2 Korḛtɨ je 3

1Kadɨ m-dəjɨ m-o se j-ɨsɨ jɨ sangɨ kadɨ jɨ tɔjɨ rɔje je wa ka ɓəy wa? Se kadɨ jɨ ra təkɨ dɨje madɨ ɨsɨ rai, ə ɨsɨ taai makɨtɨbɨ lo kɨ rangɨ tɨ kadɨ ma najɨ dɔde tɨ kɨ rɔsi tɨ je taai jisi tɨ awi kɨ lo kɨ rangɨ tɨ je kɨn be wa? 2Makɨtɨbɨ kɨ kadɨ ma najɨ dɔje tɨ ɓa, e darɔsi səi je wa. Səi makɨtɨbɨ kɨ ndangɨ nga̰me je tɨ, kɨ dɨje pətɨ gəri nɨm ɨsɨ tɨdəi nɨm. 3To kɨ taga kadɨ səi makɨtɨbɨ kɨ Kɨrɨsɨ ndangɨ adɨ-je jije tɨ, ɨlə-n-je. Kɨrɨsɨ ndangɨ kɨ man ndangɨ nḛ makɨtɨbɨ tɨ al, nə ndangɨ kɨ NDɨl Luwə kɨ nje kɨsɨ kəm ba; e makɨtɨbɨ kɨ ndangɨ dɔ mbal tɨ al, nə ndangɨ nga̰me dəw tɨ. 4E kɨn ə e me je kɨ j-adɨ ta kəm Luwə kɨ takul Kɨrɨsɨ. 5Nɨngə j-a j-əl j-ə nə e kɨ tɔgɨje je wa ə jɨ ra-n nḛ madɨ al, nə e kɨ tɔgɨ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ. 6E Luwə wa tɔ ə adɨ-je tɔgɨ, adɨ jɨ təl-n njé ra kɨlə ɓəə je me kun mɨndɨ tɨ kɨ sɨgɨ. E kun mɨndɨ kɨ e gɨn NDu-kun tɨ al, nə e gɨn NDɨl Luwə tɨ. Tadɔ NDu-kun kɨ ndangɨ e nje re kɨ koy, nə NDɨl Luwə e nje re kɨ kajɨ. 7Kəte ndu-kun e kɨ ndangɨ kɨ ku ta je kare kare go-naa tɨ dɔ ba mbal tɨ, ɓa kunjɨ Luwə unjɨ dɔ tɨ. Mojɨ kɨ nje re kɨ ndu-kun ka kɨn, ta kəme o̰ por wor wor, kɨ lo kadɨ ngan Isɨrayəl je go̰i ta kəme goto. Nɨngə ta kəme kɨ o̰ por kɨn, unjɨ dɔkagɨlo ndə̰y be par ə gɨne a gangɨ. Ə re ra kɨlə kɨ NDu-kun kɨ nje re kɨ koy adɨ tɔɓa be nɨngə, 8ra kɨlə kɨ NDɨl Luwə a ətɨ ɓəl kɨ dum ɓəy. 9Re kɨlə lə NDu-kun kɨ a aw kɨ dɨje me ta kɨ gangɨ tɨ adɨ tɔɓa nɨngə, kɨlə kɨ kadɨ Luwə tɨdə-n dɨje dɨje tɨ ləne a adɨ tɔɓa kɨ ətɨ ɓəl ngay ɓəy. 10J-asɨ kadɨ j-əl j-ə nə, tɔɓa kɨ dɔ kəte, tɔge goto no̰ tɔɓa tɨ kɨ ɓone kɨn, kɨ e tɔɓa kɨ ɨtə e kɨ kəte sa̰y. 11Kɨn ə nḛ kɨ lo ti ə a ɨndə də ə ɨngə tɔɓa nɨngə, nḛ kɨ a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ tɔɓa lie a ətɨ ɓəl kɨ dum. 12Nḛ kɨ j-ɨsɨ ngəm tae kɨn ə ra adɨ j-aw kɨ me kɨ tḭ katɨ. 13Je jɨ ra təkɨ Mojɨ ra-n kɨn al. Mojɨ kɨ ɨlə kɨbɨ ta kəmne tɨ kadɨ ngan Isɨrayəl je ooi ta tɔl ta kunjɨ kɨ lo ti ə a goto kɨn al. 14Nḛ gər lə ngan Isɨrayəl je goto, dɔde bəy bəy. Nɨngə bɨtɨ ɓone kɨn ka, lokɨ ɨsɨ tɨdəi Kun mɨndɨ kɨ kɔke ɓa, kɨbɨ kɨn to ba wa ɓəy. To ba, dəw un kəmde tɨ al, tadɔ e kɨ kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ ə kɨbɨ kɨn a goto-n kɔ ta kəmde tɨ. 15Bɨtɨ ɓone kɨn ka, lokɨ ɨsɨ tɨdəi makɨtɨbɨ je kɨ Mojɨ ndangɨ kɨn ə, kɨbɨ madɨ utɨ kəmde dɔ nḛ gər tɨ wa ɓəy. 16E kɨ go rəbɨ kadɨ-me Kɨrɨsɨ par ə kɨbɨ kɨn a goto-n ta kəm dəw tɨ. 17Tadɔ Ɓaɓe e NDɨl, nɨngə lokɨ NDɨl Ɓaɓe e tɨtɨ, loe tɨ kɨn ə taa kɨyə̰ taa e tɨtɨ tɔ. 18Nɨngə j-əi pətɨ, kɨbɨ e kɨ goto kəmje tɨ kɔ, adɨ jɨ tɔjɨ tɔɓa lə Ɓaɓe rɔje tɨ təkɨ kɔtɨrongɨ a tɔjɨ-n ndɨl dəw be. Lo kɨn tɨ, jɨ mbəl jɨ to tə Ɓaɓe wa be. Ɓaɓe kɨ e NDɨl adɨ tɔɓa lie unjɨ dɔje tɨ unjɨ kunjɨ kɨ ətɨ ɓəl kɨ dɔ made tɨ, dɔ made tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\