2 Korḛtɨ je 6

1Təkɨ je j-ɨndə rɔje naa tɨ kɨ Luwə dɔ kɨlə tɨ, jɨ dəjɨ səsi kadɨ ɨkɨdi ra majɨ lə Luwə kɨ ɨngəi kɨn al. 2Tadɔ Luwə wa əl ə nə: «Dɔkagɨlo tɨ kɨ majɨ, m-o dɔ ndui, NDɔ kɨ e ndɔ kajɨ dɨje, m-re m-ɔsɨ sɨli.» NGa nɨngə, dɔkagɨlo kɨ majɨ nga ə to kɨn, ndɔ kajɨ dɨje nga ə re kɨn. 3Kadɨ tə kɨlə kɨ j-ɨsɨ ra kɨn ta goto dɔ tɨ, jɨ sangɨ rəbɨ kadɨ jɨ tɨgə dəw madɨ jɨgɨ tɨ al. 4Nḛ kɨ j-ɨsɨ sangɨ, jɨ sangɨ kadɨ jɨ tɔjɨ me nḛ je tɨ pətɨ, təkɨ rɔjetɨ, je ɓəə kɨlə je lə Luwə. J-uwə tɔgɨje ba ə jɨ təl j-uwə ɓəy, me ko̰ je tɨ, me kəm-to-ndoo tɨ, me ɓəl tɨ, 5gɨn kɨndə tɨ lə dɨje, me dangay tɨ, kɨ me sulə tɨ kɨ dɨje suləi kosɨ je dɔje tɨ. Me kɨlə tɨ kɨ al dɔ sɨngəje, lo to ɓi goto, lo kuso nḛ goto, ka j-uwə tɔgɨje ba. 6Jɨ tɔjɨ kadɨ je ɓəə kɨlə lə Luwə me kay njay tɨ, me gər Luwə tɨ, me kore me tɨ, me ra majɨ tɨ. NDɨl Luwə e səje naa tɨ, jɨ ndɨgɨ dɨje ndɨgɨ kɨ rɔjetɨ. 7Jɨ tɔjɨ kadɨ je ɓəə kɨlə lə Luwə me kɨlə mbḛ ta tɨ kɨ rɔjetɨ, kɨ j-ɨlə kɨ tɔgɨ lə Luwə. Nḛ katɨ ləje, kɨ də rɔ ləje, e nḛ ra kɨ dana ta kəm Luwə tɨ. 8Dɨje ɔsi gonje je, ɨləi rɔsɔl dɔje tɨ je, əli ta kɨ majal dɔje tɨ je, əli ta kɨ majɨ je. J-ɨsɨ j-əl ta kɨ rɔjetɨ kɨn ka ooi-je tə njé ngom je, 9gəri-je ɓətɨ, nə ooi-je tə dɨje kɨ gəri-de al be, j-a jɨ njɨyə kɨ dɔje taa, nə ooi-je tə njé koy je. Uwəi-je dangay tɨ kɨ kanjɨ tɔl-je, 10tuji meje ka rɔje nəl-je par par. Je njé ndoo je, nə jɨ təl dɨje ngay njé nḛ kɨngə tɨ, to tə nḛ kɨ nḛ ləje goto be, nə kɨ rɔjetɨ ɓa, nḛ kɨngə je pətɨ e ya̰je. 11Səi dɨje kɨ Korḛtɨ tɨ, j-əl səsi ka kəm ta, jɨ tḛḛ meje kɨ rɔsi tɨ. 12Jɨ tɔjɨ səsi ndɨgɨ kɨ jɨ ndɨgɨ səsi kɨ taga, nə e səi je ə ɨtḛḛi mesi adi-je al. 13Lo kɨn tɨ, m-əl səsi ta təkɨ baw ngan je a əl-n ngane je ta kɨn be. Nɨngə jɨ dəjɨ səsi kadɨ səi ka, ɨtḛḛi mesi adi-je təkɨ je jɨ tḛḛ-n meje j-adɨ səsi ka kɨn be tɔ. 14Majɨ kadɨ ɨləi dɔsi kɨ no̰o̰ be par gɨn jugɨ tɨ kɨ kare ba kɨ njé kɨ gəri Luwə al kam al. Nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ nḛ kɨ majal a ɨndəi rɔde naa tɨ al; kunjɨ əi kɨ tɨl asi kadɨ a ɨndəi rɔde naa tɨ al. 15Lo kadɨ Kɨrɨsɨ əi kɨ Su tade asɨ naa goto; dəw kɨ gər Luwə əi kɨ dəw kɨ gər Luwə al, nḛ kɨ a uwəi-naa dɔ tɨ goto. 16Nḛ kɨ a ore kəy lə Luwə kɨ kagɨ yo je naa tɨ goto. Tadɔ j-əi ɓa, j-əi kəy lə Luwə kɨ nje kɨsɨ kəm ba təkɨ Luwə wa əl-n ə nə: «M-a m-ra ɓe dande tɨ, ə m-a m-njɨyə səde naa tɨ, M-a mi Luwə ləde, ə əi a əi dɨje ləm tɔ.» 17E mbata kɨn ə, Ɓaɓe əl-n ə nə: «Ɨgangi-naa kɨ dɨje kɨ gəri-mi al, Ɔdi nḛ kɨ to njḛ al, Ɓa mi m-a m-uwə səsi kɨ rɔm tɨ.» 18Ɓaɓe kɨ nje tɔgɨ pətɨ əl ɓəy ə nə: «M-a mi Bawsi, ə səi, a səi ngan ləm kɨ dɨngəm kɨ kɨ dəne.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\