2 Korḛtɨ je 2

1Kɨ ɔjɨ dɔm, m-o majɨ ngay kadɨ m-təl m-aw rɔsi tɨ gogɨ al, nə tə m-tujɨ mesi. 2Tadɔ re m-tujɨ mesi ə, dəw kɨ a adɨ-m rɔnəl goto. Dəw kɨ a adɨ-m rɔnəl ɓa, e səi ka kɨ m-a m-tujɨ mesi ka kɨn par. 3Nɨngə, e gɨne kɨn ə, m-ndangɨ-n makɨtɨbɨ tə ndangɨ m-adɨ səsi kadɨ tə m-aw kɨ rɔm al. M-aw kɨ rɔm al nə tə dɨje kɨ kadɨ adi-mi rɔnəl, təli tuji mem tə tujɨ yo. M-gər majɨ ngay, kɨ ɔjɨ dɔsi, kadɨ rɔnəl ləm e rɔnəl ləsi pətɨ. 4E kɨ me-ko̰ kɨ ngay, kɨ me kɨ ur made, kɨ man no̰ kɨ tɔ kəm ə m-ndangɨ-n makɨtɨbɨ m-adɨ səsi. Nɨngə e kɨ mba kadɨ m-tujɨ-n mesi al, nə kadɨ ɨgəri ndɨgɨ kɨ m-ndɨgɨ səsi. 5Re dəw madɨ e nje gɨn me kɨ tujɨ ɓa, e mi ə tujɨ mem al, nə e səi pətɨ ə tujɨ mesi. Kɨ kadɨ j-əl j-adɨ al dɔ majɨ al ɓa, tujɨ me dɨje madɨ dansi tɨ. 6Nɨngə ko dəw kɨ be kɨn, ta kosɨ je kɨ kaw-naa kɨ dɔe tɨ wa kɨn ase nakɨ. 7E be ə, kɨ ɓasɨne kɨn, kadɨ adi mesi sɔl dɔe tɨ, ə ɨləi dɨngəm me tɨ, nə tə me tujɨ kɨ al dɔ majɨ ḭ tɔy dɔe. 8Lo kɨn tɨ, m-dəjɨ səsi kadɨ ɔji-e ndɨgɨ kɨ ɨndɨgi-e adɨ gər. 9NGa nɨngə, gɨn ndangɨ kɨ m-ndangɨ makɨtɨbɨ m-adɨ səsi e kadɨ m-na mesi m-o se ɨtəli rɔsi go ta tɨ me nḛ je tɨ pətɨ wa. 10Lokɨ mesi sɔl dɔ dəw tɨ kɨ ra nḛ kɨ majal, mi ka mem a sɔl dɔe tɨ tɔ. NGa nɨngə, re mem sɔl, lokɨ nḛ madɨ to kadɨ mem sɔl dɔ tɨ ɓa, e mbata tɨ ləsi ə mem sɔl-n ta kəm Kɨrɨsɨ tɨ. 11MBa kadɨ Sata̰ ɨngə ta rəbɨ dɔje tɨ al, tadɔ jɨ gəri ndɨgɨ ra je lie ɓətɨ. 12Lokɨ m-aw m-tḛḛ Tɨrowasɨ tɨ kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Kɨrɨsɨ, m-o kadɨ Ɓaɓe tḛḛ ta rəbɨ pa̰y adɨ-m, 13nə mem a sururu, tadɔ m-ɨngə ngokom Tɨtɨ al. E be ə, m-ɨyə̰ njé kadɨ-me je, ə m-un ta rəbɨ kaw Masəduwan tɨ. 14J-ɨlə tɔjɨ dɔ Luwə kɨ ɔy-je kɨ dɔkagɨlo je pətɨ adɨ-je me rɔ tɨ kɨ Kɨrɨsɨ tətɨ kɨn. Luwə un-je ɨlə-n mbḛ lə Kɨrɨsɨ kɨ lo je pətɨ adɨ dɨje gəri-e tə nom kagɨ kɨ ba̰yḛ ətɨ majɨ kɨ sane kɨ lo lo be. 15Lo kɨn tɨ, jɨ to tə nom kagɨ kɨ ba̰yḛ ətɨ majɨ, kɨ Kɨrɨsɨ un adɨ Luwə be. J-ətɨ majɨ, mbata tɨ lə dɨje kɨ ɨsɨ sangi kajɨ nɨm, mbata tɨ lə dɨje kɨ ɨsɨ awi tujɨ tɨ nɨm tɔ. 16Kɨ rɔ dɨje madɨ tɨ, e ba̰y yo kɨ ɨsɨ aw səde koy tɨ, nə kɨ rɔ njé kɨ nungɨ tɨ, e ba̰y kajɨ kɨ ɨsɨ aw səde kajɨ tɨ tɔ. Ə se na̰ ə asɨ kadɨ ra kɨlə kɨn wa? 17Je jɨ to tə ndəgɨ dɨje ngay kɨ ɨsɨ uni ta lə Luwə tə nḛ ra gatɨ kɨn al. J-əl ta kɨ rɔjetɨ, kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ, ta kəm Luwə tɨ me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\