1 Tɨmote 5

1Otɨ kadɨ ɨndangɨ dəw kɨ tɔgɨ kɨ tɔgi ngay, nə kadɨ əl-e ta kɨ ndui kɨ sɔl tə bawi ə ɨsɨ əl sie ta be. Nɨngə ngan basa je ka, sɔbɨ kadɨ ɨra-de tə ngako̰i je kɨ me darɔ tɨ be tɔ. 2Ɨra kɨ dəne je kɨ tɔgɨ tə ko̰i je taa ngan mandɨ je tə konani je be tɔ. Ɨra nḛ je kɨn pətɨ kɨ mər ta kɨ ay njay no̰de tɨ. 3Majɨ kadɨ ɨndə kəmi maji go njé ngaw koy je tɨ kɨ rɔjetɨ, kɨ dəw kɨ nje ra səde goto. 4Re nje ngaw koy aw kɨ ngane je ə se ngan kane je no̰o̰ nɨngə, sɔbɨ kadɨ, ngane je ə se ngan kae je ndoi nḛ ra kɨ go rəbɨ tɨ lə Luwə dɔ nojɨde je tɨ. Sɔbɨde kadɨ ooi go njé kojɨ-de je təkɨ njé kojɨ-de je ooi gode kəte kɨn be tɔ. Tadɔ nḛ ra kɨ be kɨn ə nəl Luwə. 5NJe ngaw koy kɨ rɔjetɨ, e e kɨ dəw kɨ nje ra sie goto, kɨ ɨsɨ kɨ karne ba, ɨndə mene dɔ Luwə tɨ par. Dɔkagɨlo je pətɨ, kondɔ kɨ kada, ɨsɨ əl ta kɨ Luwə, dəje kadɨ ra səne. 6Nə nje ngaw koy kɨ ɨsɨ ta koo majɨ rɔne tɨ me kaya tɨ kɨ ra, re a-n kɨ dɔne ta no̰o̰ ka, e dəw kɨ koy me ndɨl tɨ. 7Ɨndo-de nḛ je kɨn be, mba kadɨ ɨsi kɨ dɔde taa kɨ ta dɔde tɨ al. 8Re dəw madɨ oo go nojɨne je al, kɨ bo tɔy, oo go dɨje kɨ me kəy tɨ ləne al, e dəw kɨ ɨlə kadɨ-me ləne kɔ. Dəw kɨ gər Luwə al ka e sotɨ ɨte ɓəy. 9Onoi ndangɨ tɔ nje ngaw koy kɨ ɓale asɨ kutɨ mehḛ al nɨm, taa kɨ taa ngaw kare ba al nɨm, mbo̰ njé je tɨ kɨ njé kaw-naa je ɨsɨ ooi gode. 10Majɨ kadɨ dɨje gəri-e ɔjɨ go kɨlə rae kɨ majɨ. Majɨ kadɨ e dəw kɨ kəte e nje kotɨ ngan je nɨm, nje ra mba je nɨm, nje togɨ nja dɨje kɨ kay njay lə Luwə nɨm, e nje ra kɨ dɨje kɨ nḛ kɨ to tḛḛ dɔde tɨ nɨm. Taa e nje ra kɨlə je kɨ majɨ kɨ go rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ nɨm tɔ. 11Onoi kadɨ ɨndangɨ tɔ njé ngaw koy je kɨ rɔde to mbəl ɓəy me makɨtɨbɨ tɨ. Ɨndangɨ tɔde al tadɔ lokɨ ɓo taa dɨngəm ra-de nɨngə, a ɨyə̰i kadɨ rɔ ləde mba kun go Kɨrɨsɨ kɔ, ə a taai ngaw. 12Ra-e kɨ be kɨn a re kɨ ta kɨ gangɨ dɔde tɨ, tadɔ naji ta kadɨ-me ləde kɨ kəte kɔ. 13Nḛ kɨ rangɨ ɓəy a təli njé dabɨ je. Nɨngə kɨlə rade kɨ bo ngay e kɨlə lo mba̰ kɨ ta kəy lə dɨje par. Əi njé dabɨ je par al, nə ɨndəi ta ɓa go dabɨ tɨ, taa əi njé kɨndə gəngɨ dɔ ta tɨ lə dɨje tɔ. Nḛ kɨ lagɨde al ka, ɨləi tade me tɨ. Nɨngə ta kəlde ka to bɨrɨri tɔ. 14E mbata kɨlə ra je kɨ be kɨn ə, sɔbɨ kadɨ njé ngaw koy je kɨ rɔde to mbəl ɓəy taai dɨngəm kɨ rangɨ. Kadɨ oji ngan je ə ɨndəi kəmde go me kəy tɨ ləde tɔ mba kadɨ nje ba̰ ɨngə rəbɨ əl-n ta kɨ mal dɔje tɨ al. 15M-əl ta kɨn be mbata njé ngaw koy je ngay kɨ rɔde to mbəl ɓəy ɨləi kadɨ-me ləde kɔ ə uni go Sata̰. 