1 Pɨyər 4

1Təkɨ Kɨrɨsɨ ɨngə-n ko̰ me darɔne tɨ, səi je ka kadɨ awi kɨ mər ta kɨn mesi tɨ tə nḛ katɨ ləsi. Tadɔ dəw kɨ ɨngə ko̰ me darɔne tɨ e dəw kɨ goto me majal tɨ kɨ ra ngata. 2Goto me tɨ mba kadɨ ndəgɨ ndɔ je kɨ nay no̰e tɨ, kɨsɨ kɨ dɔ taa lie e kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə ɓɨ kɨ ndɨgɨ tɨ lə darɔ al. 3Adi asɨ be, dɔkagɨlo ngay ɨsi ta nḛ ra tɨ kɨ majal tə dɨje kɨ gəri Luwə al be. Ɨrai majal me kaya tɨ, me ngur darɔ tɨ, me kasɨ ra tɨ, me kuso kɨ ka̰y kədɨ tɨ, kɨ me yo kɨ ra tɨ kɨ to ra al. 4NJé kun mede kadɨ Luwə al, ooi kadɨ e nḛ kɨ go tɨ al kadɨ ɨmbati ɓuki rɔsi me nḛ ra tɨ kɨ majal kɨ al dɔ lo kɨn səde, ə yə ɨsɨ taji səsi. 5Nə a ɔri gɨn nḛ rade kɨ majal no̰ Luwə tɨ kɨ e ɓasi kadɨ a gangɨ ta dɔ njé kɨsɨ kɨ dɔde taa kɨ njé koy je ba pətɨ. 6E mbata kɨn ə njé koy je ka ɨləi-de mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Luwə mba kadɨ go ta kɨ gangɨ tɨ kɨ Luwə gangɨ dɔde tɨ tə dɨje pətɨ, kadɨ ɨsi kɨ dɔde taa kɨ takul NDɨl təkɨ Luwə wa ɨsɨ-n kɨ dɔne taa be. 7Dɔbəy nḛ je pətɨ e ɓasi, ə kadɨ ɨsi kɨ kəm-kədɨ kɨ kəm kɨ ay njay mba kadɨ əli ta kɨ Luwə. 8Nɨngə kəte no̰ nḛ je tɨ pətɨ, kadɨ ɨndɨgi-naa ndɨgɨ kɨ tɨngə bɨl dansi tɨ yo kɨ ne. Tadɔ ndɨgɨ-naa utɨ dɔ kosɨ majal je. 9Sɔbɨ kadɨ uwəi-naa kɨ rɔ-naa tɨ me kəy tɨ je lənaa kɨ yo kɨ ne, kɨ kanjɨ ɓa ta. 10Təkɨ dəw kɨ ra dansi tɨ taa-n kadɨ-kare kɨ Luwə ade, sɔbɨ kadɨ uni ɨrai kɨlə mbata majɨ lə ndəge je, tə dɨje kɨ njé ngəm nḛ kɨ majɨ, adɨ e njé ngəm kadɨ-kare je kɨ dangɨ dangɨ lə Luwə. 11Re dəw ɨsɨ əl ta nɨngə, kadɨ əl ta kɨ ta Luwə tɨ, re dəw ɨsɨ ra kɨlə ɓəə nɨngə, kadɨ ra kɨ tɔgɨ kɨ Luwə ade, mba kadɨ Luwə ɨngə tɔɓa me nḛ je tɨ pətɨ kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ kɨ tɔɓa kɨ tɔgɨ e lie kɨ dɔkagɨlo je kɨ dɔkagɨlo je. Amen. 12NGakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, re nḛ na kɨ nga̰ ngay tḛḛ dɔsi tɨ ka, kadɨ ətɨ səsi ɓəl adɨ oy tə nḛ kɨ mba al. 13Nə kadɨ ɨrai rɔnəl yo tadɔ ko̰ kɨ ɨngə Kɨrɨsɨ, ə ɨsɨ ɨngəi sie, mba kadɨ tə səi me rɔnəl tɨ kɨ bo ngay, ndɔ tɨ kɨ a re me tɔɓa tɨ ləne. 14Re dɨje taji səsi mbata lə Kɨrɨsɨ nɨngə, səi njé rɔnəl, tadɔ NDɨl tɔɓa, kɨ e NDɨl Luwə ɨsɨ dɔsi tɨ. 15Sɔbɨ kadɨ dəw madɨ dansi tɨ ɨngə ko̰ kɨ be kɨn al, adɨ e ko̰ tɔl dəw, ə se ko̰ ɓogɨ, ə se ko̰ nḛ ra kɨ majal, ə se ko̰ kɨndə rɔ ta tɨ lə dɨje. 16Nə re ɨngə ko̰ mba kee nje kun go Kɨrɨsɨ nɨngə, kadɨ rɔe sɔl-e al, kadɨ ɨlə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ tə kɨlə mbata tɔ Kɨrɨsɨ kɨ ɓa dɔe tɨ. 17Tadɔ e dɔkagɨlo kadɨ ta kɨ gangɨ ɨlə ngɨrəne, nɨngə a ɨlə ngɨrə dɔ dɨje tɨ lə Luwə. NGa kɨn ə re a ɨlə ngɨrəne dɔje tɨ nɨngə, dɨje kɨ njé mbatɨ təl rɔde go Poy ta tɨ kɨ Majɨ lə Luwə kam dɔbəyde a to ban ə? 18Makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Re nga̰ kɨ dəw kɨ dana ngay ɓəy taa kadɨ ɨngə kajɨ nɨngə, dəw kɨ nje me ndul kɨ nje ra majal, se ya̰e a to ban wa?» 19Be ə, kadɨ njé kɨ ɨsɨ ɨngəi ko̰ kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə, ɨyə̰i rɔde ji NJe kɨndə nḛ je tɨ, kɨ e nje ka dana, ə nayḭ-naa kɨ lo me-majɨ kɨ ra tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\