Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 2

1Lokɨ ndɔ nay Pa̰təkotɨ asɨ nɨngə, njé kadɨ-me je pətɨ kawi-naa lo kare ba. 2Ta naa tɨ no̰o̰, ka nḛ madɨ ḭ dɔra̰ tɨ, ɓa tə nəl bo kɨ ɨlə kɨ tɔgɨne kɨn be. Ka nḛ ka kɨn taa lo me kəy tɨ kɨ ɨsi tɨ. 3OOi nḛ je kɨ toi tə por ə ndone je tḛḛi bɨlɨm bɨlɨm be, tḛḛi, ka̰yḭ-naa dɔde tɨ kare kare. 4NDɨl Luwə rosɨ mede pətɨ, adɨ ɨləi ngɨrə kəl ndon ta je kɨ rangɨ kɨ dəw gər me al, kɨ go kɨndə tɨ kɨ NDɨl Luwə ɨndə-n tade tɨ kadɨ əli. 5Nɨngə me ndɔe je tɨ kɨn, Jɨpɨ je kɨ njé ɓəl Luwə, ḭḭ kɨ dɔ ɓe je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, rəi kawi-naa Jorijaləm tɨ. 6Lokɨ ooi ka nḛ kɨn nɨngə, a̰yḭ-naa ngɔdɨ rəi kawi-naa, kosɨ kosɨ, ɓəl rade tadɔ na̰ na̰, dande tɨ, oo dɔ ndu njé kadɨ-me je kɨ ɨsɨ əli ta kɨ ndon ta ɓe ləne. 7Nḛ kɨn ətɨ-de ɓəl ngay adɨ ndɨlde a̰y ur kakɨ, ooi kadɨ e nḛ kɨ rɔjetɨ al, adɨ əli əi nə: «Dɨje kɨ ɨsɨ əli ta kɨn pətɨ əi dɨje kɨ ḭ Galile tɨ, 8nga ban be ə na̰ na̰ danje tɨ, oo ta kɨ tḛḛ tade tɨ kɨ ndon ta ɓe ləne ə? 9Je dɨje kɨ Partəjɨ tɨ, kɨ Medɨ tɨ, kɨ Elamɨtɨ tɨ, kɨ njé kḭ dɔnangɨ Mejopotami tɨ nɨm, kɨ Jude tɨ nɨm, Kapadosɨ tɨ nɨm, taa Po̰ tɨ kɨ e ngon ɓe kɨ dɔnangɨ Aji tɨ nɨm, 10Pɨrɨji tɨ nɨm, Pampɨli tɨ nɨm, Ejɨpɨ tɨ, kɨ dɔnangɨ Lɨbi tɨ kɨ e ɓasi kɨ Sɨrən, ə se njé kḭ dɔnangɨ Rom tɨ. 11Je pətɨ je Jɨpɨ kojɨ je kɨ Jɨpɨ təl je. J-ḭ Kɨrətɨ tɨ kɨ Arabi tɨ. Be ka, joo dɔ ndude kɨ əli ta kɨ ndon ta ɓe ləje, ɔjɨ dɔ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ Luwə ra.» 12Əi pətɨ ndɨlde ay ur kakɨ adɨ gəri ta wa kɨ kadɨ əli al, nɨngə əli-naa mbo̰de tɨ əi nə: «Kɔr me nḛ kɨ ra nḛ kɨn nə ri ə?» 13Nə njé kɨ na̰ je kogi dɔ njé kəl ndon ta je tɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al, əi nə: «E kasɨ nju ə a̰yḭ-naa ngay ə rade.» 14Pɨyər ḭ a taa kɨ ndəgɨ njé kaw kɨlə je kɨ dɔgɨ gɨde e kare, nɨngə un ndune kɨ taa əl ta kosɨ dɨje ə nə: «Uri mbisi majɨ oi dɔ ta ləm səi Jɨpɨ je, kɨ səi pətɨ kɨ ɨsɨ Jorijaləm tɨ ne. Sɔbɨ kadɨ ɨgəri nḛ kɨ ɨsɨ ra nḛ kɨn tɔ. 15Dɨje madɨ dansi tɨ ooi kadɨ e kasɨ ə ra dɨje kam. Nə Jagɨ kasɨ rade al! J-a sḭ kadɨ nda tɨ ɓəy! 16Nə ngɔsɨne nḛ kɨ ndɔ kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Juwəl əl tae ka kɨn ə ra nḛ: 17“Nḛ je kɨ Luwə əl tae kadɨ a rai nḛ me ndɔ je tɨ kɨ dɔbəy tɨ ka ə toi kɨn: M-a m-ɨlə kɨ NDɨlm dɔ dɨje tɨ pətɨ. NGansi je kɨ dɨngəm kɨ njé kɨ dəne a təli njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, Basa je ləsi a ooi nḛ je me ndɨl tɨ, Ɓɨgə je ləsi, a ooi nḛ je kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ me ni tɨ. 18Oyo me ndɔ je tɨ kɨn, M-a m-ɨlə kɨ NDɨlm dɔ ngan njé kɨlə je tɨ ləm kɨ dɨngəm kɨ njé kɨ dəne. A əi njé kəl ta kɨ tam tɨ. 19M-a m-ra nḛ je kɨ dəw asɨ ra al me dɔra̰ tɨ taa nu, Nɨngə dɔnangɨ tɨ ne, m-a m ra nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl, Adɨ e: məsɨ nɨm, por nɨm, sa kɨ su luy luy nɨm tɔ, 20Kəte ɓəy taa kadɨ ndɔ kɨ bo ngay, kɨ rosɨ kɨ tɔɓa lə Ɓaɓe kɨn a re, Lo kɨ kada a təl lo kɨ ndul, nɨngə nay a təl məsɨ. 21Nɨngə me ndɔ tɨ kɨn, dɨje pətɨ kɨ ɓai tɔ Ɓaɓe a ɨngəi kajɨ.” 22«Səi Isɨrayəl je, uri mbisi majɨ oi ta kɨ m-a m-əl səsi. Ɨgəri pətɨ kadɨ Jəju kɨ Najarətɨ, dɨngəm kɨn kɨ Luwə ɔje kɨ taga kadɨ n-ndɨge, ə Luwə ra nḛ je kɨ dəw asɨ ra al kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ takule dansi tɨ ne. 23Dɨngəm kɨn, ɨləi-e jisi tɨ kɨ go ndu-kun tɨ kɨ Luwə un, ə se kɨ go kɔjɨ ta ra tɨ lie kɨ to kəte. Nɨngə səi adi dɨje kɨ gəri Luwə al tɔli-e kɨ rəbɨ ɓə kɨ ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ. 24Nə Luwə gangɨ kulə yo rɔe tɨ kɔ ade ḭ lo koy tɨ, tadɔ koy aw kɨ tɔgɨ kadɨ uwe gɨn tɔgɨne tɨ ɓe nɨn tɨ al. 25Dabɨdɨ əl ta ɔjɨ-n dɔe ə nə: “M-o Ɓaɓe kɨ dɔkagɨlo je pətɨ no̰m tɨ, Tadɔ e dɔ ji kom tɨ mba kadɨ m-tḛḛ m-osɨ al. 26E mbata kɨn ə rɔnəl rosɨ mem adɨ m-osɨ-n pa tɔ. Be ə, ɓe nɨn tɨ ka, darɔm a ɔr kə̰ə̰ kɨ kɨndə me dɔ tɨ, 27Ḭ Ɓaɓe, a ɨyə̰-m kɔ koo al, A ɨyə̰ ɓəə ləi kɨ a dɔ njane tɨ ade ndum ɓada al tɔ. 28Ḭ ə ɔjɨ-m rəbɨ kadɨ m-təl m-ɨsɨ-n kɨ dɔm taa, Nɨngə a adɨ-m rɔnəl me kei naa tɨ səm.”» 29Pɨyər təl əl ɓəy ə nə: «NGakom je, adɨ m-əl səsi ta kɨ rɔjetɨ: Kaje Dabɨdɨ oy təkɨ rɔjetɨ adɨ dɨbi-e. Dɔ ɓade to danje tɨ ne bɨtɨ ɓone. 30E nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, ə gər kadɨ Luwə un mɨndɨne ade kɨ kɨbɨ rɔ kadɨ n-a n-adɨ dəw kare kɨ gɨn ka tɨ lie a o̰ ɓe toe tɨ. 31Dabɨdɨ gər nḛ kɨ a ra nḛ lo ti tɨ, adɨ əl ta kḭ lo koy tɨ lə Kɨrɨsɨ kɨn kəte. E ta lie ə Dabɨdɨ ə nə Luwə a ɨyḛ lo kɨ koo tɨ al, taa a ɨyə̰ darɔe adɨ ndum ɓe nɨn tɨ al tɔ. 32Jəju kɨ m-ɨsɨ m-əl ta lie kɨn, Luwə ade ḭ dan njé koy je tɨ, j-əi pətɨ jɨ gəri majɨ. 33Go tɨ nɨngə, Luwə un-e aw sie dɔra̰ tɨ adɨ ɨsɨ dɔ ji ko̰e tɨ. Nɨngə ngɔsɨne Luwə ade NDɨlne təkɨ un-n mɨndɨne. NDɨl kɨn ə, Luwə ɓukɨ dɔje tɨ, təkɨ oi ngɔsɨne kɨ kəmsi je, kɨ mbisi je kɨn. 34Təkɨ rɔjetɨ, Dabɨdɨ aw dɔra̰ tɨ al, nə əl ə nə: “Ɓaɓe əl Ɓaɓe ləm ə nə: ‹Ɨre ɨsɨ dɔ ji kom tɨ, 35ratata kadɨ m-ɨlə njé ba̰ je ləi gɨn tɔgi tɨ›”. 