2 Tɨmote 1

1Mi Pol kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə. Kɨlə ram e mba kadɨ m-ɨlə mbḛ ta kajɨ kɨ Luwə un ndune adɨ dɔ tɨ kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. 2M-ɨlə kɨ makɨtɨbɨ kɨn madi ḭ Tɨmote kɨ ḭ ngon ndɨgɨ ləm. M-uwə jii ə m-dəjɨ kadɨ me-majɨ kɨ koo kəm-to-ndoo kɨ kɨsɨ-maje lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e səi naa tɨ. 3M-ra oyo Luwə kɨ m-ɨsɨ m-ra kɨlə made kɨ nga̰me kɨ ay njay təkɨ kam je rai kəte be tɔ. Kondɔ kɨ kada lokɨ m-ɨsɨ m-əl ta kɨ Luwə nɨngə, mem ole dɔi tɨ. 4Lokɨ mem ole dɔ no̰ tɨ ləi, ɓo koo-i ra-m ngay mba kadɨ rɔnəl ləm rosɨ. 5Mem ole dɔ kadɨ-me tɨ ləi kɨ rɔjetɨ. Kadɨ-me kɨn ḭ rɔ kai Loyɨsɨ tɨ kɨ bəlme ɓəy taa to rɔ ko̰i Enɨsɨ tɨ tɔ. M-ɓadɨ al kadɨ kadɨ-me kɨn e nga̰mei tɨ tɔ. 6MBata kɨn ə, m-ole mei dɔ ta tɨ kɨn kadɨ ɨndə kəmi majɨ go kadɨ-kare tɨ lə Luwə kɨ ɨngə kɨ go me-majɨ tɨ lie, lokɨ m-ɨndə jim dɔi tɨ. 7Təkɨ rɔjetɨ, NDɨl kɨ kay njay kɨ Luwə adɨ-je, e NDɨl ɓəl al, nə e NDɨl kɨ rosɨ kɨ tɔgɨ kɨ ndɨgɨ-naa. Taa e NDɨl kɨndə dɔ rɔ tɨ tɔ. 8Adɨ rɔi sɔli mba ma najɨ dɔ Ɓaɓe tɨ ləje al. Taa adɨ rɔi sɔli dɔm tɨ, mi kɨ mi kəy dangay tɨ mbata lie kɨn al tɔ. Nə kadɨ ɨngə ko̰ səm mbata Poy Ta kɨ Majɨ kɨ go tɔgɨ tɨ kɨ Luwə adi. 9Luwə kɨ ajɨ-je ə ɓar-je, mba kadɨ kɨsɨ kɨ dɔ taa ləje e kɨsɨ kɨ dɔ taa kɨ ay njay. Ra nḛ kɨn be mba kɨlə raje je al, nə e kɨ go ndɨgɨ tɨ kɨ go kɨ me-majɨ tɨ lie. Me-majɨ kɨn Luwə adɨ-je me Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kəte ɓəy taa kadɨ ɨndə dunɨya̰. 10Me-majɨ ka kɨn j-oi kɨ kəmje ngɔsɨne kɨ takul re lə NJe kajɨ-je Jəju Kɨrɨsɨ. E ə təl koy nḛ kɨ kare tɨ. Nɨngə kɨ takul Poy Ta kɨ Majɨ, ra adɨ jɨ gəri kajɨ kɨ kɨsɨ kəm ba ay njay njay tɔ. 11E kɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ kɨn ə Luwə ɨndə-m tə nje kɨlə mbḛ nɨm, nje kaw kɨlə nɨm, taa kɨ nje ndo nḛ dɨje nɨm tɔ. 12E kɨn ə, e gɨn kɨngə ko̰ ləm kɨ ngɔsɨne kɨn. Nə rɔm sɔl-m dɔ tɨ al. Təkɨ rɔjetɨ, m-gər Luwə kɨ m-ɨndə mem dɔe tɨ kɨn ɓətɨ. M-gər majɨ kadɨ tɔgɨ Luwə asɨ nakɨ kadɨ ɨndə kəmne go nḛ tɨ kɨ adɨ-m bɨtɨ dɔbəy ndɔ tɨ. 13Nḛ ndo kɨ ɨngə rɔm tɨ, un tə nḛ ndajɨ me kadɨ-me tɨ kɨ me ndɨgɨ-naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ adɨ-je me kɨndə rɔ naa tɨ sie. 14Ɨngəm go nḛ ndo kɨ adi-ni kɨ takul NDɨl Luwə kɨ ɨsɨ meje tɨ kɨn majɨ. 15Ɨgər kadɨ njé kɨ dɔnangɨ Aji tɨ mbati mi. Pɨjəl əi kɨ Ermojən əi mbo̰de tɨ tɔ. 16Kɨ ɔjɨ dɔ Onəsɨpɔr, kadɨ ra majɨ lə Ɓaɓe e dɔ me kəy tɨ lie. Təkɨ rɔjetɨ, ɨlə dɨngəm mem tɨ taa taa. Taa rɔe sɔl-e dɔm tɨ me keem kəy dangay tɨ kɨn al tɔ. 17Dɔkagɨlo kɨ tḛḛ Rom tɨ taa ə, sangɨ-m kɨ rɔ kɨ tḭ katɨ kadɨ ɨngə-m. 18M-kɔy Ɓaɓe Jəju kadɨ adɨ Ɓaɓe Luwə oo kəm-to-ndoo lə Onəsɨpɔr ndɔ gangɨ ta tɨ. Taa ḭ wa kɨ dɔi, ɨgər ɨtə ndəgɨ dɨje pətɨ, kɨlə je pətɨ kɨ Onəsɨpɔr ra adɨ-m dɔnangɨ Epəjɨ tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\