2 Korḛtɨ je 11

1Re asi kadɨ ɔsi gɨnm ndə̰y me dɔ majal tɨ ləm nɨngə, m-ə nə oyo ɔsi gɨnm ɓe! 2Jangɨ ra-m mbata tɨ ləsi, nɨngə e jangɨ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ. M-uwə dɔsi mbata tɨ lə dɨngəm kare ba be, kɨ e Kɨrɨsɨ, kadɨ tə m-tḛḛ səsi no̰e tɨ tə ngon kɨ mandɨ kɨ ay njay, kɨ gər ngaw al ɓəy. 3Nə m-ɓəl kadɨ nḛ gər ləsi, təl nḛ gər kɨ majal, kadɨ gangɨ dɔɔ kɨ ɨdɔɔi-naa naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ majɨ, ə ai dana kɨn, naa tɨ. Gangɨ səsi naa tɨ, ɔsɨ səsi ngərəngɨ, təkɨ Su ədɨ-n Awa kɨ ta ngom ləne kɨn be. 4Dəw madɨ kɨ rangɨ a ḭ no̰o̰ kadɨ re ɨlə səsi mbḛ Jəju kɨ rangɨ kɨ e kɨ j-ɨlə səsi mbḛe kəte, a adɨ səsi ndɨl kɨ rangɨ kɨ e kɨ ɨngəi kəte kɨn, ə se a adɨ səsi Poy Ta kɨ Majɨ kɨ rangɨ kɨ e kɨ ɨtaai kəte kɨn ka, a ḭḭ kadɨ ɔsi gɨne kɨ tɔgɨsi par. 5Nḛ kare, mi m-o nḛ kɨ njé kaw kɨlə je kɨ ooi rɔde təkɨ ngay kɨn ɨtəi-mi al. 6Dɔmajɨ ə m-aw kɨ kujɨ kəl ta ngay al, nə kɨ ɔjɨ dɔ nḛ gər ɓa, mi me tɨ no̰o̰. E nḛ kɨ j-ɔjɨ səsi taga wangɨ me nḛ je tɨ pətɨ kɨ rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ. 7Nɨngə kadɨ m-dəjɨ səsi m-o se Poy Ta kɨ Majɨ lə Luwə kɨ mi wa m-ɨlə səsi mbḛe kɨ dɔ kɨ kɨlə nangɨ kadɨ m-un dɔsi taa, taa m-ɨlə səsi mbḛe kare kɨ kanjɨ kɨngə nḛ loe kɨn, e nḛ kɨ loe tɨ al ə m-ra wa? 8M-taa nḛ ji njé kaw-naa je tɨ kɨ rangɨ, kɨ əi je ə rai səm ɓa m-ra-n kɨlə dansi tɨ. 9Dɔkagɨlo tɨ kɨ m-ḭḭ-n dansi tɨ, ə nḛ to-n rɔm kɨn, dəw madɨ kɨ m-ɔy-e goto. E ngako̰je je kɨ ḭḭ dɔnangɨ Masəduwan tɨ ə rai səm me nḛ je tɨ kɨ to rɔm. Me nḛ je tɨ pətɨ, m-uwə tɔgɨm ba kadɨ m-ɔy dəw madɨ al, nɨngə, m-a m-nay kɨ lo kuwə tɔgɨm ba tɨ wa kɨn. 10M-əl wangɨ təkɨ dəw madɨ kɨ kadɨ a ɔgɨ-m kɨndə gum kɨ ta kɨn dɔnangɨ Akay tɨ goto. Nɨngə m-əl kɨ rəbɨ lə ta kɨ rɔjetɨ kɨ ḭ rɔ Kɨrɨsɨ tɨ ə ɨsɨ mem tɨ kɨn. 11MBa ri ə m-əl ta kɨn be ə? M-əl be mbata e ndɨgɨ ɓa m-ndɨgɨ səsi al, al. Luwə gər majɨ kadɨ m-ndɨgɨ səsi! 12Nḛ kɨ m-ra kɨn, m-a m-nay kɨ lo ra tɨ kɨ no̰m tɨ, kadɨ m-ɔgɨ-n dɨje madɨ kɨn rəbɨ. Dɨje kɨ ɨsɨ sangi rəbɨ kadɨ ɨndəi gude təkɨ n-asi-naa səje. 13Ko dɨje kɨn əi njé kaw kɨlə je, kɨ njé ngom je, əi njé ra kɨlə je kɨ rɔjetɨ al, kɨ təli rɔde njé kaw kɨlə je tɨ lə Kɨrɨsɨ. 14Nɨngə e nḛ kɨ ətɨ dəw ɓəl al, tadɔ Sata̰ wa kɨ dɔne ka ɨsɨ təl rɔne malayka tɨ kɨ aw kɨ kunjɨ. 15E nḛ kɨ mba al, kadɨ njé ra kɨlə je lə Su təli rɔde njé ra kɨlə je tɨ lə Luwə kɨ rɔjetɨ. Nə a tɔli tade kɨ go kɨlə rade tɨ kɨ majal. 