2 Təsalonɨkɨ je 3

1NGakom je, kɨ kadɨ jɨ tɔl-n tae, jɨ dəjɨ səsi kadɨ əli ta kɨ Luwə mbata tɨ ləje, kadɨ ta lə Ɓaɓe sane aw law law kɨ lo je pətɨ, ə kadɨ ɨngə kɔsɨ-gon təkɨ ɨngə-n rɔsi tɨ kɨn be tɔ. 2Əli ta kɨ Luwə ɓəy tɔ kadɨ taa-je ɨlə-je taa ji dɨje tɨ kɨ majal kɨ njé me ndul. Tadɔ e dɨje pətɨ ɓa awi kɨ kadɨ-me, al. 3Nɨngə Ɓaɓe e dəw kɨ a dɔ ndune tɨ, adɨ a adɨ səsi togɨ nɨm, a ngəm nje majal dɔsi tɨ nɨm. 4Je jɨ taa mesi, me tɔ Ɓaɓe tɨ kadɨ ɨsɨ rai nḛ kɨ jɨ dəjɨ səsi kadɨ ɨrai, nɨngə ɨsi ta tɨ ɨsɨ ɨrai kɨ kəte ɓəy tɔ. 5Majɨ kadɨ Ɓaɓe adɨ mesi e kɨ dɔ ndɨgɨ Luwə tɨ nɨm kɨ dɔ kuwə tɔgɨ ba tɨ kɨ Kɨrɨsɨ adɨ səsi kɨn nɨm tɔ. 6NGakom je, jɨ dəjɨ səsi me tɔ Ɓaɓe tɨ kadɨ ɔsi rɔsi ngərəngɨ, kadɨ ngako̰je je tɨ pətɨ kɨ ɨsɨ njɨyəi galala, təli rɔde go nḛ ndo tɨ kɨ jɨ ndo səsi kɨn, al. 7Səi ɨgəri rəbɨ kɨ kadɨ ɨndaji-je majɨ. Jɨ njɨyə dansi tɨ tə njé dabɨ je al. 8Dəw madɨ kɨ jɨ dəje kadɨ adɨ-je nḛ kusoje goto. Kondɔ kɨ kada, jɨ ra kɨlə me ko̰ tɨ kɨ me kɔ rɔgɔgɔ tɨ, kadɨ je nḛ kɨ ɔy dɔ dəw madɨ tɨ dansi tɨ al. 9Təkɨ rɔjetɨ, e nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ j-ɨngə rɔsi tɨ ə wa, ɓɨ sɔbɨ ɓa sɔbɨ dɔje al, al. Nə jɨ ra be mba kadɨ je nḛ ndajɨ kɨ rɔsi tɨ. 10Jɨ gər kadɨ lokɨ je dansi tɨ, j-adɨ səsi ndu kɨn, j-ə nə: re dəw madɨ ge ra kɨlə al ɓa, kadɨ uso nḛ al tɔ. 11NGa nɨngə j-o kadɨ dɨje madɨ dansi tɨ ɨsɨ njɨyəi galala, mbati ra kɨlə, ə ai ka kɨndə rɔde me nḛ je tɨ lə madɨde je yo. 12Ko dɨjee kɨn, jɨ dəjɨ-de, ə j-adɨ-de ta kɔjɨ me tɔ Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kadɨ tḭ rɔde, rai kɨlə təkɨ dɨje ɨsɨ rai, kadɨ ɨngəi nḛ kuso me tɨ, usoi. 13Nɨngə kɨ ɔjɨ dɔsi, ngakom je, kadɨ ɔi al ta ra majɨ tɨ. 14Re dəw madɨ mbatɨ təl rɔne go ndu je tɨ kɨ j-adɨ səsi me makɨtɨbɨ tɨ kɨn ɓa, majɨ kadɨ oi dəwe kɨn majɨ, ə kadɨ dəw madɨ tḛḛ kade tɨ al, adɨ rɔe sɔl-e. 15NGa nɨngə, kadɨ oi-e tə nje ba̰ ləsi al, nə kadɨ ɨndəji-e tə ngoko̰si. 16M-dəjɨ kadɨ Ɓaɓe kɨ nje lapɨya, e wa adɨ səsi lapɨya kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, kɨ go rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ. Nɨngə kadɨ Ɓaɓe e naa tɨ səsi pətɨ. 17Ta kuwə ji-naa kɨn, e mi Pol ə wa ə m-dangɨ kɨ jim. E be ə m-ɨsɨ m-ɨndə-n jim gɨn makɨtɨbɨ je tɨ ləm pətɨ; e nḛ ndangɨ ləm mi wa. 18Kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi pətɨ. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\