1 Tɨmote 4

1NDɨl Luwə əl ta ay njay təkɨ dɔkagɨlo kɨ dɔbəy tɨ, dɨje madɨ a ɨyə̰i go kadɨ-me ləde kɔ, kadɨ oi ta lə ndɨl je kɨ ngom. Taa a taai ngɨrə nḛ ndo kɨ ḭ rɔ ndɨl je tɨ kɨ majal tɔ. 2NJé ndo nḛ je kɨ ngom kɨ njé kədɨ kəm dɨje kɨ ta kɨ nda tade nḛ, kɨ mede uwə-de kɨ ta dɔ majal tɨ al, a ədi-de kadɨ ɓuki-de wale. NJé ndo nḛ kɨ ngom ka kɨn əi dɨje kɨ mər ta ləde e kɨ tujɨ. 3Ko dɨjee ka kɨn ɔgi kadɨ dɨje taai-naa, ta ɔgi kadɨ dɨje usoi nḛ je madɨ. Nə Luwə ɨndə nḛ kuso je pətɨ mba kadɨ dɨje kɨ adi-e mede kɨ gəri ta kɨ rɔjetɨ, usoi nḛ je kɨn kɨ oyo kɨ ra. 4Kɨ rɔjetɨ, nḛ je pətɨ kɨ Luwə rade əi nḛ je kɨ majɨ. Nḛ kɨ kadɨ dəw mbatɨ goto. Ke ə kadɨ kuso-e e kɨ oyo kɨ ra Luwə. 5Tadɔ ta lə Luwə, kɨ kəl ta kɨ Luwə təli nḛ je kɨn pətɨ kɨ kay njay tɨ. 6Lokɨ re ɔr gɨn nḛ je kɨn kɨ taga adɨ ngako̰i je ooi nɨngə, a ḭ nje ra kɨlə ɓəə kɨ majɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ. A ɔjɨ kadɨ ḭ dəw kɨ ul rɔi kɨ ta je kɨ go ndɨl tɨ, kɨ nḛ ndo kɨ rɔjetɨ kɨ ɨngə. 7Majɨ kadɨ ɔsɨ su je kɨ kɨdə kɨ kəme goto ngərəngɨ. Əi su je kɨ ɔsɨ ta ta lə Luwə. Ɨndə dɔ rɔi tɨ kadɨ ɨsɨ me ɓəl Luwə tɨ. 8Kɨndə dɔ rɔ tɨ mbata kɨngə nḛ me tɨ, tə ngɔdɨ kɨ ka̰y je be kɨn maje e no̰o̰, nə ke ə, e ngay al. Nḛ ra kɨ go ndu Luwə tɨ a ra majɨ kɨ dəw me nḛ je tɨ pətɨ. Tadɔ a adɨ-je kajɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ e kɨ dɔra̰ tɨ. 9Ta kɨn e ta kɨ rɔjetɨ kɨ majɨ kadɨ dɨje pətɨ taai kɨ me kɨ kare. 10Rɔje kɨ j-ɨsɨ j-adɨ ko̰, kɨ rɔ kɨ j-ɨsɨ jɨ rɔi, e kɨ mbata meje kɨ j-ɨndə dɔ Luwə tɨ kɨ nje kɨsɨ kəm ba. E ə e nje kajɨ dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, kɨ bo tɔi, e njé kɨ adi mede Jəju Kɨrɨsɨ. 11E kɨn ə e nḛ kɨ kadɨ ɨndəjɨ dɨje ə ɨndo-de tɔ. 12Adɨ dəw madɨ kɨdi mba ke kɨ ḭ basa al. Nə kadɨ ḭ nḛ ndajɨ mbata njé kadɨ-me je, me ta kəli tɨ, me pa njɨyəi tɨ, me ndɨgɨ-naa tɨ, me kadɨ-me tɨ, kɨ me kay njay tɨ. 13Kəte no̰ kadɨ m-re m-ɨngə-i tɨ, m-ndəji kadɨ ɨndə rɔi ta tɨdə makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə no̰ kosɨ je tɨ, kɨ ta kɔjɨ ta tɨ, kɨ ta ndo dɨje ndu Luwə tɨ. 14Otɨ kadɨ ɨkɨdɨ kadɨ-kare kɨ Luwə adi kɨ go me-majɨ tɨ lie kɨn. Adi kɨ go rəbɨ lə njé kəl ta je kɨ tae tɨ, kɨ əli ta dɔi tɨ, kɨ go rəbɨ lə ngatɔgɨ je kɨ njé kɔr no̰ njé kaw-naa je, kɨ ɨndəi jide dɔi tɨ. 15Majɨ kadɨ ɨndə rɔi ta kɨlə tɨ kɨn ɨra kɨ me kɨ kare ba. Ɨra be kadɨ dɨje ooi kaw kɨ kəte ləi taga ta kəmde tɨ. 16M-ndəji kadɨ kəmi ədɨ dɔ rɔi tɨ ḭ wa, taa dɔ nḛ ndo tɨ ləi nɨm tɔ. Uwə tɔgi ba me tɨ. Re ɨra be nɨngə, a ajɨ rɔi ḭ wa taa a ajɨ dɨje kɨ njé koo dɔ nḛ ndo ləi nɨm tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\