2 Təsalonɨkɨ je 2

1NGakom je, kɨ ɔjɨ dɔ re lə Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ dɔje kɨ a ɔsɨ-naa rɔe tɨ, nḛ kɨ jɨ dəjɨ səsi ə to kɨn: 2lokɨ dəw madɨ a əl səsi ta ə nə e ta kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ, ə se a əl səsi ə nə e ta ə se makɨtɨbɨ kɨ ḭ rɔje tɨ ə nə: ndɔ lə Ɓaɓe re ngata ə, adi ta kɨn yətɨ dɔsi al nɨm, adi ra səsi ɓəl al nɨm tɔ. 3Adi dəw madɨ ədɨ səsi kɨ go rəbɨ madɨ al. Sɔbɨ kadɨ ta̰ rɔ Luwə, kɨ e ta̰ rɔ kɨ dɔbəy tɨ kɨn dɔe tḛḛ, taa dəw kɨ nje ta̰ rɔ Luwə kɨ e dəw kɨ tujɨ sɔbɨ dɔe kɨn ka, dɔe tḛḛ taga ɓəy tɔ taa ndɔ kɨn a re. 4Dəw kɨ nje ta̰ rɔ kɨn a ḭ kadɨ rɔ kɨ nḛ je pətɨ kɨ tɔ Luwə ɓa dɔ tɨ, ə se nḛ kɨ dɨje ɨsɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ. Dəw kɨn a aw bɨtɨ kadɨ ɨsɨ me kəy tɨ lə Luwə, a ə nə ne wa ə ne Luwə. 5M-gər kadɨ mesi a ole dɔ tɨ təkɨ ndɔ kɨ mi-n səsi naa tɨ ɓəy kɨn, m-əl səsi ta kɨn ngata. 6NGa nɨngə, kɨ ɓasɨne kɨn, ɨgəri nḛ kɨ uwə dəw kɨ nje ta̰ rɔ Luwə ka kɨn nangɨ kadɨ tə dɔkagɨloe ɓəy taa a tḛḛ kɨ dɔne taga. 7Tadɔ tɔgɨ kɨ majal kɨ nje ta̰ rɔ Luwə ɨsɨ ra kɨlə ne lo ɓɔyɔ tɨ, nə nay kadɨ dəw kɨ uwə nje ta̰ rɔ kɨn nangɨ ɨyə̰ rəbɨ ade ɓəy taa, 8nje ta̰ rɔ a tḛḛ kɨ dɔne taga. Nɨngə lo kɨn tɨ, Ɓaɓe Jəju a to kə̰ə̰ kɨ tane tɨ tuje-n kɔ, a təl-e nḛ kɨ kɔ kare tɨ kɨ tɔgɨ kɨ a re-n. 9Kɨ ɔjɨ dɔ nje ta̰ rɔ Luwə, e a re kɨ tɔgɨ lə Sata̰, a tḛḛ kɨ tɔgɨ je kɨ dangɨ dangɨ, a ra nḛ kɔjɨ je, kɨ nḛ mbəli je kɨ ngom. 10A ra nḛ je kɨ go rəbe tɨ al kɨ dangɨ dangɨ mba kədɨ-n kəm dɨje kɨ kadɨ a awi tujɨ tɨ. Dɨje kɨ kadɨ a awi tujɨ tɨ mbata mbati taa nḛ kɨ rɔjetɨ, mbati ndɨgɨ nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ kadɨ a ajɨ-de. 11E mbata kɨn ə, Luwə ɨlə kɨ tɔgɨ kɨ kadɨ ur səde wale, kadɨ adi mede nḛ ra kɨ ngom. 12Lo kɨn tɨ, ta kɨ gangɨ a ɔsɨ dɔ dɨje tɨ pətɨ kɨ mbati taa ta kɨ rɔjetɨ, ə ooi majɨ rɔde me nḛ ra kɨ dana al tɨ yo kɨn. 13NGakom je kɨ njé ndɨgɨ lə Ɓaɓe, kɨ ɔjɨ dɔje, sɔbɨ kadɨ jɨ nay kɨ lo ra oyo Luwə tɨ kɨ mbata ləsi, mbata Luwə mbətɨ səsi lo kɨlə ngɨre tɨ nu mba kadɨ ɨngəi kajɨ kɨ rəbɨ lə NDɨl kɨ təl-je dɨje tɨ lə Luwə nɨm, kɨ rəbɨ lə kadɨ-me ta kɨ rɔjetɨ nɨm tɔ. 14E mbata nḛ kɨn ə Luwə ɓar-n səsi kɨ rəbɨ lə Poy Ta kɨ Majɨ kɨ j-ɨlə səsi mbḛe, kadɨ ɨngəi kɔsɨ-gon lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ. 15E be ə, ngakom je, majɨ kadɨ ai dɔ njasi tɨ, ə kadɨ ɨngəmi nḛ ndo kɨ jɨ ndo səsi kɨ taje ə se kɨ makɨtɨbɨ kɨ jɨ ndangɨ j-adɨ səsi kɨn dɔsi tɨ majɨ. 16Majɨ kadɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ ə wa əi kɨ Luwə kɨ Bawje, kɨ ndɨgɨ-je, ə adɨ-je me-sɔl kɨ dɔbəye goto, kɨ kɨndə me dɔ tɨ kɨ majɨ, kɨ go rəbɨ me-majɨ lie kɨn, 17sɔl mesi, ə kadɨ adɨ səsi tɔgɨ kadɨ ɨrai majɨ me nḛ je tɨ pətɨ kɨ ɨsɨ ɨrai kɨ me ta je tɨ pətɨ kɨ ɨsɨ əli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\