8adɨ e NDɨl Luwə nɨm, man nɨm, taa məsɨ nɨm tɔ. Nɨngə nḛ je kɨ mɨtə kɨn ndude e naa tɨ. 9Jɨ taa najɨ kɨ ma lə dɨje majɨ, nə najɨ kɨ ma lə Luwə tɔge e ngay wa ɓəy tɔ; nɨngə e najɨ kɨ ma kɨ ma dɔ NGonne tɨ. 10Dəw kɨ adɨ mene NGon Luwə aw kɨ najɨ kɨ ma kɨn mene tɨ, nə dəw kɨ taa ta lə Luwə al, ra-e nje ngom tɨ, tadɔ taa najɨ kɨ ma kɨ Luwə ma dɔ NGonne tɨ kɨn al. 11Najɨ kɨ ma kɨ kadɨ jɨ gəri majɨ e kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨ Luwə adɨ-je kɨn. Nɨngə e kajɨ kɨ adɨ-je kɨ takul NGone. 12Dəw kɨ e me NGon tɨ ɨngə kajɨ, nə dəw kɨ e me NGon tɨ al, kajɨ lie goto. 13NGa nɨngə, kɨ ne kɨn, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi, səi kɨ adi mesi NGon Luwə, kadɨ ɨgəri təkɨ ɨngəi kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 14Kɨn ə re jɨ dəjɨ Luwə nḛ kɨ go ndɨgɨ tɨ lie ə, a oo dɔ nduje, nɨngə lo kɨn tɨ, j-a jɨ tḭ meje katɨ. 15Təkɨ jɨ gər kadɨ oo dɔ nduje, jɨ tḭ meje katɨ kadɨ j-a j-ɨngə nḛ kɨ jɨ dəje tɔ. 16Kɨn ə dəw madɨ oo ngokone me majal tɨ kɨ asɨ kadɨ tḛḛ koy ə, majɨ kadɨ əl ta kɨ Luwə ə Luwə a aje. E dɨje kɨ majal je ləde a tḛḛ koy al ə ta kɨn sɔbɨ dɔde. Ta kare, majal madɨ e no̰o̰ a tḛḛ kɨ koy, nɨngə e ko majal kɨ be kɨn ɓa m-dəjɨ səsi kadɨ əli ta kɨ Luwə dɔ tɨ al. 17Nḛ ra kɨ go tɨ al pətɨ e majal, nə majal pətɨ ɓa tḛḛ koy al. 18Jɨ gər kadɨ dɨje kɨ əi ngan lə Luwə, a nayḭ-naa kɨ lo ra majal tɨ al, tadɔ NGon lə Luwə ngəm dɔde, nje majal asɨ ra səde nḛ madɨ al. 19Jɨ gər kadɨ je dɨje lə Luwə, nə dɔnangɨ ba pətɨ e gɨn tɔgɨ tɨ lə nje majal. 20Jɨ gər ɓəy tɔ kadɨ NGon lə Luwə re, adɨ-je nḛ gər kɨ kadɨ jɨ gər-n Luwə kɨ rɔjetɨ. Nɨngə je, j-ɨndə rɔje naa tɨ kɨ Luwə kɨ rɔjetɨ kɨ takul NGone Jəju Kɨrɨsɨ. E ə e Luwə kɨ rɔjetɨ, e ə e kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 21NGanm je, ɔgi rɔsi kun go kagɨ yo je.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\