2 Tɨmote 3

1Majɨ kadɨ ɨgər təkɨ me ndɔ je kɨ dɔbəy tɨ, kagɨ lo je kɨ nga̰ a rəi. 2Dɨje a təli njé ra ta nḛ, njé ndɨgɨ la. A əi njé kɨndə gude, njé kun dɔde taa, kɨ njé kəl ta kɨ mal dɔ tɔ Luwə tɨ. A əi njé təl rɔde go ta tɨ lə njé kojɨ-de je al. Nɨngə, a asɨ kadɨ rai oyo Luwə al tɔ. Taa a ɨləi kojɨ dɔ nḛ je tɨ lə Luwə al tɔ. 3Koo to dəw a goto rɔde tɨ, koo kəm-to-ndoo a goto rɔde tɨ, a əli ta kɨ rɔjetɨ al dɔ-naa tɨ, pa njɨyəde a ale mba̰. A əi njé tɔl nḛ kɨ kanjɨ koo kəm-to-ndoo, taa a əi njé kɔsɨ ta nḛ ra kɨ majɨ tɔ. 4A əi njé kun dɔ-naa, njé ra nḛ kɨ dɔ gu tɨ, kun dɔ taa a təl-de njé kəm tɔ je tɨ. A ndɨgi rɔnəl kɨ dunɨya̰ tɨ ɨtə Luwə. 5A ɔji gɨdɨ rɔde tɨ təkɨ n-əi njé ɓəl Luwə, nə təkɨ rɔjetɨ, naji ta gər tɔgɨ kadɨ-me. Ɔr rɔi kɔ kadɨ ko dɨje tɨ kɨ be kɨn. 6MBo̰ ko dɨje tɨ kɨn, a ɨngə njé je kɨ ɨsɨ uri me kəy tɨ lə dəne je kɨ njé tɔgɨ goto, uwəi-de me gum je tɨ ləde. Əi dəne je kɨ majal dum dɔde, adɨ ɨyə̰i rɔde adɨ ngur darɔ je kɨ dangɨ dangɨ. 7Ɨsi ta ndo nḛ je tɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, nə lo kadɨ asi tḛḛi me gər ta tɨ kɨ rɔjetɨ goto ratata. 8Təkɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte, Janəsɨ əi kɨ Jambɨrəsɨ ɔsi ta Mojɨ ka kɨn ə, njé je kɨn ka ɔsi ta, ta kɨ rɔjetɨ tɔ. Əi dɨje kɨ nḛ gər ləde aw səde me nḛ ra kɨ majal tɨ yo, taa kadɨ-me ləde ka, ndae goto tɔ. 9Lo kaw kəte ləde kɨ ngay a goto, tadɔ dɨje a gəri nḛ rade je kɨ majal təkɨ ndɔ je tɨ kɨ kəte, dɨje gərii nḛ ra je kɨ majal lə Janəsɨ əi kɨ Jambɨrəsɨ ka kɨn be tɔ. 10Nə ḭ, ɨndə kəmi o-m me nḛ je tɨ pətɨ: me nḛ ndo tɨ ləm, me pa njɨyəm tɨ, me kɔjɨ ta ra je tɨ ləm, me kadɨ-me tɨ ləm, me kɨsɨ dɔ tɨ ləm, me ndɨgɨ-naa tɨ ləm, taa me kuwə tɔgɨ ba tɨ ləm tɔ. 11Ɨgər rəbɨ kɨ dɨje ɨndəi kəm-ndoo kɨ mbata Poy Ta kɨ Majɨ, kɨ ko̰ je kɨ ngay kɨ m-ɨngə me ɓe bo tɨ kɨ A̰tɨyosɨ, kɨ Ikonɨyom, taa me ɓe tɨ kɨ Lɨsɨtɨr tɔ. Təkɨ rɔjetɨ m-ɨngə ko̰ ngay wa, nə taa taa, Ɓaɓe ɨsɨ ɔr-m me nḛ je tɨ kɨn kɔ. 12Tə kɨ rɔjetɨ, dɨje pətɨ kɨ gei njɨyə me ɓəl Luwə tɨ kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləde kɨ Jəju Kɨrɨsɨ a ɨngəi ko̰. 13Nə dɨje kɨ njé me ndul, kɨ njé ndo̰ te je a awi kəte kəte me majal kɨ ra tɨ par par. Me kɨlə rade je tɨ, a ədi ndəgɨ dɨje təkɨ əi je wa ka dɨje kɨ rangɨ ədi-de be tɔ. 14Nə kɨ ɔjɨ dɔi, majɨ kadɨ uwə go nḛ je pətɨ kɨ ɨndo ə ɨtaa tə nḛ je kɨ rɔjetɨ kɨn səm. Tadɔ ɨgər dɨje kɨ ɨngə nḛ ndo kɨn rɔde tɨ ɓətɨ. 15Dɔkagɨlo kɨ ɨto kɨ dui ba ɓəy ə ɨgər ta je kɨ ndangɨ kɨ ay njay lə Luwə kɨn. Ta je kɨn a asi kadi-ni nḛ gər kɨ rɔjetɨ, kɨ a tḛḛ səi kajɨ tɨ kɨ takul kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ. 16Tadɔ makɨtɨbɨ kɨ ndangɨ lə Luwə pətɨ, Luwə to NDɨlne kɨ ay njay səm tɨ. Nɨngə ndae to tɨ mba ndo nḛ dəw, mba kadɨ ɔjɨ dəw adɨ mbatɨ nḛ ra kɨ majal, mba kɔr dəw ta rəbɨ, taa mba ndo nḛ dəw mba kadɨ pa njɨye e go ndɨgɨ tɨ lə Luwə tɔ. 17E be mba kadɨ dəw lə Luwə e kɨ kasɨ naa bərəre me nḛ je tɨ, mba kadɨ ra-n kɨlə je pətɨ kɨ majɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\