1 Tɨmote 3

1Ta kɨ m-aw tə m-əl kam e ta kɨ rɔjetɨ: Re dəw madɨ sangɨ kadɨ n-ɔr no̰ njé kaw-naa je nɨngə, e kɨlə kɨ majɨ ə ndɨgɨ ra. 2Nɨngə sɔbɨ kadɨ dəw kɨ nje kɔr no̰ njé kaw-naa je e dəw kɨ ta goto dɔe tɨ, e ngaw dəne kɨ kare ba, e dəw kɨ nje kuwə rɔne gɨn tɔgɨne tɨ, e dəw kɨ nje gosɨ ta, e nje ra nḛ kɨ go rəbe tɨ, e dəw kɨ nje ra mba, ta sɔbɨ kadɨ e dəw kɨ asɨ ndo nḛ dɨje tɔ. 3Sɔbɨ kadɨ e go̰ kasɨ al nɨm, e dəw kɨ nje to̰ rɔ al nɨm, nə e dəw kɨ sɔl lɔm lɔm, dəw kɨ nje ge kɔl al. Taa kadɨ e nje ra ta la al tɔ. 4Sɔbɨ kadɨ e dəw kɨ asɨ kɨndə kəmne go me kəy tɨ ləne, nɨngə kadɨ ra adɨ nganne je əi njé təl rɔde go ta tɨ kɨ njé ɓukɨ-naa tɨ. 5Tadɔ re dəw asɨ kɨndə kəmne go me kəy tɨ ləne al ə, ra ban ə a ɨndə kəmne majɨ go njé kaw-naa je tɨ ə?. 6Sɔbɨ kadɨ e nje kadɨ-me kɨ sɨgɨ al, nə tə kɔjɨ rɔ aw sie adɨ osɨ me ta kɨ gangɨ tɨ təkɨ su osɨ-n me tɨ be. 7Sɔbɨ kadɨ dɨje kɨ njé kadɨ-me je al ka, əli ta kɨ majɨ dɔe tɨ, mba kadɨ təl nḛ kɨdɨ al, ta kadɨ osɨ me gum tɨ lə su al tɔ. 8Dɨyakɨr je ka, sɔbɨ kadɨ əi dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ rɔjetɨ, sɔbɨ kadɨ əi dɨje kɨ njé kəl ta mɨndɨde joo al. A əi go̰ kasɨ je al, taa a əi njé ra ta nḛ kɨngə kɨ go rəbe tɨ al, al tɔ. 9Sɔbɨ kadɨ ngəmi ta lə Luwə kɨ tḛḛ kɨ dɔe me kadɨ-me tɨ kɨn kɨ nga̰me kɨ ay njay kanjɨ kuwə-de kɨ ta. 10Kəte no̰ kɨlə tɨ, sɔbɨ kadɨ nai-de oi taa. Go na koo tɨ, re nḛ kɨ ɨlə bəngɨrə no̰de tɨ goto nɨngə, asi kadɨ rai kɨlə dɨyakɨr kare. 11Dəne je kɨ njé ra kɨlə dɨyakɨr ka, sɔbɨ kadɨ əi njé ra nḛ kɨ rɔjetɨ tɔ. Sɔbɨ kadɨ əi njé kəl dɨje ta ndɨlde tɨ al, taa kadɨ əi dɨje kɨ asi kuwəi rɔde gɨn tɔgɨde tɨ tɔ. A əi dɨje kɨ dana me kɨlə ra je tɨ pətɨ. 12Sɔbɨ kadɨ dɨyakɨr je əi njé dəne kɨ kare, kadɨ əi dɨje kɨ ɨndəi kəmde go ngande je tɨ, kɨ go me kəy tɨ ləde majɨ. 13MBata njé kɨ rai kɨlə dɨyakɨr majɨ, ɨngəi kɔsɨ-gon, taa asi kadɨ əli ta kɨ tɔgɨde dɔ kadɨ tɨ kɨ, adi mede Jəju Kɨrɨsɨ tɔ. 14M-ɨndə mem dɔ tɨ kadɨ me ndɔ je tɨ kɨ ngay al, m-a m-aw m-ɨngə-i. Nə m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-ɨlə-n m-adi, 15mba kadɨ re njam nay ɓəy ka, ɨgər-n rəbɨ ra kɨlə ləi me kəy tɨ lə Luwə. Adɨ əi njé kaw-naa je lə Luwə kɨ nje kɨsɨ kəm ba. Təkɨ kagɨ ngadan kəy əi kɨ ngɨrə kəy əi tɔgɨ kəy, be tɔ ə, njé kaw-naa je əi tɔgɨ nḛ ndo kɨ rɔjetɨ lə Luwə. 16Nḛ kɨ Luwə tḛḛ kɨ dɔe e nḛ kɨ bo ngay kɨ dum majɨ, Adɨ e Jəju Kɨrɨsɨ kɨ j-ade meje. Ɔjɨ rɔne tə dəw kɨ go darɔ tɨ, Nɨngə, NDɨl Luwə ɓar-e dəw kɨ dana, Malayka je ooi-e, Dɨje ləi mbḛ kɨ ɔjɨ dɔe dan gɨn dɨje tɨ kɨ dangɨ dangɨ, Dɨje adi-e mede kɨ lo je pətɨ dɔnangɨ tɨ. Luwə un-e aw sie dɔra̰ tɨ me kɔsɨ-gon tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\