2 Korḛtɨ je 4

1Təkɨ e kɨlə kɨ Luwə ə adɨ-je kɨ go me-majɨ tɨ lie, tɔgɨje goto ta tɨ al. 2Je jɨ mbatɨ nḛ ra kɨ lo ɓɔyɔ tɨ, kɨ nḛ kɨ to rɔsɔl kɨ dɨje ɨsɨ rai. Pa njɨyəje e kɨ lo kədɨ kəm-naa tɨ al, taa jɨ mbɨr ta lə Luwə dam kare al tɔ. Lokɨ jɨ tɔjɨ nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ taga ɓa, jɨ sangɨ kadɨ jɨ taa me dɨje ta kəm Luwə tɨ tə taa yo. 3NGa nɨngə, re Poy Ta kɨ Majɨ kɨ j-ɨsɨ j-ɨlə mbḛe kɨn, to lo ɓɔyɔ tɨ ɓa, to lo ɓɔyɔ tɨ mbata lə dɨje kɨ ɨsɨ awi tujɨ tɨ, 4mbata lə njé me nga̰ je. Su kɨ nje ko̰ɓe dɔ dɔnangɨ tɨ ne, bəy angalde bəy, nḛ gər ləde goto, adɨ lo kadɨ ooi kunjɨ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ nje tɔjɨ tɔɓa lə Kɨrɨsɨ kɨn goto. Kɨrɨsɨ kɨ e bana kəm Luwə wa. 5Təkɨ rɔjetɨ, j-ɨsɨ j-ɨlə mbḛ rɔje je wa al, nə e Jəju Kɨrɨsɨ kɨ Ɓaɓe ə j-ɨsɨ j-ɨlə mbḛe. NGa nɨngə je wa je ɓəə ləsi mbata tɨ lə Jəju. 6Tadɔ Luwə kɨ nje kəl ə nə: «Kadɨ kunjɨ unjɨ dan tɨl tɨ» kɨn ə adɨ kunje unjɨ nga̰meje tɨ, mba kadɨ jɨ gər-n kətɨ ɓəl lie kɨ unjɨ pal kəm Kɨrɨsɨ tɨ kɨn. 7Nɨngə nḛ majɨ lə NDɨl kɨn, j-otɨ darɔje tɨ kɨ to̰ kɨ to tə ngoo kɨ kɨbə kɨ nangɨ be kɨn. E be kadɨ to ay njay təkɨ tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl kɨn ḭ rɔ Luwə tɨ ɓɨ ḭ rɔje tɨ je al. 8Ko̰ je kɨ dangɨ dangɨ kawi-naa kɨ dɔje tɨ, nə budɨ sɨngə je al; meje gangɨ man, nə j-ore meje nga̰ wa kɨn. 9Dɨje ɨndəi kəmje ndoo, nə Luwə ɨyə̰-je kɔ al; tɔti-je nangɨ, nə tɔli-je al. 10Darɔje ɨsɨ oy ko koy lə Kɨrɨsɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, mba kadɨ dɨje ooi təkɨ Kɨrɨsɨ ɨsɨ kəm ba darɔje tɨ. 11Tadɔ je kɨ j-ɨsɨ kɨ dɔje taa, j-ɨsɨ ta koy tɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ mbata tɨ lə Kɨrɨsɨ. E be kadɨ dɨje ooi təkɨ Kɨrɨsɨ ɨsɨ kəm ba darɔje tɨ kɨ ndɔ madɨ ə a oy kɨn. 12Lo kɨn tɨ, je j-a je ta koy tɨ kadɨ tə səi ɨsɨ kəm ba tɔ. 13Təkɨ e ndɨl kadɨ-me kɨ kare ba ə ɨsɨ ra kɨlə meje tɨ, makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «E mbata kadɨ kɨ m-adɨ mem Luwə ə m-əl ta lie.» Nɨngə je ka e mbata kadɨ kɨ j-adɨ meje Luwə ə j-əl ta lie tɔ. 14Tadɔ jɨ gər kadɨ, Luwə kɨ tḛḛ kɨ Ɓaɓe Jəju lo koy tɨ kɨn, a tḛḛ səje lo koy tɨ kɨ Kɨrɨsɨ tɔ. A tḛḛ səje kadɨ ɨndə je nɨm, səi je nɨm kadɨne tɨ. 15Nḛ je pətɨ kɨ tḛḛ dɔje tɨ e mbata majɨ ləsi. Nɨngə, lo kɨn tɨ, ra majɨ lə Luwə a to mbar mbar kadɨ aw kɨ dɔ dɨje tɨ kɨ kəte kəte. Aw kɨ kəte kəte kadɨ tə dɨje kɨ njé kəl ta kɨ Luwə, rai-e-n oyo je, pɨti-e-n je, toi mbar mbar kɨ dɔ tɨ. 16E mbata kɨn ə, j-ɨngə-n tɔgɨ par par. Re darɔje kɨ koo kɨ kəm ne kɨn ə tɔge ɨsɨ təl kɨ gogɨ ka, ndɨlje ɨsɨ ɨngə tɔgɨ kɨ rangɨ kɨ ndɔ je ndɔ je. 17Tadɔ ko̰ je kɨ j-ɨsɨ j-ɨngə-de ɓone kɨn, e ko̰ kɨ dɔkagɨlo lie e ndə̰y be par, taa ɔle kəl kare tɔ, lokɨ j-un j-ɨndə kadɨ tɔɓa tɨ kɨ ətɨ ɓəl, kɨ dɔbəye goto kɨ a re go ko̰ je tɨ kɨn. 18Nḛ kɨ j-ɨsɨ j-a̰y ngɔde, e nḛ kɨ dəw oo kɨ kəmne kɨn al, nə e nḛ kɨ dəw oo kɨ kəmne al yo. Nḛ kɨ dəw oo kɨ kəmne, ndɔe e ngay al, nə nḛ kɨ dəw oo kɨ kəmne al, a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\