1 Pɨyər 3

1Be tɔ ə, səi dəne je, sɔbɨ kadɨ ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə ngawsi je, mba kadɨ re njé kɨ na̰ je dande tɨ mbati taa ta lə Luwə ka, ɨngəi-de adi Luwə kɨ takul pa njɨyəsi, kɨ kanjɨ kadɨ əli-de ta. 2Tadɔ ɨsɨ ooi nḛ rasi je kɨ to ay njay kɨ ɓukɨ kɨ ɨsɨ ɓuki-de tɨ. 3Sɔbɨ kadɨ mandɨ kɨ ra ləsi e kɨ gɨdɨ rɔ tɨ taga ne al. Adɨ e dɔ kɨ kuwə kɨ ndɔjɨ ta, kɨ nɨngə je kɨ ra kɨ ɔr, kɨ kɨbɨ je kɨ gatɨde e ngay. 4Sɔbɨ kadɨ mandɨ kɨ ra ləsi e kɨ nga̰me tɨ kəy, kɨ e mandɨ kɨ a tujɨ al kɨ hal kɨ sɔl lɔm lɔm, kɨ kɨsɨ-maje kɨ e nḛ kɨ gate e ngay ta kəm Luwə tɨ. 5E be ə, dəne je kɨ kay njay kɨ kəte nu, kɨ ɨndəi mede dɔ Luwə tɨ rai mandɨ, ɨləi dɔde gɨn tɔgɨ tɨ lə ngawde je. 6J-o dəne kare tə Sara kɨ təl rɔne go ta tɨ lə Abɨrakam adɨ ɓar-e ɓane. NGɔsɨne ɨtəli ngane je, təkɨ re ɨrai nḛ ra kɨ majɨ, kɨ kanjɨ kadɨ nḛ madɨ kare ra səsi ɓəl. 7Be ə, səi ngaw dəne je ka sɔbɨ kadɨ ɨsi kɨ nesi je, ɨndəi kəmsi gode tɨ majɨ, tadɔ əi dɨje kɨ tɔgɨde goto. Ɔsi gonde tadɔ a ɨngəi kadɨ-kare kɨsɨ kɨ dɔ taa lə Luwə naa tɨ səsi. Ɨrai be mba kadɨ nḛ madɨ kare ɔgɨ səsi ta rəbɨ kəl ta kɨ Luwə al. 8Ta tɔl ta tɨ, sɔbɨ kadɨ səi pətɨ, mər ta ləsi e kare, ta kɨ ga ləsi e kare, kadɨ ɨndɨgi-naa tə ngakonaa je, kadɨ səi njé koo kəm-to-ndoo lənaa, kɨ njé dɔ sɔl. 9Sɔbɨ kadɨ ugəi kɨrə majal kɨ majal al, ta kɨrə nḛ tajɨ kɨ nḛ tajɨ al tɔ. Sɔbɨ kadɨ səi njé njangɨ dɔ yo taa, tadɔ e kɨn ə e nḛ kɨ Luwə ɓar səsi kɨ mbae. Luwə ɓar səsi mba kadɨ ɨngəi njangɨ dɔ kɨ un mɨndɨne kadɨ n-adɨ səsi. 10Nɨngə nḛ kɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə to kɨn: «Dəw kɨ ge kadɨ n-ɨsɨ kɨ dɔne taa majɨ, Ə n-oo majɨ ndɔne je kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɓa, Sɔbɨ kadɨ ngəm ndonne dɔ kəl ta tɨ kɨ majal, Ə ngəm tane dɔ kəl ta ngom tɨ tɔ. 11Kadɨ ɔsɨ rɔne ngərəngɨ kadɨ majal tɨ ə ra nḛ kɨ majɨ, Kadɨ sangɨ kɨsɨ-maje ə uwə rɔne ba me tɨ. 12Tadɔ kəm Ɓaɓe e dɔ dɨje tɨ kɨ dana, Taa mbie to tagɨra kadɨ oo-n dɔ ta kɨ ɨsɨ əli sie tɔ, Nə ɨsɨ ɔsɨ ta njé ra nḛ je kɨ majal.» 13Na̰ ə a ra səsi majal, lokɨ ɨtḭ rɔsi katɨ me ra majɨ tɨ ə? 14Re dɨje adi səsi ko̰ mbata nḛ ra kɨ dana kɨ ɨrai nɨngə, səi njé rɔnəl, ə kadɨ ɨɓəli-de al, ta kadɨ mər ta ləsi aw kɨ yo je nḛ je al. 15Nə kadɨ ɔsi gon Kɨrɨsɨ kɨ e Ɓaɓe mesi tɨ. Kadɨ səi ɓasi kɨ dɔkagɨlo je pətɨ kadɨ dəw kɨ ra kɨ dəjɨ səsi gɨn kɨndə me dɔ tɨ ləsi ɓa əli-e. 16Nɨngə kadɨ əli-de kɨ mɨndɨ kɨ sɔl lɔm, kɨ ɓukɨ-naa tɨ. Kadɨ awi kɨ me kuwə kɨ ta kɨ ay njay, mba kadɨ re ɨsɨ təti ta dɔsi tɨ tə njé ra majal je be ka, njé kəl ta je kɨ majal dɔ nḛ ra tɨ kɨ majɨ kɨ ɨsɨ rai kɨn, rɔde sɔl-de. 17Re e kɨn ə e ndɨgɨ lə Luwə nɨngə, kɨngə ko̰ mbata nḛ ra kɨ majɨ e sotɨ ɨtə nḛ ra kɨ majal. 18Tadɔ Kɨrɨsɨ e wa ɨngə ko̰ nja kare ba kɨ no̰ tɨ mbata majal je lə dɨje. E kɨ e dəw kɨ dana, nə ɨngə ko̰ mbata lə njé ra nḛ kɨ dana al, mba kadɨ re səsi rɔ Luwə tɨ. Tɔli-e me darɔe tɨ, nə NDɨl kɨ kay njay təl tɔse ndəl adɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa. 19E kɨ tɔgɨ NDɨl ka kɨn ə aw-n bɨtɨ ɨlə-n mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ ndɨl dɨje kɨ ɨsi dangay tɨ koo. 20Adɨ e ndɨl dɨje kɨ ndɔ kɨ kəte ta̰i rɔ Luwə, lokɨ ɨsɨ-n səde dɔ tɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ Nuwe ɨsɨ ra-n bato. Me batoe tɨ kɨn, kɔr dɨje ndə̰y ba, adɨ dɨje jijoo par ə awi tɨ ə aji kɨ takul man kɨ un-de kɨ taa. 21Man kɨn ɔjɨ dɔ batəm kɨ ɨsɨ ajɨ səsi ngɔsɨne. E mbata kɔr yoro je kɨ rɔ dəw tɨ kɔ al, nə e kun rɔ kadɨ Luwə kɨ me kuwə kɨ ta kɨ ay njay. Ajɨ səsi kɨ takul kḭ Jəju Kɨrɨsɨ lo koy tɨ. 22Ḭ lo koy tɨ aw dɔra̰ tɨ, ɨsɨ dɔ ji ko̰ Luwə tɨ, o̰ ɓe dɔ malayka je, kɨ ndəgɨ nḛ kɨndə je kɨ go ndɨl tɨ kɨ awi kɨ ko̰ɓe, kɨ tɔgɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\