1 Təsalonɨkɨ je 3

1J-asɨ kadɨ j-ore meje, jɨ ngɨnə bɨtɨ al, adɨ j-un nduje kadɨ j-ɨsɨ kɨ karje ba Atən tɨ, 2ə j-ɨlə kɨ ngoko̰je Tɨmote, kɨ e madɨ-kɨləje me kɨlə tɨ lə Luwə, ɔjɨ-n dɔ kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Kɨrɨsɨ, kadɨ adɨ səsi tɔgɨ, ə ɨlə dɨngəm mesi tɨ me kadɨ-me tɨ ləsi. 3E be mba kadɨ dəw madɨ dansi tɨ ɨyə̰ rɔne adɨ ko̰ kɨ ɓasɨne ɨsɨ ɨngəi kɨn dum dɔe al. Tadɔ səi je wa ɨgəri majɨ kadɨ e nḛ kɨ sɔbɨ dɔje kadɨ a ra-je. 4Dɔkagɨlo kɨ ndɔ kɨ je-n səsi ɓəy, j-əl səsi j-ə nə dɨje a ɨndəi kəmje ndoo, nɨngə e nḛe ka kɨn ə ɨsɨ ra nḛ kɨn, adɨ e nḛ kɨ ɨgəri majɨ. 5E mbata kɨn ə, tə ka kɨ m-asɨ kadɨ m-ore mem, m-ngɨnə bɨtɨ al, m-ɨlə Tɨmote kɨ rɔsi tɨ kadɨ dəjɨ ta dɔ kadɨ-me tɨ ləsi oo. M-ɓəl kadɨ su ədɨ səsi, adɨ ko̰ ləje təl nḛ kɨ kare rɔje tɨ. 6Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, Tɨmote təl rɔsi tɨ re tḛḛ rɔje tɨ ne, ə adɨ-je Poy Ta kɨ Majɨ ngay ɔjɨ dɔ kadɨ-me ləsi kɨ ndɨgɨ-naa kɨ to dansi tɨ adɨ j-o. Tɨmote əl-je təkɨ mesi to dɔje tɨ majɨ ngay kɨ ndɔ je pətɨ, taa əl-je ɓəy kadɨ ɨndɨgi ngay kadɨ oi-je təkɨ je ka j-ɨsɨ sangɨ ngay kadɨ j-o-n səsi ka kɨn be tɔ. 7Lo kɨn tɨ ngakom je, me ndɨngə rɔ je tɨ, kɨ me ko̰ je tɨ ləje pətɨ, j-ɨngə tɔgɨ rɔsi tɨ kɨ takul kadɨ-me ləsi. 8Kɨ ɓasɨne kɨn, jɨ təl j-ɨngə tɔgɨ kɨsɨ kəm, tadɔ uwəi tɔgɨsi ba me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Ɓaɓe. 9Jɨ gər nḛ wa kɨ kadɨ jɨ ra taa kadɨ jɨ ra-n oyo Luwə ngay mbata tɨ ləsi, ɔjɨ dɔ rɔnəl kɨ adi j-ɨngə ta kəm Luwə tɨ kɨn, al. 10Kondɔ kɨ kada, j-ɨsɨ jɨ dəjɨ Luwə kɨ rɔtḭje kadɨ adɨ-je ta rəbɨ adɨ jɨ təl j-o-n səsi, ə kadɨ jɨ tɔl-n ta nḛ kɨ du səsi me kadɨ-me tɨ ləsi tɔ. 11Kadɨ Luwə kɨ Bawje ə wa, əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, tḛḛi ta rəbɨ kɨ kaw rɔsi adi-je. 12Nɨngə kadɨ Ɓaɓe ra adɨ ndɨgɨ-naa kɨ to dansi tɨ, kɨ ndɨgɨ kɨ ɨsɨ ɨndɨgi dɨje pətɨ kɨn aw kɨ kəte kəte, to tə ndɨgɨ kɨ je j-ɨsɨ jɨ ndɨgɨ səsi kɨn be tɔ. 13Taa kadɨ Luwə adɨ səsi tɔgɨ nga̰mesi tɨ, kadɨ ndɔ kɨ Ɓaɓe Jəju a re kɨ dɨje ləne ɓa, kadɨ ayi njay, ta goto dɔsi tɨ no̰o̰ Luwə tɨ kɨ Bawje.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\