2 Ja̰ 1

1Mi NGatɔgɨ lə njé kaw-naa je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn madi ḭ Dəne kɨ Luwə mbəti, taa madɨ ngani je kɨ səi səde je, m-ndɨgɨ səsi ndɨgɨ kɨ rɔjetɨ. Nɨngə e mi par ɓa m-ndɨgɨ səsi al, nə e dɨje pətɨ kɨ gəri nḛ kɨ rɔjetɨ ə ndɨgi səsi. 2Jɨ ndɨgɨ səsi mbata nḛ kɨ rɔjetɨ uwə meje, nɨngə e nḛ kɨ a to meje tɨ kɨ ndɔ je ndɔ je. 3Ɓa jɨ dəjɨ kadɨ me-majɨ, kɨ koo kəm-to-ndoo, kɨ lapɨya lə Bawje Luwə əi kɨ NGone Jəju Kɨrɨsɨ e səsi naa kadɨ ɨsɨ me nḛ ra kɨ rɔjetɨ kɨ me ndɨgɨ-naa tɨ. 4Rɔm nəl-m kɨ dum bɨtɨ kadɨ m-o təkɨ ngani je madɨ ɨsɨ njɨyəi dɔ rəbɨ tɨ kɨ rɔjetɨ, təkɨ Bawje Luwə dəjɨ-n-je. 5Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, Dəne kɨ nje ndɨgɨ ləm, nḛ kɨ m-dəji, e ta kadɨ jɨ ndɨgi-naa kɨ yo je kɨ nḛ je. E ndu-kun kɨ sɨgɨ ɓa m-adi al, nə e ndu-kun kɨ j-ɨngəi lo kɨlə ngɨre tɨ nu wa kɨn. 6NDɨgɨ-naa e njɨyə go ndu-kun tɨ lə Luwə. NGa nɨngə, ndu-kun kɨ osɨ mbisi tɨ lo kɨlə ngɨre tɨ nu, e ta kadɨ ɨnjɨyəi me ndɨgɨ-naa tɨ. 7NJé kədɨ dɨje kɨlə-de kɔ ngay sanəi-naa kɨ lo pətɨ dɔnangɨ tɨ ne, nɨngə mbati kadɨ n-əli təkɨ Jəju Kɨrɨsɨ təl dəw təkɨ rɔjetɨ. Lo kɨn tɨ a oi dəw kɨ nje ngom, kɨ nje ta̰ rɔ Kɨrɨsɨ. 8Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ səi je wa, mba kadɨ kandɨ kɨlə rasi nay kɔ kare al, nə kadɨ ɨngəi nḛ kɨgə go jisi kɨ asɨ loe tɨ bərəre. 9Nɨngə dəw kɨ a dɔ njane tɨ me nḛ ndo tɨ kɨ ɔjɨ dɔ Kɨrɨsɨ al, nə tɔ a dam kare yo, e dəw kɨ nḛ madɨ kɨ dɔɔ-e naa tɨ kɨ Luwə goto. Dəw kɨ a dɔ njane tɨ me nḛ ndo tɨ kɨ ɔjɨ dɔ Kɨrɨsɨ, e dəw kɨ dɔɔi-naa naa tɨ kɨ Luwə nɨm kɨ NGone nɨm. 10Kɨn ə re dəw madɨ re rɔsi tɨ kɨ nḛ kɨ rangɨ ɓɨ kɨ nḛ ndo kɨn al ɓa, uwəi-e kɨ rɔsi tɨ al nɨm, uwəi jie al nɨm. 11Tadɔ re uwəi jie ɓa, ɨrai madɨ-naa sie dɔ kɨlə rae tɨ kɨ majal. 12M-aw kɨ nḛ je ngay ɓəy kadɨ m-əl səsi, nə m-ndɨgɨ kadɨ m-ndangɨ kɨ man ndangɨ nḛ me makɨtɨbɨ tɨ al. Tadɔ m-ɨndə mem tɨ kadɨ m-a m-aw rɔsi tɨ kadɨ m-əl səsi ta kɨ tam, kadɨ tə rɔnəl ləje osɨ taga pa̰y. 13Dɨje kɨ dan njé kaw-naa je tɨ kɨ ne, kɨ əi dɨje kɨ Luwə mbəte uwəi jii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\