1 Tɨmote 1

1Mi Pol kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə kɨ NJe kajɨ-je, taa kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ e nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləje. 2Ə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-ɨlə-n m-adi ḭ Tɨmote kɨ ḭ ngonm kɨ rɔjetɨ. Ḭ ngonm kɨ rɔjetɨ kɨ go rəbɨ kadɨ-me kɨ adɨ mei Jəju Kɨrɨsɨ. M-uwə ji, nɨngə kadɨ me-majɨ kɨ koo kəm-to-ndoo kɨ kɨsɨ-maje lə Bawje Luwə əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e səi naa tɨ. 3Təkɨ ndɔ kɨ m-əli, lokɨ m-un ta rəbɨ kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ, ɨsɨ ɓe bo Epəjɨ tɨ no̰o̰. Ɨsɨ tɨ no̰o̰ mba kadɨ ɨndɔr mbi dɨje madɨ kɨ njé ndo nḛ je kɨ ngom, kadɨ tai kə̰ə̰ ta tɨ. 4Kadɨ ko dɨje ka kɨn tai kə̰ə̰ ta su je tɨ kɨ kɨdə kɨ kɔr gɨn nojɨ kɨ gɨne gangɨ al, tadɔ lo tɔl ta nḛ je kɨn pətɨ e gakɨ-naa par. A ra səje majɨ dɔ kɨlə tɨ kɨ Luwə ɨlə jije tɨ, kɨ go rəbɨ kadɨ-me kɨn al. 5NDɔr mbi kɨn a re kɨ ndɨgɨ-naa kɨ nga̰me tɨ kɨ ay njay njay, kɨ me kɨ majɨ kɨ uwə dəw kɨ ta al, kɨ kadɨ-me kɨ rɔjetɨ tɔ. 6Dɨje madɨ mbati go rəbɨ ta kɔjɨ kɨ majɨ kɨn ə təli nayḭ-naa ta ta kɨ majɨ tɨ kɨ ndae goto. 7Rai rɔde njé ndo dɨje ndu-kun tɨ lə Luwə, nə təkɨ rɔjetɨ, əi je wa ka gəri me ta kɨ ɨsɨ əli al nɨm, taa gəri gɨn nḛ ndo kɨ ɨsɨ ndoi kɨ tɔgɨde kɨn al nɨm tɔ. 8Jɨ gər kadɨ ndu-kun lə Luwə e ndu-kun kɨ majɨ lokɨ dəw gər lo ra-n kɨlə kɨ go rəbe tɨ. 9Majɨ kadɨ jɨ gəri ta kɨn majɨ: E dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ dana ə ndu-kun re mbata ləde al, nə re mbata lə njé kadɨ dɨje ko̰, kɨ njé ta̰ rɔ je, kɨ njé mbatɨ Luwə, kɨ njé ra majal je, kɨ dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ nəl Luwə al, kɨ njé kɨ ooi tɔ Luwə tə nḛ kɨ ay njay al, kɨ njé tɔl bawde je kɨ ko̰de je. Re mba njé tɔl dɨje, 10njé ra kaya je, kɨ dɨngəm je kɨ njé sangɨ-naa, kɨ njé gatɨ kɨ dɨje ɓəə tɨ, kɨ njé ngom je, kɨ dɨje kɨ njé tətɨ ta je. Re kɨ mbata lə dɨje pətɨ kɨ njé ra nḛ kɨ ɔsɨ ta nḛ ndo kɨ rɔjetɨ lə Luwə. 11Nḛ ndo kɨn e kɨ go poy ta tɨ kɨ majɨ kɨ Luwə ɨlə jim tɨ. E Poy Ta kɨ Majɨ kɨ tɔjɨ tɔɓa lə Luwə kɨ nje majɨ. 12M-ra oyo Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ kɨ adɨ-m tɔgɨ kadɨ m-ra-n kɨlə lie. M-ra-e oyo mbata koo kɨ oo adɨ masɨ nakɨ ə ɨlə kɨlə kɨn jim tɨ. 13Mi kɨ kəte mi nje kəl ta kɨ mal dɔ tɔ Luwə tɨ, mi nje kadɨ ko̰ dɨje lie, kɨ nje taje. Nə Luwə, oo kəm-to-ndoo ləm, tadɔ m-ra nḛ je kɨn pətɨ kɨ go gər-e tɨ al. M-ra-de tadɔ m-adɨ mem al. 14Ɓaɓe ləje, kɨ go me-majɨ tɨ lie kɨ to mbar mbar kɨ mbata ləm adɨ-m kadɨ-me kɨ ndɨgɨ-naa kɨ go rəbɨ kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. 15Ta kɨn e ta kɨ rɔjetɨ kɨ majɨ kadɨ dɨje pətɨ taai kɨ me kɨ kare ba. Jəju Kɨrɨsɨ re dɔnangɨ tɨ mba kajɨ njé ra majal je. NJé ra majal je kɨn, mi majal ləm ɨtə-de pətɨ. 16Nə Luwə oo kəm-to-ndoo ləm. Ra be kadɨ Jəju Kɨrɨsɨ tɔjɨ kɨsɨ dɔ tɨ lie səm, mi kɨ majal ləm ɨtə dɨje pətɨ. MBata kadɨ e nḛ ndajɨ lə dɨje kɨ a adi-e mede kadɨ ɨngəi kajɨ kɨ to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 17Kadɨ tɔjɨ kɨ tɔɓa e Lə NGar kɨ nje kɨsɨ kɨ dɔkagɨlo kɨ dɔkagɨlo, Lə Luwə kɨ nje koy al, Lə Luwə kɨ dum koo kɨ kəm, Lə Luwə kɨ e karne ba e Luwə. Amen. 18NGonm Tɨmote, ta kɔjɨ kɨ m-adi ə to kɨn: Kɨ go ta je tɨ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ əli dɔi tɨ kəte, m-ndɨgɨ kadɨ uwə ta je kɨn səm, ɨrɔ-n rɔ kɨ majɨ. 19Ɨrɔ rɔ kɨ majɨ, kɨ kadɨ-me kɨ majɨ kɨ uwə dəw kɨ ta al. Dɨje madɨ mbati kadɨ mede uwə-de kɨ ta, adɨ kadɨ-me ləde tujɨ. 20Dan dɨje tɨ kɨn, Iməne əi kɨ Aləgɨjandɨr əi tɨ no̰o̰. M-ɨlə Iməne əi kɨ Aləgɨjandɨr ji Sata̰ tɨ, kadɨ ndoi kəl ta kɨ mal dɔ Luwə tɨ al ngata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\