1 Təsalonɨkɨ je 4

1NGakom je, dɔ ndəgɨ ta je tɨ, jɨ ndo səsi pa njɨyə kɨ kadɨ ɨnjɨyəi kadɨ nəl Luwə, nɨngə e pa njɨyə ka kɨn tɔ ə ɨsɨ ɨnjɨyəi, nə jɨ təl jɨ dəjɨ səsi ɓəy, taa j-ɨlə dɨngəm mesi tɨ me tɔ Ɓaɓe Jəju, kadɨ ɨrai adɨ majɨ kɨ dɔ made tɨ ɓəy. 2Səi, ɨgəri nḛ ndo kɨ ḭ rɔ Ɓaɓe Jəju tɨ kɨ j-adɨ səsi kɨn majɨ. 3Nḛ kɨ Luwə ndɨgɨ rɔsi tɨ, e ta kadɨ ayi rɔsi njay, ɔgi rɔsi sangɨ-naa kaya tɨ. 4Kadɨ dəw kɨ ra dansi tɨ, gər lo kɨsɨ kɨ dəne kɨ go rəbɨ kɨ ay njay, kɨ adɨ kɔsɨ-gon, 5kɨ kanjɨ kadɨ ngur darɔ aw sie adɨ ra ko nḛ kɨ dɨje kɨ gəri Luwə al ɨsɨ rai kɨn. 6Kɨ ɔjɨ dɔ lo kɨn, kadɨ dəw madɨ ra majal kɨ ngokone ə se kadɨ əde al, tadɔ dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ be kɨn, ba̰e a uwə-de kɨ rɔ Ɓaɓe tɨ, adɨ j-əl səsi kəte, ə jɨ təl j-əl ɓəy ngata. 7Tadɔ Luwə ɓar-je kadɨ j-ayi njay, ɓɨ ɓar-je mba kadɨ jɨ sangɨ-naa kaya tɨ al. 8E be ə, dəw kɨ ɔsɨ nḛ ndo kɨn ngərəngɨ, e dəw ə ɔse ngərəngɨ al, nə e Luwə ə ɔse ngərəngɨ. Luwə wa kɨ nje kadɨ səsi NDɨlne kɨn. 9Kɨ ɔjɨ dɔ ndɨgɨ kɨ kadɨ ngakonaa je ndɨgi-naa, awi kɨ ndoo kadɨ jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ dɔ tɨ j-adɨ səsi al, tadɔ səi je wa, Luwə ɔjɨ səsi rəbɨ ndɨgɨ-naa dansi tɨ yo kɨ ne adɨ ɨgəri. 10Nɨngə e ka tɔ ə ɨsɨ ɔji kɨ rɔ ngako̰je je tɨ pətɨ kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ kɨ tae ba kɨn, nə ngakom je, j-ɨlə dɨngəm mesi tɨ kadɨ ɨrai adɨ majɨ kɨ dɔ made tɨ wa ɓəy. 11Kadɨ nḛ kɨ uwə mesi ngay, e kɨsɨ kɨ naa kɨ lapɨya, kadɨ dəw kɨ ra dansi tɨ ore kəmne dɔ kɨlə je tɨ ləne, nɨngə kadɨ ɨrai kɨlə kɨ jisi səi je wa ə ɨngəi nḛ. 12Lo kɨn tɨ, dɨje kɨ əi njé kadɨ-me je al, a pɨti səsi me kɨlə rasi tɨ, nɨngə a awi kɨ ndoo nḛ madɨ kɨ to rɔsi ji dəw madɨ tɨ al tɔ. 13NGakom je, jɨ ndɨgɨ kadɨ ɨsi day dɔ ta tɨ kɨ dɔ njé koy je tɨ al. Kadɨ ɨsɨ day, ɨndɨngəi rɔsi tə ndəgɨ dɨje kɨ awi kɨ nḛ kɨndə me dɔ tɨ al kɨn al. 14Tə ka kɨ j-adɨ-n meje kadɨ Jəju oy, ə ḭ lo koy tɨ ka kɨn ə, j-adɨ meje kadɨ njé kɨ oyi me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju, Luwə a un-de lo koy tɨ kɨ Jəju. 15Nɨngə ta kɨ kadɨ j-əl səsi ə to kɨn, e ta lə Ɓaɓe. J-əi kɨ j-a j-ɨsi kəm ba ndɔ təl Ɓaɓe tɨ, j-a j-aw dɔra̰ tɨ no̰o̰ njé kɨ oyi tɨ al. 16Tadɔ lokɨ ndu nje kun dɔ malayka je, kɨ ndu təbɨ lə Luwə a ɓa ɓa, Ɓaɓe wa a ḭ dɔra̰ tɨ taa re, nɨngə dɨje kɨ adi mede Kɨrɨsɨ kɨ oyi, a ḭḭ lo koy tɨ kəte, 17nga nɨngə go tɨ ɓa, j-əi kɨ j-ɨsi kɨ dɔje taa ɓəy, Luwə a ɔy-je naa tɨ səde me kɨl ndi tɨ, kadɨ j-ɨngə Ɓaɓe me nəl tɨ, ngadan lo tɨ. Lo kɨn tɨ, j-a j-ɨsi naa tɨ kɨ Ɓaɓe kɨ ndɔ je ndɔ je. 18Majɨ kadɨ ɨləi dɨngəm me-naa tɨ yo je kɨ ne je kɨ ta je kɨn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\