1 Pɨyər 2

1Sɔbɨ kadɨ ɨmbati nḛ ra je kɨ majal pətɨ, kɨ ta je kɨ ngom, kɨ kədɨ kəm-naa, kɨ jangɨ, kɨ kəl-naa ta ndɨl-naa tɨ. 2Adi ɓo ta lə Luwə ra səsi, təkɨ ɓo mba a ra-n ngan je kɨ kasɨ be. E mba kɨ go ndɨl tɨ, e mba kɨ ay njay kadɨ ra səsi adɨ ɨtɔgi, ɨtḛḛi kajɨ tɨ. 3Təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n: «Ɨnai Ɓaɓe kɨ rɔsi adɨ oi maje kɨ ngay.» 4Ɨrəi kɨ rɔ Ɓaɓe tɨ kɨ e mbal kɨ ɨsɨ kəm ba kɨ dɨje mbati-e tə nḛ kɨ majal, nə Luwə mbəte tadɔ gate e ngay kɨ rɔe tɨ. 5Səi je ka, səi mbal je kɨ ɨsi kəm ba. Kadɨ ɔsi rɔsi kɨ naa tɨ kadɨ ɨtəli kəy lə Luwə kɨ go ndɨl tɨ, kadɨ səi ɓutɨ njé kɨjə məsɨ mba kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ go ndɨl tɨ nəl Luwə kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ. 6Tadɔ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: «Oi m-mbətɨ mbal kɨ gate e ngay, m-ɨnde ɓe bo Sɨyo̰ tɨ. E mbal kɨ dɔ kum lo tɨ. Dəw kɨ un mene ade ə nḛ kɨ rɔsɔl e tḛḛ dɔe tɨ al.» 7MBal kɨn e mbal kɨ gate e ngay rɔsi tɨ səi je kɨ uni mesi adi-e. Nə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ uni mede adi-e al, e mbal kɨ njé ra kəy je mbati, kɨ təl mbal kɨ dɔ kum kəy tɨ. E mbal kɨ nje tɨgə dəw jɨgɨ tɨ kɨ nje kadɨ dəw osɨ. 8Tɨgəi-e jɨgɨ tɨ osi tadɔ mbati kun mede kadɨ ta kɨ rɔjetɨ. Nɨngə e nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ a re dɔde be. 9Nə səi je, səi gɨn dɨje kɨ mbətɨ, səi njé kɨjə nḛ məsɨ je lə NGar, səi gɨn dɨje kɨ kay njay, səi dɨje kɨ Luwə ɨndə səsi dɔ jine mba kadɨ ɨləi mbḛ kɨlə je kɨ ətɨ ɓəl kɨ ra. E kɨ ɓar səsi lo kɨ ndul tḛḛ səsi lo kunjɨ tɨ ləne kɨ ay njay njay. 10Səi kɨ kəte səi dɨje lə Luwə al, nə ngɔsɨne səi dɨje lie, səi kɨ kəte ɨngəi koo kəm-to-ndoo lə Luwə al, nə ngɔsɨne ɨngəi koo kəm-to-ndoo lie. 11NGakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, təkɨ səi mba je kɨ ɨsi dɔnangɨ tɨ tə ɓe ləsi al, m-ɨlə dɨngəm mesi tɨ kadɨ ɨmbati ngur nḛ ra lə darɔ kɨ to rɔsi tɨ, ɨsɨ rɔ kɨ rɔsi kɨ me tɨ. 12Sɔbɨ kadɨ awi kɨ hal kɨ majɨ dan dɨje tɨ kɨ uni mede al, mba kadɨ re ɨsɨ təti ta dɔsi tɨ tə njé ra majal je ka, ooi kɨlə rasi je kɨ majɨ nɨngə ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ ndɔ tɨ kɨ a re. 13Kɨ mbata lə Luwə, sɔbɨ kadɨ ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə dɨje pətɨ kɨ ɨsi dɔ ko̰ɓe tɨ, adɨ e ngar kɨ bo kɨ ɨsɨ dɔ ko̰ɓe tɨ pətɨ, 14kɨ njé ko̰ɓe je kɨ gɨne tɨ, kɨ ɨndə-de mba kadɨ ɨndəi njé ra nḛ je kɨ majal ɔji-de, ə ɔsi gon njé ra nḛ je kɨ majɨ. 15Tadɔ e ndɨgɨ lə Luwə kadɨ ɨrai nḛ kɨ majɨ uti ta ta kɨ kəl kɨ dɔ day tɨ lə dɨje kɨ mbə. 16Kadɨ kɨlə rasi e kɨlə ra dɨje kɨ taa kɨyə̰ taa, nɨngə kadɨ taa kɨyə̰ taa ləsi təl nḛ kutɨ dɔ majal al, nə kadɨ kɨlə rasi e kɨlə ra ɓəə kɨlə je lə Luwə. 17Kadɨ ɔsi gon dɨje pətɨ, ɨndɨgi ngako̰si je kɨ njé kadɨ-me je, awi kɨ ɓəl Luwə mesi tɨ, ɔsi gon ngar. 18Səi ɓəə kɨlə je, kadɨ ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə ɓasi je kɨ ɓəl kɨ rɔjetɨ. Kadɨ ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə njé kɨ kalde majɨ kɨ sɔli lɔm lɔm par al, nə kadɨ ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə njé kɨ kalde nga̰ tɔ. 19Tadɔ e nḛ kɨ majɨ kadɨ, kɨ takul ɓəl Luwə, dəw uwə mene nga̰ me ko̰ je tɨ kɨ ɨngə kɨ kanjɨ kadɨ ra nḛ madɨ kɨ majal. 20Lokɨ ɨndəi səsi kɨndə nḛ ra kɨ majal, ə uwəi mesi nga ə, se tɔɓa ri ə to tɨ no̰o̰ wa? Nə kɨn ə re e nḛ ra kɨ majɨ kɨ ɨsɨ rai ə re kɨ ko̰ dɔsi tɨ, ə uwəi mesi nga̰me tɨ nɨngə, e nḛ kɨ majɨ kɨ ta kəm Luwə tɨ. 21E kɨ mbata kɨn ə Luwə ɓar-n səsi, tadɔ Kɨrɨsɨ e wa kɨ dɔne ɨngə ko̰ mbata ləsi. Nɨngə ɨyə̰ nḛ kɔjɨ kɨn adɨ səsi mba kadɨ tə uni dɔ njae. 22Kɨrɨsɨ kɨ ra majal al, taa ta kɨ ngom tḛḛ tae tɨ nja kare al tɔ. 23Lokɨ dɨje taji-e, təl tajɨ-de gogɨ al; lokɨ dɨje adi-e ko̰, təl ta̰-de rɔ al. Nə ɨyə̰ rɔne ji Luwə tɨ kɨ nje gangɨ ta kɨ dana. 24Kɨrɨsɨ kɨ ɔy majal je ləje dɔne tɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ mba kadɨ j-oy dɔ majal tɨ ə j-ɨsɨ kɨ dɔje taa mbata nḛ ra kɨ dana. E kɨ takul ndunə do je lie ə ɨngəi rɔ nga. 25Tadɔ kəte ɨtoi tə batɨ je kɨ ndəmi rəbɨ be, nə ngɔsɨne, ɨtəli kɨ rɔ nje kul-si tɨ kɨ nje ngəm darɔsi tɨ gogɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\