2 Korḛtɨ je 8

1NGakom je, jɨ ndɨgɨ kadɨ ɨgəri majɨ kɨ Luwə ra kɨ njé kaw-naa je kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ kɨn. 2Ko̰ je kɨ dangɨ dangɨ tḛḛ dɔde tɨ, nə be ka rɔde nəl-de kɨ al dɔ majɨ, adɨ me ndoo tɨ ləde kɨ ngay wa kɨn ka, adi nḛ majɨ je ləde ngay kɨ me kɨ kare. 3M-ma najɨ ləde dɔ tɨ təkɨ adi kɨ go tɔgɨde tɨ, kɨ madɨ je adi kɨ al dɔ tɔgɨde wa ɓəy. Nɨngə e kɨ me ndɨgɨ ləde wa ə adii. 4Dəji-je ə təl dəji ɓəy, kadɨ j-adɨ-de ta rəbɨ kadɨ n-əi ka n-ɨləi jide me nḛ kaw tɨ kɨ mbata lə dɨje lə Luwə kɨ ɨsi Jorijaləm tɨ kɨn tɔ. 5Rai nḛ kɨ al dɔ e kɨ j-ɨndə meje dɔ tɨ kadɨ a rai. Uni rɔde wa adi Ɓaɓe kəte, nɨngə go tɨ, uni adi-je tɔ, kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə. 6E mbata kɨn ə, j-ɨlə-n dɨngəm me Tɨtɨ tɨ kadɨ təl aw tɔl ta kɨlə nḛ kaw kɨ mba ra majɨ kɨn, təkɨ ɨlə-n ngɨre dansi tɨ ngata kɨn. 7NGa nɨngə, təkɨ səi njé nḛ kɨ to mbar me nḛ je tɨ pətɨ, adɨ e me kadɨ-me tɨ, me kujɨ kəl ta tɨ, me nḛ gər tɨ, me tɨngə bɨl tɨ kɨ kanjɨ to ɓi dɔ rɔ tɨ, kɨ me ndɨgɨ-naa tɨ kɨ jɨ tɔjɨ səsi rəbe, majɨ kadɨ ɨtɔji təkɨ kɨlə ra majɨ kɨn e nḛ kɨngə ləsi kɨ awi mbar mbar tɔ. 8Nɨngə e nḛ kɨ m-ɨndə dɔsi tɨ kɨ tɔgɨ al; re m-əl səsi ta tɨngə bɨl lə madɨsi je ɓa, e mba kadɨ səi, ɔjii ndɨgɨ-naa ləsi kɨ rɔjetɨ adɨ dɨje gəri, me nḛ kaw tɨ kɨn. 9Tadɔ ɨgəri ra majɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ majɨ. Kɨrɨsɨ kɨ e nje nḛ kɨngə, nə ra rɔne nje ndoo tɨ mbata ləsi, kadɨ me ndoo tɨ lie, səi, ɨtəli njé nḛ je. 10E ta kɨ go koe tɨ ləm kɨ m-o ə m-əl dɔ tɨ. Nɨngə e ta kɨ sɔbɨ dɔsi wa majɨ, mbata səi, ə səi dɨje kɨ dɔsa̰y kɨ ɨrai kɨlə kɨn. Səi dɨje kɨ dɔsa̰y me ra-e tɨ par al, nə səi dɨje kɨ dɔsa̰y me kun-ndu tɨ kɨ mba ra-e. 11Ə kɨ ɓasɨne kɨn, majɨ kadɨ ɨtɔli ta kɨlə kɨn, mba kadɨ, kɨ go tɔgɨsi tɨ, kɨlə kɨ ɨrai ngata nɨm, ndɨgɨ ra-e nɨm, ɨsi naa tɨ lay. 12MBata, lokɨ dəw adɨ nḛ kɨ me kɨ kare, Luwə taa nḛ lie kɨ adɨ kɨn kɨ go tɔge tɨ kɨ me kəy tɨ, ɓɨ nḛ kɨ aw-n al par ə, Luwə a ɨndə mene dɔ tɨ al. 13Nɨngə e ta kadɨ jɨ ra səsi kadɨ osi me ndoo tɨ al. Osi me ndoo tɨ kadɨ e so madɨsi je tɨ al, nə e ta kadɨ asi-naa yo. 14Kɨ ɓasɨne kɨn, kɨ nḛ ləsi kɨ to mbar kɨn, asi kadɨ a rai kɨ njé kɨ nḛ ɨsɨ to rɔde, nɨngə ndɔ kɨ nḛ ləde a to mbar ə nḛ to rɔsi ɓa, a rai səsi tɔ. Lo kɨn tɨ ə a asi-naa, 15təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Dəw kɨ ɔy ngay, dəw oo pa nḛ lie al, nɨngə dəw kɨ ɔy ngay al, nḛ kɨ du-e goto.» 16J-ɨlə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ ra adɨ ta ləsi to rɔ Tɨtɨ təkɨ to-n rɔm kɨn be tɔ. 17Tɨtɨ ndɨgɨ ta kɨ j-ɨndə no̰e tɨ kadɨ təl aw rɔsi tɨ. Nɨngə kəte ɓəy taa ka, e wa kɨ dɔne to rɔe ngay mbata ləsi, adɨ e kɨ me ndɨgɨ lie e wa ə ɨsɨ aw-n rɔsi tɨ. 18J-ɨlə ngoko̰je kare j-adɨ aw sie. E ngoko̰je kɨ njé kaw-naa je kɨ dangɨ dangɨ əli ta lie majɨ ɔjɨ-n dɔ kadɨ rɔ lie mbata Poy Ta kɨ Majɨ. 19Ɓəy tɔ, e dəw kɨ njé kaw-naa je kɨ dangɨ dangɨ ɨləi jide dɔe tɨ kadɨ aw səje mba kɨ mba kɨlə nḛ kaw kɨ mbata ra majɨ kɨn. E kɨlə kɨ j-adɨ rɔje kɨ mbae mba kadɨ tɔ Ɓaɓe ɨngə-n kɔsɨ-gon, taa kadɨ jɨ tɔjɨ-n ndɨgɨ ra majɨ kɨ rosɨ meje kɨn tɔ. 20Kɨ ɔjɨ dɔ la kɨ dɨje adi-je ngay kadɨ je ə j-ɨndə kəmje go kɨlə tɨ kɨ kadɨ ra, j-ɨndə kəm-kədɨ dɔ tɨ kadɨ dɨje ooi-je tə dɨje kɨ rɔjetɨ al, al. 21Jɨ sangɨ kadɨ jɨ ra nḛ kɨ nəl Luwə par al, nə jɨ sangɨ kadɨ jɨ ra nḛ kɨ nəl dɨje tɔ. 22NJé kaw kɨ rɔsi tɨ kɨn, j-ɨlə ngoko̰ je kare səde no̰ ɓəy. E dəw kɨ nja ngay, jɨ na-e, adɨ j-o tɨngə bɨl lie. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, to rɔe ngay kadɨ n-e me kɨlə tɨ kɨn tɔ, mbata taa kɨ taa mesi. 23Nɨngə kɨ ɔjɨ dɔ Tɨtɨ, e madɨ njɨyə ləm, taa e madɨ-kɨləm kɨ rɔsi tɨ tɔ. Ɓa, ndəge je kɨ dani-e, əi ngan njé kɨlə je lə njé kaw-naa je kɨ dangɨ dangɨ kɨ mba kadɨ Kɨrɨsɨ ɨngə-n kɔsɨ-gon tɔ. 24Ɨtɔji dɨje kɨn adɨ gəri təkɨ ɨndɨgi-de ndɨgɨ kɨ rɔjetɨ. Lo kɨn tɨ, njé kaw-naa je kɨ dangɨ dangɨ a gəri təkɨ ɨndɨgi-de ndɨgɨ kɨ rɔjetɨ, taa tɔjɨ kɨ j-ɨsɨ j-ɨlə dɔsi tɨ ta kəmde tɨ kɨn ka e kɨ rɔjetɨ tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\