1 Tɨmote 6

1Dɨje pətɨ kɨ adi mede kɨ əi ɓəə je, sɔbɨ kadɨ ɨləi dɔde gɨn tɔgɨ tɨ lə ɓade je. Ɨləi dɔde gɨn tɔgɨ tɨ lə ɓade je mba kadɨ dəw əl ta kɨ mal dɔ tɔ Luwə tɨ al, taa dɔ nḛ ndo tɨ kɨ jɨ ndo səsi kɨn al tɔ. 2E go tɨ al kadɨ ɓəə je kɨ ɓade je adi mede Luwə, uni gɨrə dɔ ke ngakonaa me ta tɨ lə Luwə ə mbati kadɨ ɨləi dɔde gɨn tɔgɨ tɨ lə ɓade je. Kede ngakonaa me ta tɨ lə Luwə ka kɨn ə sɔbɨ kadɨ rai kɨlə adi-de kɨ kəte no̰o̰ ɓəy, tadɔ e ngako̰de je kɨ njé kadɨ-me je ə ɨsɨ rai kɨlə adi-de. 3Ta kɨ m-aw tə m-əli kam, e ta kɨ sɔbɨ kadɨ ɨndo dɨje ə ɨndəjɨ-de kadɨ rai kɨle. Re dəw madɨ ndo dɨje nḛ kɨ rangɨ, ə ɨyə̰ go rəbɨ ta kɨ rɔjetɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ go rəbɨ nḛ ndo kɨ go kadɨ-me tɨ ləje kɨn nɨngə, 4e dəw kɨ kun dɔ ta tɔl-e, taa e dəw kɨ ɨsɨ day tɔ. Nḛ kɨ gər e ta kɨ najɨ kɨ to rɔe tɨ tə mo̰y. E nje sangɨ ta me ta kɨ najɨ tɨ dɔ ta je kɨ ndade goto. Nɨngə lo kɨn ə, jangɨ je, kɨ gakɨ-naa je, kɨ tajɨ-naa je, kɨ ta kɨ tətɨ dɔ-naa tɨ je tḛḛi tɨ. 5Ta kɨ najɨ kɨ gɨne gangɨ al, mbo̰ dɨje tɨ kɨ ku dɔde goto, kɨ ngon gɨr ta kɨ ndə̰y kɨ ɔjɨ dɔ ta kɨ rɔjetɨ goto dɔde tɨ, tḛḛ lo kɨn tɨ no̰o̰. Nɨngə məri kadɨ, kadɨ-me Luwə e rəbɨ kɨngə nḛ. 6Təkɨ rɔjetɨ, kadɨ-me Luwə e nḛ kɨngə kɨ bo ngay, re dəw ra rɔnəl dɔ nḛ tɨ kɨ to me jie tɨ. 7Təkɨ jɨ re-n me dunɨya̰ tɨ kɨ jije kare, be tɔ ə j-a jɨ təl-n kɨ jije kare. 8E be ə, re j-ɨngəi nḛ kusoje kɨ kɨbɨ rɔje nɨngə, kadɨ jɨ ra rɔnəl dɔ tɨ. 9Dɨje kɨ sangi kadɨ n-təli njé nḛ kɨngə kɨ ngay kɨ rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ, osi me gum nḛ na tɨ. Osi me gum tɨ kɨ go rəbɨ ra ta nḛ kɨ to mbə, kɨ kɨ majal, kɨ aw kɨ dɨje me nḛ tɨ kɨ majal, kɨ me tujɨ tɨ. 10Tadɔ ra ta la e ngɨrə majal je pətɨ. NJé kɨ madɨ uni rɔde ba pətɨ ɨndəi ta sangɨ la tɨ, adɨ ndəmi sa̰y go rəbɨ kadɨ-me tɨ. Nɨngə əi je wa adi ko̰ ndɨlde. 11Nə ḭ kɨ ḭ dəw lə Luwə, a̰y gədɨ nḛ je tɨ kɨn kɨ rangɨ, sɔbɨ kadɨ ɨsa rəbɨ nḛ ra kɨ dana, kɨ ɓəl Luwə, kɨ kadɨ-me, kɨ ndɨgɨ-naa, kɨ kore me, kɨ sɔl lɔm. 12Ɨrɔ rɔ kɨ majɨ kɨ ɔjɨ dɔ kadɨ-me, uwə kajɨ kɨ to ratata kɨn səm, tadɔ Luwə ɓari mba kadɨ ɨgər ta kajɨ kɨn, dɔkagɨlo tɨ kɨ un ndui taa ɨma-n najɨ kɨ majɨ dɔ tɨ no̰ kosɨ dɨje tɨ. 13M-ndəji ta kəm Luwə tɨ kɨ nje kɨndə nḛ je pətɨ, taa kɨ no̰ Jəju Kɨrɨsɨ kɨ un ndune kɨ taa man najɨ kɨ rɔjetɨ no̰ Po̰sɨ Pɨlatɨ tɨ, 14kadɨ ɨngəm go ndu-kun kɨ ɨngə kɨn majɨ, me kay njay tɨ kɨ kanjɨ ta madɨ dɔi tɨ bɨtɨ kadɨ Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ təl re-n. 15Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ a re dɔkagɨlo tɨ kɨ Luwə ɔjɨ, Luwə kɨ nje majɨ-kur, kɨ e kɨ karne ba e ɓa rɔne, E NGar lə ngar je kɨ Ɓaɓe lə ɓaɓe je, 16E kɨ karne ba e nje koy al, Ɨsɨ me kunjɨ tɨ kɨ dəw asɨ kadɨ tḛḛ kadɨ tɨ al. Dəw kare kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ oo-e kɨ kəmne goto. Dəw kɨ asɨ koo-e goto. Tɔɓa kɨ tɔgɨ kɨ to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ e ya̰e! Amen! 17Əl njé nḛ kɨngə je kɨ dɔnangɨ tɨ ne kadɨ ɨndəi gude al. Əl-de kadɨ uwəi kul nḛ kɨngə je kɨ a tujɨ kɨn al, nə kadɨ uwəi kul Luwə kɨ nje kadɨ-je nḛ je pətɨ kɨ to mbar mbar, jie ɔy al, mba kadɨ j-ɨsɨ-n me rɔnəl tɨ. 18Əl-de kadɨ rai majɨ, kadɨ nḛ kɨngəde e kɨlə ra kɨ majɨ. Nɨngə kadɨ əi dɨje kɨ jide ɔy al, kadɨ kəki nḛ kɨngə je ləde kɨ dɨje kɨ rangɨ. 19Re rai be nɨngə, ɨsɨ kawi nḛ majɨ je ləde ɨndəi lo ngəm nḛ tɨ kɨ majɨ kɨ nga̰ mba ndɔ kɨ lo ti tɨ, kadɨ ɨngəi kajɨ kɨ rɔjetɨ. 20Ḭ Tɨmote, sɔbɨ kadɨ uwə go ndu Luwə kɨn səm. Ɔsɨ rɔi kɔ kadɨ ta je tɨ kɨ kəl kɨ ndae goto, kɨ ɔsɨ ta ta lə Luwə, ɔsɨ rɔi kɔ kadɨ ta je kɨ najɨ tɨ kɨ go nḛ gər tɨ kɨ ngom kɨ dɔnangɨ tɨ ne. 21Dɨje madɨ uwəi kul nḛ gər kɨn, adɨ ndəmi go rəbɨ kadɨ-me ləde. Kadɨ me-majɨ lə Luwə e naa tɨ səsi. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\