2 Tɨmote 4

1E be ə, ta kəm Luwə tɨ kɨ ta kəm Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ a gangɨ ta dɔ dɨje tɨ kɨ ɨsi kɨ dɔde taa ə se njé koy je, kɨ mbata təl re lie ə se ko̰ɓe lie, 2m-dəji kadɨ ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨn par par, dɔkagɨlo tɨ kɨ majɨ ə se kɨ majal. Ɔr dɨje ta rəbɨ, ɨkɔl dɔ hal tɨ kɨ majal, ɨlə dɨngəm me dɨje tɨ kɨ takul nḛ ndo ləi, kɨ kɨsɨ dɔ tɨ kɨ kanjɨ kɨyə̰ tae. 3Tadɔ dɔkagɨlo a re no̰ kadɨ dɨje a mbati nḛ ndo kɨ rɔjetɨ, ə a rai nḛ je kɨ go me ge je tɨ ləde. A sangi njé ndo nḛ je ngay kɨ a gugi dɔde wukɨ mba kadɨ ndoi-de nḛ je kɨ mbide ndɨgɨ koo. 4A uti mbide dɔ ta tɨ kɨ rɔjetɨ, ə təli rɔde go su kɨ kɨdə tɨ yo. 5Nə ḭ, majɨ kadɨ ɨndə dɔ rɔi tɨ me nḛ je tɨ pətɨ. Uwə rɔi ba me ko̰ je tɨ. Majɨ kadɨ ɨra kɨlə kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ ləi kɨn majɨ. Ɨndə kəmi go ra kɨlə ɓəə tɨ lə Luwə majɨ tɔ. 6Kɨ ɔjɨ dɔm, dɔkagɨlo re kadɨ m-ɨlə rɔm kadɨ-kare tɨ m-adɨ Luwə ngata. Dɔkagɨlo koy ləm re nga. 7M-rɔ rɔ kɨ majɨ, m-tɔl ta ngɔdɨ ləm, m-ngəm go kadɨ-me ləm. 8NGɔsɨne, nḛ kɨgə go ji njé tətɨ rɔ je, adɨ e nḛ ra kɨ dana kɨ a to ratata ɨsɨ ngəm-m. Ɓaɓe kɨ e nje gangɨ ta kɨ dana, a adɨ-m ndɔ dangɨ ta tɨ. A adɨ-m mi par al, nə dɨje pətɨ kɨ ndɨgi təl-e, ə ɨsɨ ngəmi ndɔe kərəngɨ. 9M-dəji kadɨ ɨndə dɔ rɔi tɨ, ə re kalangɨ ɨngə-m. 10Tadɔ Dəmasɨ ɨyə̰-m kɔ, ə aw Təsalonɨkɨ tɨ, mbata nḛ majɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ, kɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone uwə me. Kɨrəsa̰sɨ aw dɔnangɨ Galasi tɨ. Nɨngə Tɨtɨ aw Dalmasi tɨ tɔ. 11Lukɨ kɨ karne ba par ə e səm ne. Ɨre kɨ Markɨ kəmi tɨ adɨ-m tadɔ a ra səm majɨ ngay me kɨlə ɓəə tɨ kɨ e jim tɨ. 12M-ɨlə Tɨsɨkɨ me ɓe bo tɨ kɨ Epəjɨ. 13Dɔkagɨlo kɨ a re ə, un kɨbɨ kul ləm kɨ m-ɨyə̰ me kəy tɨ lə Karpusɨ, me ɓe tɨ kɨ Tɨrowasɨ kɨn jii tɨ ɨre-n adɨ-m. Ɔy makɨtɨbɨ je ləm jii tɨ tɔ. Kɨ bo ngay, e makɨtɨbɨ nda je kɨn. 14Aləgɨjandɨr kɨ kɔdɨ ko nḛ je adɨ-m ko̰ ngay, nə Ɓaɓe a ɨge kɨ go kɨlə rae tɨ. 15Ḭ ka, majɨ kadɨ ɨndə kəm-kədɨ dɔ rɔi tɨ rɔe tɨ tɔ, tadɔ mbatɨ ta je ləje kɨ tɔgɨne ngay. 16NDɔ gangɨ ta tɨ ləm kɨ dɔsa̰y, dəw kare kɨ re a gom tɨ goto, dɨje pətɨ ɨyə̰i mi kɔ. Nɨngə kadɨ Luwə tɨdə majal kɨn dɔde tɨ al. 17Nə Ɓaɓe e səm naa tɨ. E ə adɨ-m tɔgɨ mba kadɨ m-ɨlə-n mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lie m-tɔl tae, mba kadɨ dɨje pətɨ kɨ əi Jɨpɨ je al ooi dɔe. Luwə ə ɔr-m kɔ ta ɓɔl tɨ. 18Ɓaɓe a ɔr-m kɔ ta nḛ je tɨ kɨ majal pətɨ. Nɨngə a ajɨ-m mbata ko̰ɓe lie kɨ dɔra̰ tɨ tɔ. Tɔjɨ e lie kɨ dɔkagɨlo je kɨ dɔkagɨlo je! Amen. 19Uwə ji Pɨrɨsɨka nɨm, Akɨla nɨm adɨ-m. Taa uwə ji dɨje kɨ me kəy tɨ lə Onəsɨpɔr tɔ. 20Erasɨ nay ɓe bo Korḛtɨ tɨ. Tɨropɨm e kɨ mo̰y adɨ m-ɨyḛ Mɨle tɨ. 21Ɨsangɨ rəbɨ kadɨ ɨre kəte no̰ nay kul tɨ. Ebulu, kɨ Puda̰sɨ, kɨ Lɨnusɨ, taa Kɨlodɨya kɨ ndəgɨ ngako̰ je je pətɨ uwəi jii. 22Kadɨ Ɓaɓe e səi, nɨngə kadɨ me-majɨ lie nay səsi pətɨ tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\