2 Pɨyər 3

1NJé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, e kɨn e makɨtɨbɨ kɨ ko̰ joo ngata ə m-ndangɨ m-adɨ səsi kɨn. Nɨngə me makɨtɨbɨ tɨ kɨ joo kɨ m-ndangɨ m-adɨ səsi kɨn, m-sangɨ kadɨ m-ole mesi dɔ mər ta tɨ kɨ majɨ kɨ nḛ ndo je. 2M-dəjɨ səsi kadɨ adi mesi ole dɔ ta je tɨ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, kɨ əi dɨje kɨ dana əli kəte kɨn nɨm, taa dɔ ndu-kun tɨ lə Ɓaɓe ləje, NJe kajɨ-je, kɨ njé kaw kɨlə je adi səsi kɨn nɨm tɔ. 3Nḛ kɨ dɔsa̰y, majɨ kadɨ ɨndəi dɔsi tɨ majɨ təkɨ me ndɔ je tɨ kɨ dɔbəy tɨ ə, a oi dɨje kɨ kɨlə rade e kɨlə mbə kɨ naa par kɨ a tḛḛi kadɨ mbəi səsi. A rai nḛ je kɨ go ndɨgɨ tɨ lə darɔde, 4nɨngə a əli əi nə: «E al ə əl ə nə n-a n-re a? NGa a ra ban tɔy ə j-o-e al ə? Ka je je oyi mari nu ba, nə nḛ je pətɨ toi təkɨ toi lo kɨlə ngɨrəde tɨ nu wa kɨn ba ə toi kɨn!» 5Lo kɨn tɨ, gəri ɓətɨ, nə mbati kadɨ gəri təkɨ e Luwə ə ɨndə dɔra̰ əi kɨ dɔnangɨ kɨ ta kɨ tane tɨ mari nu ba. Luwə gangɨ dɔnangɨ naa tɨ kɨ man, nɨngə adɨ dɔnangɨ tḛḛ a dangɨ dan man tɨ. 6Ɓa e be tɔ ə, ndɔ kɨ Luwə tujɨ-n dɨje kɨ kəte kɔ kɨ man ko̰ kɨ bo ngay. 7NGa nɨngə kɨ ɔjɨ dɔ dɔra̰ əi kɨ dɔnangɨ kɨ ɓone kɨn, ta lə Luwə kɨ kare wa kɨn əl təkɨ Luwə ɨndə-de adɨ ɨsɨ ngɨnəi por kɨ kadɨ a o̰-de. Toi ɨsɨ ngɨnəi ndɔ gangɨ ta kɨ kadɨ Luwə a tujɨ-n dɨje kɨ njé mbatɨ təl rɔde go ndue tɨ. 8NGa nɨngə nḛ kare kɨ kadɨ səi njé ndɨgɨ je ləm ɨndəi dɔsi tɨ majɨ, e kadɨ ɨgəri təkɨ kɨ rɔ Ɓaɓe tɨ, ndɔ kare to tə ɓal kɨ dɨbɨ, ə ɓal kɨ dɨbɨ to tə ndɔ kɨ kare be tɔ. 9Ɓaɓe ɔy lo kɔjɨ ndɨgɨ ra tɨ ləne, təkɨ dɨje madɨ gai kɨn al. E kɨsɨ ə ɨsɨ dɔ tɨ səsi, tadɔ ndɨgɨ kadɨ dəw madɨ tujɨ al, nə kadɨ dɨje pətɨ ɨngəi dɔkagɨlo kadɨ ɨyə̰i rəbɨ njɨyəde je kɨ majal kɔ. 10NDɔ lə Ɓaɓe a re təkɨ nje ɓogɨ a re-n kam be. Nɨngə ndɔe tɨ kɨn, dɔra̰ a goto kɔ kɨ tɔgɨ kɨ to ɓəl ngay. Nḛ kɨndə je kɨ dɔra̰ tɨ por a ro-de kɔ, nɨngə dɔnangɨ kɨ nḛ je kɨ dɨje rai-de me tɨ kɨn, Luwə a gangɨ ta dɔde tɨ tɔ. 11E be ə, təkɨ nḛ je kɨn pətɨ a gotoi, sɔbɨ kadɨ səi a səi dɨje kɨ toi ban ə? A səi dɨje kɨ pa njɨyəsi e dana, dɨje kɨ njé ɓəl Luwə. 12Sɔbɨ kadɨ a ɨngəmi ndɔ lə Luwə, nɨngə kadɨ ɨsangi rəbɨ kadɨ re kalangɨ. NDɔe tɨ kɨn, e ndɔ kɨ por a o̰ dɔra̰ ro-e rakɨ, nɨngə nḛ kɨndə je kɨ dɔra̰ tɨ a lḛi me por tɨ jɨpɨ tɔ. 13J-əi je ɓa, təkɨ Luwə un-n ndune adɨ-je, j-a jɨ ngɨnəi ta dɔra̰ kɨ sɨgɨ əi kɨ dɔnangɨ kɨ sɨgɨ kɨ kadɨ nḛ ra kɨ rɔjetɨ a o̰ ɓe me tɨ. 14E mbata kɨn ə, njé ndɨgɨ je ləm, me ngɨnə ta ndɔ re Ɓaɓe tɨ kɨn, majɨ kadɨ ɨndəi tɔgɨ dɔ rɔsi tɨ kadɨ səi dɨje kɨ kay njay, dɨje kɨ ta goto dɔde tɨ no̰ Luwə tɨ, kadɨ lapɨya e dansi tɨ sie. 15Majɨ kadɨ ɨgəri təkɨ kɨsɨ dɔ tɨ lə Ɓaɓe kɨn adɨ səsi dɔkagɨlo kadɨ ɨngəi kajɨ. Nɨngə e ko ta wa kɨn tɔ ə ngoko̰je, nje ndɨgɨ ləje Pol ndangɨ-n makɨtɨbɨ adɨ səsi kɨ gosɨ kɨ Luwə ade. 16Nɨngə e wa kɨn tɔ ə e ta kɨ ndangɨ me makɨtɨbɨ je tɨ lie pətɨ, lokɨ əl ta kɨ dɔ ta je tɨ kɨ m-əl kɨn. Ta je lie kɨ madɨ, lo gər mee nga̰ ngay, adɨ dɨje kɨ ɨsi day, dɨje kɨ ai dɔ njade tɨ me kadɨ-me tɨ al, mbɨri me ta lie təkɨ mbɨrii ndəgɨ ta je kɨ me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə ka kɨn be tɔ. Ra-e kɨ be kɨn a re kɨ tujɨ dɔ darɔde tɨ əi je wa. 17Kɨ ɔjɨ dɔsi, səi njé ndɨgɨ je ləm kɨ ngay, m-ndəjɨ səsi ngata. Nɨngə majɨ kadɨ adi kəmsi ədɨ dɔ rɔsi tɨ, ɓɨ adi dɨje kɨ njé mbatɨ təl rɔde go ndu Luwə tɨ, kɨ uri wale kam, ndɔri səsi gode tɨ, kɨ ta ngom je ləde, adɨ ɨyə̰i dɔ rəbɨ kɨ majɨ kɨ ai tɨ kɨn kɔ al. 18Nḛ kɨ kadɨ ɨrai, e ta kadɨ awi kɨ kəte kəte me nḛ ra tɨ kɨ nəl Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨ e nje kajɨ-je, kɨ me gər-e tɨ. Nɨngə kadɨ dɨje ɨləi tɔjɨ dɔe tɨ, ɓone kɨ lo ti, bɨtɨ kɨ no̰ tɨ! Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\