2 Korḛtɨ je 10

1Dɨje əi nə mi Pol, lokɨ m-o kəmsi ɓa m-ɨlə dɔm nangɨ, a re mi sa̰y tɔ nɨngə, m-un dɔm taa, m-ra madɨ nga̰ səsi. Nə m-dəjɨ səsi kɨ takul sɔl lɔm lɔm kɨ me-majɨ lə Kɨrɨsɨ, 2kadɨ ɨrai-mi adɨ m-ra m-adɨ nga̰ səsi al, dɔkagɨlo tɨ kɨ m-a m-re-n dansi tɨ. Tadɔ m-ɨndə dɔm tɨ kadɨ m-a m-ra m-adɨ nga̰ kɨ dɨje madɨ kɨ ɨsɨ əli əi nə j-ɨsɨ jɨ ra kɨlə lə dɨje kare kɨn. 3E kɨ rɔjetɨ kadɨ je dɨje, nə j-ɨsɨ rɔ ko rɔ kɨ dɨje ɨsɨ rɔi-naa kɨn al. 4Nḛ rɔ je kɨ j-ɨsɨ rɔ-n, e nḛ rɔ kɨ ḭ rɔ dəw tɨ al, nə e nḛ rɔ kɨ tɔge ḭ rɔ Luwə tɨ, kadɨ tujɨ tɔgɨ je kɨ nga̰ nga̰. Jɨ tujɨ-n taga je lə dɨje kɨ e taga je kɨ go rəbe tɨ al, 5jɨ budɨ nḛ je pətɨ kɨ re kɨ kun dɔ taa ɔgɨ gər Luwə kɔ. J-a jɨ ra kadɨ mər ta je lə dɨje e mər ta kɨ kadɨ təl re səde go ndu tɨ lə Kɨrɨsɨ. 6NGa nɨngə, je ɓasi kadɨ j-ɨndə ba kal dɨje madɨ kɨ a təli rɔde go ta tɨ al j-ɔjɨ-de, ndɔ tɨ kɨ səi pətɨ a təli rɔsi majɨ go ta tɨ. 7Ɨgo̰i nḛ je kɨ to ta kəmsi tɨ ne kɨn! Re dəw madɨ gər tɨjəne tɨ kadɨ ne dəw lə Kɨrɨsɨ ɓa, sɔbɨ kadɨ ɨndə nḛ kare kɨn dɔne tɨ tɔ: re e dəw lə Kɨrɨsɨ ɓa, je ka je dɨje lə Kɨrɨsɨ tɔ. 8A re m-ra rɔnəl kɨ al dɔ lo ndə̰y, ɔjɨ-n dɔ tɔgɨ kɨ Ɓaɓe adɨ-je mba kadɨ j-ɔsɨ-n gɨnsi kɨ kəte, ɓɨ kadɨ jɨ tujɨ-n səsi al kɨn ka, rɔm sɔl-m al. 9M-ndɨgɨ kadɨ dəw oo-m m-to tə dəw kɨ nje kadɨ səsi ɓəl me makɨtɨbɨ je tɨ ləm kɨ m-ndangɨ m-adɨ səsi kɨn al. 10Tadɔ dɨje madɨ əli əi nə: «Pol, re o makɨtɨbɨ je kɨ ndangɨ ɓa, e ta je kɨ nga̰ nga̰, tɔgɨde to, nə lo kɨ re kɨ rɔne ɓa, dəw oo tɔge al, taa ta kəle ka ndae goto tɔ.» 11Nɨngə kadɨ dəw kɨ əl ta kɨn gər dɔne tɨ majɨ təkɨ, kae tɨ wa kɨ oo-n-je me makɨtɨbɨ tɨ kɨ j-ɨsɨ sa̰y jɨ ndangɨ ka kɨn ə, re jɨ re kɨ rɔje ka, kɨlə kɨ j-a jɨ ra a to be tɔ. 12Təkɨ rɔjetɨ ɓa, je j-asɨ-naa kɨ dɨje madɨ kɨ njé kun ta rɔde kɨn al, ə se j-a j-un rɔje j-ɔjɨ kadɨde tɨ al. Nḛ kare, kun kɨ ɨsɨ uni ndude əi je wa par ə rai kɨlə, ɨsɨ go̰i lo kɨ rɔde wa par kɨn, ra adɨ nḛ gər ləde goto. 13NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔje, j-a j-ɔjɨ rɔje kɨ al dɔ loe al, nə j-a j-ɔjɨ rɔje kɨ go gangɨ kɨlə tɨ kɨ Luwə adɨ-je ə adɨ j-aw bɨtɨ jɨ tḛḛ-n rɔsi tɨ kɨn. 14Tə kɨn ə re j-ə nə j-aw bɨtɨ jɨ tḛḛ rɔsi tɨ ə, jɨ tɔjɨ rɔje kɨ al dɔ gangɨ loe al. Tadɔ j-aw bɨtɨ jɨ tḛḛ rɔsi tɨ dɔsa̰y kɨ Poy Ta kɨ Majɨ lə Kɨrɨsɨ, təkɨ rɔjetɨ. 15Lo kɨn tɨ, jɨ tɔjɨ rɔje kɨ al dɔ gangɨ kɨlə ləje al, j-ɨndə guje kɨ kɨlə lə dɨje kɨ rangɨ al. Nə j-ɨndə meje tɨ kadɨ kadɨ-me ləsi a aw kɨ dɔ made tɨ, kadɨ j-ɨngə rəbɨ jɨ ra-n kɨlə je kɨ ətɨ ɓəl ngay dansi tɨ. J-a ra kɨ go gange tɨ kɨ Luwə ɔjɨ-je kadɨ jɨ ra. 16J-a j-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ go nangɨ je tɨ kɨ sa̰y gɨdɨsi tɨ, kɨ kanjɨ kadɨ jɨ tɔjɨ rɔje kɨ kɨlə lə dɨje kɨ rangɨ kɨ rai gangɨ lo tɨ ləde kɨ sɔbɨ dɔde. 17Dəw kɨ ge kɨndə gune nɨngə, majɨ kadɨ un Ɓaɓe ə ɨndə-n gune. 18E dəw kɨ Ɓaɓe pɨte ə ndae to tɨ ɓɨ e dəw kɨ nje kun ta rɔne ɓa ndae to tɨ al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\