36E be ə, rɔ Jəju wa kɨ ɨɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ kɨn ə, Luwə ade e Ɓaɓe nɨm, Kɨrɨsɨ nɨm tɔ. E kɨn ə e nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ dɨje pətɨ kɨ Isɨrayəl tɨ gəri majɨ.» 37Lokɨ dɨje ooi ta kɨn nɨngə, mede ole wutɨ wutɨ adɨ dəji Pɨyər əi kɨ ndəgɨ njé kaw kɨlə je əi nə: «NGako̰je je, e ri ə kadɨ jɨ ra ə?» 38Ə Pɨyər təl əl-de ə nə: «Ɨyə̰i rəbɨ nḛ rasi je kɨ majal kɔ, nɨngə kadɨ dəw kɨ ra dansi tɨ adɨ rai-e batəm me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, mba kadɨ majal je ləsi e kɨ kɨyə̰ go kɔ. Ɓa a ɨngəi NDɨl Luwə. 39Təkɨ rɔjetɨ, kun mɨndɨ lə Luwə e kɨ mbata ləsi nɨm, mbata lə ngansi je nɨm, kɨ mbata dɨje kɨ ɨsi sa̰y nɨm. Sɔbɨ dɔ dɨje pətɨ kɨ Ɓaɓe Luwə ləje a ɓar-de.» 40Pɨyər əl-de ta je kɨ rangɨ ngay go tɨ ɓəy mba kadɨ ma-n najɨ, nɨngə ɨlə dɨngəm mede tɨ ə əl-de ə nə: «Ɨgangi-naa kɨ gɨn dɨje kɨ majal kɨ ɓone kɨn, mba kadɨ Luwə ajɨ-n səsi.» 41Dɨje pətɨ kɨ taai ta lə Pɨyər, rai-de batəm. NDɔe tɨ ka kɨn, dɨje asi dɨbɨ mɨtə rəi orəi kadɨ njé kadɨ-me je kɨ kəte. 42Ɨlə ngɨre dɔkagɨloe tɨ kɨn, rəi nəm nəm mba koo dɔ nḛ ndo lə njé kaw kɨlə je nɨm, lo ra madɨ-naa tɨ nɨm, lo tətɨ mapa tɨ nɨm, ta lo kəl ta tɨ kɨ Luwə nɨm tɔ. 43NJé kaw kɨlə je rai nḛ je kɨ dəw asɨ ra al kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl ngay adɨ dɨje pətɨ ɨsi kɨ ɓəl mede tɨ. 44NJé kadɨ-me je ɨndəi rɔde naa tɨ kare ba ə kawi nḛ kɨngə je ləde dɔ-naa tɨ kare ba tɔ. 45Gati kɨ nḛ kɨngə je kɨ nḛ majɨ je ləde ə ləbi-naa lae kɨ go nḛ ge tɨ lə dəw kɨ ra. 46NDɔ je kare kare pətɨ, kɨ me kɨ kare ba, ɨngəi-naa me kəy tɨ lə Luwə. Nɨngə awi kɨ me kəy je tɨ lənaa usoi nḛ kuso lə Ɓaɓe nɨm, taa usoi nḛ je ləde kɨ rɔnəl nɨm, kɨ me kɨ sɔl lɔm lɔm. 47Osi pa je ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ, nɨngə dɨje pətɨ ndɨgi ta ləde tɔ. NDɔ je kare kare pətɨ, Ɓaɓe adɨ kɔr dɨje kɨ ajɨ-de, re dɔ made tɨ par par.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\