16Re nje kadɨ-me kɨ dəne madɨ aw kɨ njé ngaw koy je me kəy tɨ ləne no̰o̰ nɨngə, sɔbɨ kadɨ e wa ngəm-de. Lokɨ ra be nɨngə e nḛ kotɨ kɨ ɔy ə un dɔ njé kaw-naa je tɨ, kadɨ njé kaw-naa je rai kɨ njé ngaw koy je kɨ rɔjetɨ kɨ dəw kɨ nje ra səde goto. 17Majɨ kadɨ ngatɔgɨ je kɨ njé ra kɨlə majɨ dan njé kaw-naa je tɨ, ɨngəi kɔsɨ-gon kɨ nḛ kɨgə go ji kɨ asɨ ta kɨlə ləde gɨdɨ joo. Kɨ bo tɔy, e njé je kɨ ɨsɨ adi rɔde ko̰ mba kɔjɨ ta, kɨ ndo dɨje ta lə Luwə. 18Tadɔ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: «Dəw a dɔ ndugɨdu ta mangɨ tɨ al, dɔkagɨlo tɨ kɨ a njɨyə dɔ ko tɨ mba kadɨ kande tḛḛ.» Taa makɨtɨbɨ lə Luwə əl ɓəy tɔ ə nə: «Majɨ kadɨ dəw kɨ nje ra kɨlə ɨngə nḛ kɨgə go ji kɨ asɨ ta kɨlə kɨ ra.» 19Re dəw madɨ əl ta kɨ majal dɔ ngatɔgɨ tɨ, ə dɨje joo ə se mɨtə mai naje al nɨngə, otɨ kadɨ ɨndɨgɨ sie dɔ tɨ. 20NJé je kɨ rai majal, sɔbɨ kadɨ ɨndangɨ-de ta kəm kosɨ je tɨ mba kadɨ ndəge je ɓəli. 21M-ndəji ta kəm Luwə tɨ kɨ ta kəm Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, taa ta kəm malayka je tɨ kɨ Luwə mbətɨ-de, kadɨ ɨtəl rɔi go ta je tɨ kɨ m-əli. Ɨtəl rɔi go tɨ kɨ kanjɨ kun kɨ madɨ je ə kɨyə̰ njé kɨ nungɨ, kɨ kanjɨ kɔr kəm dɨje dana. 22Nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ ɨgər ə to kɨn: Otɨ kadɨ ɨndə ji dɔ dəw tɨ kalangɨ ba mba kadɨ təl nje ra kɨlə dan njé kaw-naa je tɨ. Majɨ kadɨ ɨndə rɔi-naa tɨ kɨ dəw dɔ majal tɨ lie al. Nɨngə, ḭ wa ay rɔi njay dɔ majal tɨ. 23NGa nɨngə, majɨ kadɨ a̰y man kɨ ndul wa kare ba par al, nə kadɨ a̰y kasɨ kandɨ nju ndə̰y ndə̰y mba kadɨ ra majɨ kɨ mo̰y kɨ mei tɨ kɨ ra adɨ rɔi ta katɨ al kɨ dɔkagɨlo je pətɨ kɨn. 24Dɨje madɨ je gɨn majal ləde to taga kəte ɓəy taa kadɨ ta kɨ gangɨ re dɔde tɨ. Nə njé kɨ nungɨ, majal ləde to lo ɓɔyɔ tɨ bɨtɨ kadɨ ta kɨ gangɨ taa a ɔr gɨnde ndɔ kɨ gogɨ tɨ. 25Kɨlə ra je kɨ majɨ ka to be tɔ. Ya̰ njé kɨ madɨ to taga pa̰y pa̰y. Nɨngə njé kɨ nungɨ, re ya̰de to taga pa̰y pa̰y al ka, a toi lo ɓɔyɔ tɨ ratata al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\