1 Təsalonɨkɨ je 1

1Mi Pol, naa tɨ kɨ Sɨlasɨ əi kɨ Tɨmote, ə jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn j-adɨ səi njé kaw-naa je lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe lə Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ ɨsi Təsalonɨkɨ tɨ. Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə e naa tɨ səsi. 2Jɨ ra oyo Luwə kɨ ndɔ je ndɔ je mbata tɨ ləsi pətɨ, lokɨ j-ɨsɨ j-əl ta ləsi Luwə taa taa, me kəl ta tɨ sie. 3Ta kəm Luwə tɨ kɨ Bawje, meje ɨsɨ ole dɔ kadɨ-me tɨ ləsi kɨ ɨsɨ kəm, kɨ ndɨgɨ-naa ləsi tɨ tɨngə bɨl, kɨ kuwə tɔgɨ ba me kɨndə me dɔ Ɓaɓe tɨ ləje Jəju Kɨrɨsɨ. 4Tadɔ jɨ gər majɨ kadɨ Luwə kɔtɨ səsi, səi ngako̰je je kɨ ndɨgɨ səsi. 5Təkɨ rɔjetɨ, Poy Ta kɨ Majɨ kɨ j-ɨlə mbḛe dansi tɨ, e me ta kɨ kəl tɨ par al, nə e kɨ tɔgɨ, kɨ me kɨ kare kɨ NDɨl Luwə adɨ-je. Səi, ɨgəri pa njɨyəje kɨ jɨ njɨyə-n dansi tɨ mbata majɨ ləsi kɨn ɓətɨ. 6Nɨngə səi je, ɨndaji-je nɨm, ɨndaji Ɓaɓe nɨm, tadɔ ɨtaai ta lə Luwə me ko̰ je tɨ kɨ ngay. Ɨtaai kɨ rɔnəl kɨ NDɨl Luwə adɨ səsi. 7Lo kɨn tɨ, ɨtəli nḛ ndajɨ mbata tɨ lə njé kadɨ-me je kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ kɨ dɔnangɨ Akay tɨ. 8Ka ta lə Ɓaɓe ɓa ḭ rɔsi tɨ, tḛḛ dɔnangɨ Masəduwan tɨ kɨ dɔnangɨ Akay tɨ par al, nə poy kadɨ kɨ adi mesi Luwə kɨn sane kɨ lo je pətɨ. Sane sane kɨ j-aw kɨ ndoo kadɨ j-əl tae ɓəy taa al. 9Dɨje kare kare əli ta kɨ dɔje tɨ ɔjɨ-n dɔ kuwə kɨ uwəi-je kɨ rɔsi tɨ, kɨ təl kɨ ɨtəli gɨdɨsi adi kagɨ yo je ləsi, ə ɨtui kəmsi dɔ Luwə tɨ kɨ rɔjetɨ, kɨ nje kɨsɨ kəm ba, kadɨ ɨrai ɓəə lie kɨn. 10Ɨrai ɓəə lie, ɨngɨnəi ngone kɨ ḭ dɔra̰ tɨ, kɨ un-e dan njé koy je tɨ taa. NGone Jəju kɨ nje taa je ta wongɨ tɨ kɨ a re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\