1 Təsalonɨkɨ je 2

1NGakom je, səi je wa ɨgəri majɨ kadɨ e kare kɨ ndangɨ ə j-aw-n rɔsi tɨ al. 2Taa ɨgəri majɨ ɓəy tɔ kadɨ kəte no̰ kawje kɨ rɔsi tɨ, dɨje adi-je ko̰ je taji-je je Pɨlɨpɨ tɨ, nə be ka Luwə adɨ-je tɔgɨ adɨ j-ɨlə-n səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ me rɔ je tɨ kɨ ngay. 3Təkɨ rɔjetɨ, ta lə Luwə kɨ j-ɨsɨ j-ɨlə səsi mbḛe, ngɨre e dɔ nḛ kɨ go tɨ al tɨ al nɨm, e dɔ rəbɨ nḛ kɨ ay njay al tɨ al nɨm, taa jɨ sangɨ rəbɨ kadɨ jɨ tə dəw madɨ al nɨm tɔ. 4Nɨngə, e Luwə ə oo-je kadɨ j-asɨ, ə ɨlə Poy Ta kɨ Majɨ jije tɨ kadɨ j-ɨlə mbḛe. NGa nɨngə, j-ɨlə mbḛe kɨlə kɨ kadɨ jɨ nəl-n dəw al, nə kadɨ nəl Luwə kɨ nje koo nga̰me dəw kɔre kɔre. 5Səi je wa ɨgəri majɨ kadɨ ndɔ kare j-əl səsi ta kɨ jɨ to-n səsi pe pe al jagɨ, taa jɨ tə səsi kɨ taje kadɨ j-ɨngə-n nḛ madɨ jisi tɨ al nɨm tɔ. Lo kɨn tɨ, Luwə asɨ kadɨ ma najɨ ləje. 6Jɨ sangɨ kadɨ dəw pɨtɨ je al, jɨ sangɨ pɨtɨ ləsi al nɨm, jɨ sangɨ pɨtɨ lə dɨje madɨ kɨ rangɨ al nɨm tɔ. 7Nɨngə kɨ rɔjetɨ, ke je njé kaw kɨlə je lə Kɨrɨsɨ kɨn, asɨ kadɨ j-a j-ɨndə-n tɔgɨ dɔsi tɨ, nə lokɨ je dansi tɨ, jɨ təl jɨ sɔl lɔm lɔm. Jɨ ra rɔje tə ko̰ ngan je kɨ ɨsɨ ɨndə kəmne go ngane je tɨ, ɨsɨ ngəm-de be. 8Jɨ ndɨgɨ səsi ndɨgɨ kɨ je-n ɓasi kadɨ j-adɨ səsi Poy Ta kɨ Majɨ lə Luwə par al, nə je ɓasi kadɨ j-un rɔje wa j-adɨ səsi. Səi, ɨtəli nḛ kɨ gate e ngay kɨ rɔje tɨ. 9M-gər kadɨ mesi a ole dɔ ko̰ tɨ kɨ j-ɨngə me kɨlə kɨ ra tɨ kɨ dɔ kɔ rɔgɔgɔ tɨ ləje. Jɨ ra kɨlə kondɔ je, kada je kadɨ jɨ təl nḛ kɨ ɔy dɔ dəw madɨ tɨ dansi tɨ al. Jɨ ra be ə j-ɨlə-n səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Luwə. 10Asi kadɨ ɨmai najɨ ləje, taa Luwə ka asɨ kadɨ ma najɨ ləje tɔ təkɨ, pa njɨyəje kɨ rɔsi tɨ səi kɨ adi mesi Kɨrɨsɨ, e pa njɨyə kɨ ay njay, e pa njɨyə kɨ dana, nḛ kɨ kadɨ dəw a ɨndə-n ta dɔje tɨ goto. 11Ɨgəri kadɨ, kare, kare pətɨ, jɨ ra səsi təkɨ baw ngan je a ra-n ngane je be. 12J-ɨlə dɨngəm mesi tɨ, j-adɨ səsi tɔgɨ, taa jɨ dəjɨ səsi kɨ nja naa tɨ kɨ nja naa tɨ kadɨ pa njɨyəsi e pa njɨyə kɨ tɔjɨ kadɨ səi dɨje lə Luwə. Luwə kɨ ɓar səsi kadɨ ɨndəi rɔsi naa tɨ səne dɔ ko̰ɓe tɨ kɨ dɔ tɔɓa tɨ ləne. 13Gɨn nḛ kɨ j-ɨsɨ jɨ ra-n oyo Luwə kɨ ndɔ je ndɔ je ə to kɨn: lokɨ j-ɨlə səsi mbḛ ta lə Luwə ə osɨ mbisi tɨ, ɨtaai ta kɨn tə ta lə dəw par kare al, nə ɨtaai təkɨ e-n ta lə Luwə təkɨ rɔjetɨ. Nɨngə ta kɨn ɨsɨ ra kɨlə mesi tɨ səi kɨ adi mesi Kɨrɨsɨ. 14NGakom je, səi uni dɔ nja njé kaw-naa je lə Luwə, kɨ adi mede Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ ɨsi Jude tɨ. Ɨngəi ko̰ ji ngako̰si je tɨ kɨ ɓe kojɨ-si tɨ, ko ko̰ kɨ əi je ɨngəi ji Jɨpɨ je tɨ. 15Jɨpɨ je kɨ tɔli Ɓaɓe Jəju kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, taa je ka adi-je ko̰ tɔ. Kɨlə rade nəl Luwə al, nɨngə əi njé ba̰ je lə dɨje pətɨ. 16J-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, kadɨ ɨngəi kajɨ, nə ɔgi-je. Ta tɔl tae tɨ, wongɨ lə Luwə osɨ dɔde tɨ. 17NGakom je, kɨ ɔjɨ dɔje, j-ɨyə̰ səsi dɔkagɨlo kɨ ndə̰y be, nɨngə je sa̰y səsi, kəmje ə oo naa al, nə meje e naa tɨ. Jɨ sangɨ kɨ rɔtḭje kadɨ jɨ təl j-o səsi, tadɔ j-aw kɨ ɓosi ngay. 18E mbata kɨn ə, jɨ sangɨ kadɨ j-aw rɔsi tɨ, nɨngə mi Pol wa kɨ dɔm, m-sangɨ rəbɨ nja ngay, nə Sata̰ ɨlə kagɨ no̰je tɨ. 19Nḛ kɨ e nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləje, nḛ rɔnəl ləje, jɔgɨ kɔsɨ-gon kɨ j-a j-ɨndə-n guje no̰ Ɓaɓe Jəju tɨ ndɔ re tɨ e səi kɨn. 20Təkɨ rɔjetɨ, səi ə səi nḛ tɔɓa ləje kɨ nḛ rɔnəl ləje.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\