3 Ja̰ 1

1Mi NGatɔgɨ lə njé kaw-naa je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn madi ḭ nje ndɨgɨ ləm kɨ ngay Gayusɨ, kɨ m-ndɨgi ndɨgɨ kɨ rɔjetɨ. 2Madɨm kɨ ngay, m-ndɨngə kadɨ nḛ je pətɨ kɨ rɔi tɨ awi majɨ kɨ kəte kəte. M-dəjɨ kadɨ darɔi e kɨ lapɨya təkɨ ndɨli e-n kɨ lapɨya kɨn be tɔ. 3Təkɨ rɔjetɨ, rɔm nəl-m ngay, tadɔ ngako̰je je kɨ rəi tḛḛi ne, mai najɨ dɔ nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ ooi rɔi tɨ. Əli ta dɔ njɨyə tɨ kɨ ɨsɨ njɨyə me nḛ kɨ rɔjetɨ. 4Nḛ kɨ adɨ-m rɔnəl ngay e ta kadɨ m-o təkɨ nganm je ɨsɨ njɨyəi dɔ rəbɨ tɨ kɨ rɔjetɨ. 5Madɨm kɨ ngay, ɨsɨ tɔjɨ ka dɔ nja tɨ ləi me kɨndə tɨ kɨ ɨsɨ ɨndə kəmi go ngako̰je je tɨ, kɨ əi mba je wa ɓəy. 6NGako̰je je kɨn, mai najɨ ndɨgɨ kɨ ɨndɨgɨ-de kɨn kɨ ta kəm njé kaw naa je tɨ. Kadɨ ɨna̰y kɨ lo ra tɨ səde ra kɨ asɨ ta tɔ Luwə kadɨ uni ta mba ləde kɨ kəte. 7E kɨ mbata tɔ Kɨrɨsɨ ə osii dɔ rəbɨ tɨ kɨ kanjɨ taa nḛ ji dɨje tɨ kɨ gəri Luwə al. 8J-əi ɓa, sɔbɨ kadɨ j-ɔsi gɨn dɨje kɨ be kɨn, mba kadɨ j-ɨndəi rɔje naa tɨ səde dɔ kɨlə kɨlə mbḛ nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ ɨsɨ rai. 9M-ndangɨ ngon makɨtɨbɨ m-adɨ njé kaw-naa je, nə Dɨyotɨrəbɨ kɨ e dəw kɨ ge kadɨ n-e taa n-ɨsɨ dɔ dɨje tɨ ra kɨlə kɨ ta ləm al. 10E mbata kɨn ə, ndɔ kɨ m-a m-tḛḛ rɔsi tɨ ə, m-a m-əl kɨlə rae kɨ majal kɨn kɨ taga, e kɨ ɨsɨ ɨndə dɔje lo tɨ kɨ ta je kɨ majal. Nɨngə nḛ kare kɨ to ngay, e wa mbatɨ kuwə ngako̰je je kɨ mba kɨ rɔne tɨ, taa dɨje kɨ ndɨgi kadɨ n-uwəi-de kɨ rɔde tɨ ka ɔgɨ-de dɔe tɔ. Dɨje kɨ uwəi ngako̰je je kɨ rɔde tɨ ɓa, e tuwə-de kɔ dan njé kaw-naa je tɨ. 11NJe ndɨgɨ ləm kɨ ngay, ɨndajɨ majal kɨ ra al, nə kadɨ ɨndajɨ majɨ kɨ ra. Dəw kɨ nje ra majɨ e dəw lə Luwə, nə dəw kɨ nje ra majal e dəw kɨ gər Luwə al. 12Re e Dəmetɨrusɨ ɓa, e dɨje pətɨ ə mai najɨ kɨ majɨ dɔe tɨ. Nḛ ra kɨ rɔjetɨ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ, kɨ ɨsɨ təl rɔne go tɨ wa kɨn ka ma najɨ lie. Taa je wa ka jɨ ma najɨ lie tɔ. Nɨngə ɨgər kadɨ najɨ kɨ ma ləje e najɨ kɨ ma kɨ rɔjetɨ. 13M-aw kɨ nḛ je ngay kadɨ tə m-əli, nə m-ndɨgɨ kadɨ m-ndangɨ kɨ man ndangɨ nḛ kɨ kagɨ ndangɨ nḛ al. 14Tadɔ m-ɨndə məm tɨ kadɨ kagɨ lo ngay al ə j-a j-o-naa, kadɨ j-əl-naa ta kɨ taje. 15M-dəjɨ kadɨ ɨsɨ kɨ lapɨya. Madɨje je kɨ ne uwəi jii. Nɨngə kadɨ uwə ji madɨje je kɨ no̰o̰ kare kare adɨ-je tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\