2 Korḛtɨ je 9

1Kɨ ɔjɨ dɔ nḛ kaw kɨ kadɨ jɨ ra-n kɨ dɨje lə Luwə kɨ ɨsi Jorijaləm tɨ, kəm kadɨ m-ndangɨ ta dɔ tɨ m-adɨ səsi, m-o al. 2M-gər ndɨgɨ ra majɨ kɨ rosɨ mesi kɨn, adɨ m-pɨtɨ səsi kɨ taga ta kəm dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ. M-əl-de m-ə nə: «NGako̰je je kɨ dɔnangɨ Akay tɨ ɨsi dɔ njade tɨ kal ne kal.» Nɨngə tɨngə bɨl ləsi kɨn ra adɨ njé kaw-naa je ngay ndəli. 3Lo kɨn tɨ, m-ɨlə ngako̰je je kɨ rɔsi tɨ kadɨ pɨtɨ kɨ jɨ pɨtɨ səsi ɔjɨ-n dɔ lo kɨn, təl nḛ kɨ kare al. Nɨngə təkɨ m-əl-n, m-ndɨgɨ ngay kadɨ ɨsi dɔ njasi tɨ təkɨ rɔjetɨ wa tɔ. 4Tadɔ kɨn ə re dɨje kɨ dɔnangɨ Masəduwan tɨ awi səm rɔsi tɨ, ə ɨsi dɔ njasi tɨ al nɨngə, je kɨ jɨ taa mesi kɨn, j-a təl dɨje kɨ rɔde sɔl-de, nga nɨngə, rɔsɔl kɨ bo ngay a e dɔsi tɨ səi je wa. 5E mbata kɨn ə, m-o majɨ ngay kadɨ m-dəjɨ ngako̰je je madɨ kɨn kadɨ awi kəte no̰m tɨ, rɔsi tɨ, kadɨ kawi nja kadɨ-kare me ndɨgɨ kɨ uni ndusi dɔ tɨ kɨn. Lokɨ e kɨ kɔsɨ njae naa tɨ pətɨ ə dəw oo ɓa, a e nḛ kadɨ kɨ me ndɨgɨ, ɓɨ e nḛ kɨ dəw ɨndə tɔgɨ dɔ madɨne tɨ ə adɨ-n al. 6Nɨngə kadɨ ɨgəri təkɨ: «Dəw kɨ dɨbɨ nḛ ndə̰y be, A tətɨ ndə̰y be tɔ; Ə dəw kɨ dɨbɨ nḛ ngay, Ə tətɨ ngay tɔ.» 7Kadɨ dəw kɨ ra adɨ kɨ go kɔje tɨ kɨ ɔjɨ mene tɨ, ɓɨ kɨ ndɨngə rɔ ə se kɨ tɔgɨ madɨ kɨ kɨndə dɔ tɨ al. Tadɔ Luwə ndɨgɨ dəw kɨ adɨ kɨ rɔnəl. 8Luwə aw kɨ tɔgɨ kadɨ adɨ majɨ je kɨ dangɨ dangɨ ndogɨ səsi man tɨ. Lo kɨn tɨ, a awi kɨ nḛ je pətɨ kɨ kadɨ ra səsi kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. A to səsi mbar mbar kadɨ uni ɨrai kɨlə je kɨ majɨ. 9Təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Ka̰y nḛ kɨngə ləne kɨ me ndɨgɨ adɨ njé ndoo je, Ra majɨ lie to kɨ ndɔ je ndɔ je.» 10Luwə kɨ nje kadɨ ko nḛ nje dɨbɨ nḛ kɨ nje kadɨ nḛ kuso dəw uso, a adɨ səsi ko nḛ kɨ to mbar mbar, taa a ra kadɨ tɔgɨ tɔ. Lo kɨn tɨ, ra majɨ ləsi a tḛḛ kɨ dɔne kɨ taga wangɨ. 11NGa nɨngə a səi njé nḛ kɨngə je me nḛ je tɨ pətɨ, kadɨ ɨraii majɨ kɨ me ndɨgɨ ləsi kɨ kəte kəte. Nɨngə a ra kadɨ dɨje kɨ a ɨləi jisi adɨ j-adɨ-de kɨn, a təli kɨ oyo adi Luwə tɔ. 12Kadɨ kare ləsi kɨn, a ra kɨ njé kadɨ-me je par al, nə a ra kadɨ dɨje təli kɨ oyo ngay adi Luwə tɔ. 13Lokɨ əi oi majɨ lə kɨlə kɨn ɓa, a ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ mbata təl kɨ ɨtəli rɔsi go Poy ta tɨ kɨ Majɨ lə Kɨrɨsɨ, ɨmai naje kɨ taga kɨn, kɨ majɨ kɨ ɨrai səde ə ɨka̰yḭ nḛ majɨ je ləsi adi-de nɨm adi ndəgɨ dɨje pətɨ nɨm kɨn tɔ. 14A əli ta kɨ Luwə mbata tɨ ləsi, tɔji ndɨgɨ-naa ləde kɨ rɔsi tɨ, ɔjɨ-n dɔ majɨ lə Luwə kɨ ɨndə nangɨ rɨpɨ rɨpɨ kɨ dɔsi tɨ kɨn. 15Tɔjɨ e kɨ dɔ Luwə tɨ mbata kadɨ-kare lie kɨ dəw oo ga̰e al kɨn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\