1 Pɨyər 1

1Mi Pɨyər kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn madɨ səi je kɨ Luwə mbətɨ səsi, kɨ ɨsanəi-naa, adɨ ɨsi tə mba je dɔnangɨ je tɨ kɨ Po̰, kɨ Galasi, kɨ Kapadosɨ, kɨ Aji, kɨ Bɨtɨni. 2Luwə kɨ Bawje mbətɨ səsi kəte, kɨ go ndɨgɨ ra tɨ ləne, kadɨ səi dɨje lie kɨ takul NDɨle, kadɨ ɨtəli rɔsi go Jəju tɨ, ə kadɨ məse togɨ səsi adɨ ayi njay. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə to mbar mbar kɨ dɔsi tɨ. 3Tɔjɨ kɨ dɔ Luwə tɨ kɨ Baw Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, tadɔ me-majɨ lie kɨ ngay kɨ ojɨ-n-je kojɨ kɨ sɨgɨ, kɨ go rəbɨ kḭ Jəju Kɨrɨsɨ dan njé koy je tɨ. Lo kɨn tɨ, j-aw kɨ nḛ kɨndə me dɔ tɨ kɨ to ratata, 4tadɔ j-aw kɨ nḛ majɨ je kɨ Luwə ngəm dɔra̰ tɨ mbata ləje. E nḛ kɨ a ndum al nɨm, a uwə yoro al nɨm, taa ndolee a goto al nɨm tɔ. 5Nḛ je kɨn Luwə ngəm-de dɔra̰ tɨ mbata ləsi səi je kɨ tɔge ɨsɨ ngəm səi kɨ takul kadɨ-me, mbata kajɨ, adɨ e kajɨ kɨ e ɓasi kadɨ dɔe a tḛḛ ndɔ kɨ dɔbəy tɨ. 6E kɨn ə ɨsɨ adɨ səsi rɔnəl, lokɨ nḛ na je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔkagɨlo ndə̰y be adɨ me-ko̰ ra səsi. 7Ɔr kɨ e nḛ kɨ a tujɨ ka, nai-e me por tɨ kadɨ ooi-e. Be tɔ ə, nḛ na je ka kɨn ɨsɨ nai kadɨ-me Luwə ləsi kɨ gate ɨtə ɔr, kadɨ ooi se e kɨ rɔjetɨ wa. Re e kɨ rɔjetɨ nɨngə, a ɨngəi pɨtɨ, kɨ tɔɓa, kɨ kɔsɨ-gon lokɨ Jəju Kɨrɨsɨ a tḛḛ hɔy. 8Jəju kɨ oi-e kɨ kəmsi al, nə ɨndɨgi-e, oi-e al ɓəy, nə adi-e mesi. Nɨngə ɨsɨ rai rɔnəl, adɨ e rɔnəl kɨ bo ngay, dum kəl tae. 9Tadɔ ɨngəi nḛ kɨ adi mesi kɨ dɔe, adɨ e kajɨ rɔsi. 10Kɨ ɔjɨ dɔ kajɨ kɨn, njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, ndəri gɨne, taa dəji ta dɔ tɨ ngay tɔ. Adɨ e njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ dɔ kadɨ-kare tɨ kɨ Luwə ɨndə dɔe dana kəte adɨ səsi. 11NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ sangi kadɨ n-gəri se dɔkagɨlo kɨ ra ə nḛ je kɨn a rai nḛ, ə nḛ je kɨ ban ə a rai nḛ dɔkagɨloe tɨ kɨ NDɨl Kɨrɨsɨ ɔjɨ-de wa? Tadɔ NDɨl Kɨrɨsɨ kɨ mede tɨ tɔjɨ-de dɔkagɨlo kɨn kəte, lokɨ əl ta dɔ ko̰ je kɨ Kɨrɨsɨ a ɨngə kɨ tɔjɨ kɨ a re go ko̰ tɨ. 12Luwə adɨ nje kəl ta kɨ tae tɨ gəri təkɨ, mbḛ kɨ n-ɨndə tade tɨ kɨn e kɨ mba majɨ ləde əi je wa al, nə e kɨ mba majɨ ləsi ə ɨləi mbḛ kɨn. NGɔsɨne njé kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ ɨləi səsi mbḛ kɨn kɨ takul tɔgɨ lə NDɨl Luwə kɨ Luwə ɨlə sie adɨ ḭ dɔra̰ tɨ re. MBḛ kɨn, malayka je kɨ dɔde ka sangi kadɨ n-gəri gɨne tɔ. 13Tadɔ kɨn ə, kadɨ adi tagasi ɨsɨ kəm, adi kəmsi ay njay kadɨ ɔri mbo̰ nḛ kɨ majɨ kɨ nḛ kɨ majal naa tɨ. Kadɨ kɨndə me dɔ tɨ ləsi ba pətɨ e dɔ kadɨ-kare tɨ kɨ Luwə a adɨ səsi, lokɨ Jəju Kɨrɨsɨ a tḛḛ hɔy. 14Sɔbɨ kadɨ səi njé təl rɔ go ta tɨ lə Luwə, ɓɨ uni go ngur darɔ kɨ kəte ɨsɨ ndɔr səsi, lokɨ ɨsi day dɔ rɔsi tɨ ɓəy kɨn al. 15Nɨngə, təkɨ Luwə kɨ ɓar səsi e nje Kay NJay ka kɨn ə, səi je ka, kadɨ ayi njay me pa njɨyəsi je tɨ pətɨ tɔ. 16MBata makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «A səi dɨje kɨ kay njay, tadɔ mi kɨ Kay NJay.» 17Re me kəl ta je tɨ ləsi kɨ Luwə, ɨsɨ ɓari-e Bawsi, e kɨ e Luwə kɨ nje gangɨ ta dɔ dəw tɨ kɨ ra kɨ go kɨlə rae tɨ ɓɨ, ɔr kəm dəw dana al nɨngə, majɨ kadɨ nḛ rasi e kɨ go ɓəl Luwə tɨ, dɔkagɨlo tɨ kɨ ɨsi tə mba je dɔnangɨ tɨ ne kɨn. 18Nɨngə ɨgəri majɨ təkɨ e kɨ la ə se ɔr kɨ əi nḛ je kɨ a tuji kɨn ə Luwə ɨgə-n dɔsi me nḛ ra je tɨ kɨ majal, kɨ kasi je ɨyə̰i adi səsi kɨn al. 19Nə e kɨ məsɨ Kɨrɨsɨ kɨ gate dum ndogɨ, ə Luwə ɨgə-n dɔsi. Kɨrɨsɨ kɨ e tə ngon batɨ kɨ nḛ madɨ ra-e al, ta nḛ kɨ majal ɔde al tɔ. 20Luwə mbəte, ɨndə dɔe dana kəte no̰ kɨlə ngɨrə dunɨya̰ tɨ nu kɨ mbata kadɨ-kare kɨn, nɨngə tḛḛ kɨ dɔe dɔkagɨlo tɨ kɨ dɔbəy tɨ, mbata majɨ ləsi. 21E kɨ takul Kɨrɨsɨ ə, uni mesi adi Luwə, kɨ tḛḛ sie dan njé koy je tɨ, ə ade tɔɓa, mba kadɨ kadɨ-me, kɨ kɨndə me dɔ tɨ ləsi e kɨ dɔ Luwə tɨ. 22Təkɨ ayi rɔsi njay, kɨ go rəbɨ təl rɔ go ta tɨ kɨ rɔjetɨ, mba kadɨ ɨndɨgi ngako̰si je kɨ me Kɨrɨsɨ tɨ, kɨ kanjɨ kədɨ kəm-naa, sɔbɨ kadɨ ɨndɨgi-naa dansi tɨ, kɨ yo kɨ nḛ, kɨ me kɨ kay njay. 23Kojɨ kɨ oji səsi sɨgɨ, e kɨ ta rəbɨ lə bawsi je kɨ njé koy kɨn al, nə e kɨ takul nḛ dɨbɨ kɨ a oy al, kɨ takul ta koy al kɨ a to ratata. 24MBata makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «Dɨje pətɨ toi tə mbi kam be, Nɨngə majɨde pətɨ, to tə putɨ kam be tɔ. Kam ndole, pute jɔre, 25Nə ta lə Ɓaɓe to lo tone tɨ ratata kɨ no̰ tɨ.» Ta kɨn e Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɨləi səsi mbḛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\