16M-təl m-əl ɓəy, kadɨ dəw oo-m tə dəw kɨ dɔe goto al. A re be al nɨngə, ɨndɨgi kadɨ mi dəw kɨ dɔm goto, kadɨ mi ka m-ɨndə-n gum ndə̰y tɔ, təkɨ ɨsɨ rai kɨ dɨje madɨ kɨ ɨsɨ ɨndəi gude, ə ɨndɨgi səde kɨn be tɔ. 17Ta kɨ m-aw tə m-əl kɨn, m-əl kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Ɓaɓe al, nə m-əl kɨ go dɔ majal tɨ ləm. Nɨngə m-gər kadɨ e nḛ kɨ asɨ kɨndə gu. 18MBata dɨje ngay ɨsɨ ɨndəi gude kɨ go koe tɨ lə dəw, adɨ mi ka m-a m-ɨndə gum tɔ. 19Səi kɨ səi dɨje kɨ kəmsi ay njay, ə kɨ me ndɨgɨ ləsi wa, ɨtəli ɨsɨ ɔsi gɨn dɨje kɨ dɔde majal. 20Ɔsi gɨnde adɨ ɨsɨ rai səsi ɓəə tɨ, adɨ ɨsɨ usoi səsi, adɨ ɨsɨ taai nḛ jisi tɨ, ooi tosi al, ɓuki jide kəmsi tɨ ɨndəi səsi. 21M-əl ta kɨn kɨ rɔsɔl, nɨngə e nḛ kɨ tɔjɨ kadɨ je dɨje kɨ tɔgɨje goto. Lo kɨn tɨ, m-əl ta tə dəw kɨ dɔe majal be: nḛ kɨ dɨje madɨ ooi tə nḛ kɨndə gude, mi ka m-ɨndə-n gum tɔ. 22Re əi nə n-əi Ebɨrə je ə? Mi ka mi Ebɨrə tɔ. Re əi nə n-əi ngan Isɨrayəl je ə? Mi ka mi kojɨ Isɨrayəl tɔ. Re əi nə n-əi ngan ka Abɨrakam ə? Mi ka mi ngon ka Abɨrakam tɔ. 23Re əi nə n-əi njé kɨlə je lə Kɨrɨsɨ ə? M-a m-əl ta tə dəw kɨ dɔe goto be m-ə nə m-ɨtə-de me tɨ sa̰y. Tadɔ m-ra kɨlə m-ɨtə-de nɨm, m-ra dangay m-ɨtə-de nɨm, m-ɨngə kɨndə m-ɨtə-de nɨm, mi ta yo tɨ ɓasi ɓasi kɨ dɔkagɨlo je pətɨ nɨm tɔ. 24Asɨ nja mi, Jɨpɨ je ɨndəi-mi ta ndəy kutɨ mɨtə gɨde jikare, 25asɨ nja mɨtə, Rom je tɨndəi-mi kɨ gɔl, dɨje tɨləi-mi kɨ mbal nja kare kadɨ n-tɔli-mi, man uwə-m nja mɨtə, m-ra kondɔ kare kɨ kada kare gɨn man tɨ. 26Me kaw mba je tɨ ləm kɨ ngay, asɨ kadɨ man mbo a uwə-m, asɨ kadɨ kaya je kɨ njé gangɨ rəbɨ rai-mi, asɨ kadɨ ngakom Jɨpɨ je tḛḛi tam tɨ ə rai-mi, asɨ kadɨ njé gər Luwə al tḛḛi tam tɨ ə rai-mi, asɨ kadɨ me ɓe bo tɨ, nḛ kɨ majal tḛḛ dɔm tɨ, asɨ kadɨ nḛ ra-m dɨlə lo tɨ, asɨ kadɨ ba uwə-m, asɨ kadɨ ngakom je, kɨ əi ngakom kɨ rɔjetɨ al rai-mi. 27M-ra kɨlə je madɨ kɨ m-ɔ bəgəgə me tɨ, nḛ je kɨ nga̰ ɨngə-m; dɔkagɨlo je ngay ɓi ɔdɨ kəm al, ɓo ra-m nɨm, kɨndə ra-m nɨm, taa taa m-ɨngə nḛ kuso al, kul o̰-m, m-a kɨ rɔm kare. 28Kɨ kanjɨ kəl nḛ je madɨ, nḛ kɨ uwə mem kɨ ndɔ je, m-mər ta dɔ njé kaw-naa je tɨ kɨ dangɨ dangɨ pətɨ. 29Kɨn ə tɔgɨ dəw madɨ goto ə, mi ka tɔgɨm goto tɔ, kɨn ə dəw madɨ ɨyə̰ rəbɨ lə Kɨrɨsɨ ə, uso-m sɨngəm tɨ mur mur. 30Kɨn ə re e ta kɨndə gu ɓa, m-ɨndə gum kɨ tɔgɨ goto ləm. 31Nɨngə Luwə kɨ Baw Ɓaɓe Jəju, Luwə kɨ kɔsɨ-gon e dɔe tɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, gər kadɨ m-əl ta ngom al. 32Lokɨ m-tḛḛ Damasɨ tɨ, nje ko̰ɓe kɨ gɨn ngar Arətasɨ tɨ adɨ dɨje toi ta rəbɨ je tɨ kɨ ɓe bo tɨ kadɨ uwəi-mi. 33Nə uni-mi me kare tɨ, tuyi-mi kɨ bole bɔr adɨ m-ḭ taa kɨ ngal ndogɨ bɔr kɨ gəi gɨdɨ ɓe bo m-osɨ nangɨ. E be ə m-tḛḛ-n jie tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\