2 Korḛtɨ je 13

1E kaw kɨ ko̰ mɨtə ngata ə m-a m-aw dansi tɨ am. NGa nɨngə, j-a j-o go ta lə dɨje kɨ rai majal təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Ta je pətɨ a e kɨ kun-ndu dɔ tɨ kɨ najɨ kɨ ma lə dɨje joo ə se mɨtə» ka kɨn. 2Lo kɨn tɨ, m-əl dɨje kɨ ndɔ kɨ rai majal kəte kɨ njé je kɨ rangɨ pətɨ, təkɨ re m-təl m-aw dansi tɨ gogɨ ə, dəw kɨ m-a m-ɨsɨ sie dɔ majal tɨ lie goto. Nɨngə ta kɨn e ta kɨ ndɔ kɨ m-əl kəte, kawm dansi tɨ kɨ ko̰ joo kɨn ngata, nə kɨ ɓone mi sa̰y səsi kɨn ka, m-təl m-re dɔ tɨ ɓəy. 3M-a m-ɨsɨ səsi dɔ tɨ al, tadɔ ɨsɨ sangi kadɨ oi nḛ kɨ tɔjɨ kadɨ Kɨrɨsɨ əl ta kɨ rəbɨ kɨ rɔm tɨ. Kɨrɨsɨ kɨ, kɨ rɔsi tɨ aw kɨ tɔgɨ, ɨsɨ ɔjɨ tɔgɨne dansi tɨ. 4E kɨ rɔjetɨ kadɨ dɨje ɓəi Kɨrɨsɨ kagɨ-dəsɨ tɨ mbata tɔge kɨ goto, nə ɨsɨ kɨ dɔne taa kɨ tɔgɨ lə Luwə. Be tɔ ə, je ka, tɔgɨ je goto me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, nə j-a j-ɨsɨ kɨ dɔje taa, naa tɨ sie kɨ tɔgɨ lə Luwə, ta kəm-naa tɨ. 5Ɨndəi manjɨ rɔsi səi je wa oi se ɨsɨ njɨyəi tə njé kadɨ-me je wa wa? A ɨgəri kadɨ Kɨrɨsɨ e dansi tɨ no̰o̰. A re be al nɨngə, asi kadɨ oi lo wa kɨ ai tɨ dana me kɨndə manjɨ rɔ tɨ ləsi kɨn al tɔ ən. 6M-gər majɨ kadɨ a ɨgəri təkɨ je jɨ gər lo kɨ j-a tɨtɨ. 7J-əl ta kɨ Luwə kadɨ ɨrai nḛ madɨ kare kɨ majal al. Jɨ sangɨ kadɨ j-ɔjɨ təkɨ je ə j-ɨngə me tɨ al, nə jɨ sangɨ kadɨ j-o səsi ɨrai nḛ kɨ majɨ. Təkɨ re to tə nḛ kɨ je j-osɨ tɨ be ka, kadɨ j-o səsi ɨrai nḛ kɨ majɨ. 8Tadɔ je j-aw kɨ tɔgɨ madɨ kɨ kadɨ j-ɔsɨ-n ta ta kɨ rɔjetɨ al. J-aw kɨ tɔgɨ kɨ kadɨ jɨ ra-n kɨlə kɨ rɔjetɨ par. 9Lokɨ tɔgɨje goto, nə səi tɔgɨsi e ngay ɓa, j-ɨngə rɔnəl. Nɨngə nḛ kɨ j-ɨsɨ dəjɨ Luwə, e ta kadɨ ɨtɔgi kɨ kəte. 10E mbata kɨn ə, mi sa̰y səsi ka, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-adɨ səsi kadɨ tə re ndɔ kɨ m-tḛḛ dansi tɨ ɓa, m-ra madɨ nga̰ səsi kɨ tɔgɨ kɨ Ɓaɓe adɨ-m kɨn al. Tɔgɨ kɨ Luwə adɨ-m kadɨ m-ɔsɨ-n gɨnsi kadɨ awi kɨ kəte yo, ɓɨ kadɨ m-tujɨ-n səsi al. 11Kɨ ne kɨn, ngakom je, majɨ kadɨ ɨsi kɨ rɔnəl, awi kɨ kəte kəte, kadɨ ɨləi dɨngəm me-naa tɨ, adi ndusi osɨ go-naa tɨ, ə ɨsi kɨ lapɨya, nɨngə Luwə kɨ nje ndɨgɨ dɨje kɨ nje kadɨ lapɨya a e naa tɨ səsi. 12Uwəi ji-naa kare kare pətɨ kɨ kuwə-naa rɔ tɨ. NJé kadɨ-me je pətɨ uwəi jisi. 13Kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ, lə Luwə kɨ nje ndɨgɨ dɨje, kɨ lə NDɨl Luwə kɨ nje kuwə dɨje naa tɨ, e naa tɨ səsi pətɨ. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\