Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 24

1NDɔ mi go tɨ, kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ ɓari-e nə Ananɨyasɨ re Səjare tɨ. Dɨje kɨ dani-e rəi sie əi ngatɔgɨ je taa nje najɨ ta dɔ dɨje tɨ kɨ ɓari-e nə Tərtulusɨ tɔ. Ananɨyasɨ kɨ dɨje kɨ goe tɨ kɨn awi səki Pol rɔ nje ko̰ɓe tɨ kɨ dɔnangɨ Səjare tɨ. 2Lokɨ ɓari Pol ɓa, Tərtulusɨ ɨlə ngɨrə kɨndə ta dɔe tɨ no̰o̰ nje ko̰ɓe tɨ ə nə: 3«Ḭ kɨ bo, Pəlɨsɨ, kɨ takuli, kɨ takul gosɨ ko̰ɓe ləi, kɨ takul nḛ je kɨ ɨtu gɨnde kɨ mba majɨ lə dɨje me ɓe ə, j-ɨsɨ-n kɨ lapɨya. E kɨn e majɨ kɨ jɨ gər kɨ lo je pətɨ me nḛ je tɨ pətɨ. 4Nɨngə, kadɨ j-ɨndəi kɔ tɨ ngay al, jɨ dəji kadɨ ur mbi, kɨ go me-majɨ tɨ ləi kadɨ o-n dɔ ta kɨ j-a j-əli ta je kare joo. 5J-o kadɨ dɨngəm kam e nje tujɨ ɓe. Re kɨ gangɨ-naa dan Jɨpɨ je tɨ kɨ lo je pətɨ dɔnangɨ tɨ ne. E nje kun dɔ ɓutɨ lə dɨje kɨ Najarətɨ tɨ. 6Aw bɨtɨ kadɨ n-təl kɨ kəy lə Luwə lo kɨ to njḛ tɨ, ə j-uwe. [ 7Jɨ ndɨgɨ kadɨ jɨ gangɨ ta dɔe tɨ kɨ go ndu-kun tɨ ləje, nə nje kun dɔ asɨgar je kɨ ɓari-e nə Lɨsɨyasɨ, re ɨndə tɔgɨ taa-e-n jije tɨ. 8Nɨngə un ndune kadɨ njé kɨndə ta dɔe tɨ rəi no̰i tɨ.] Kɨn ə ɨdə-je ta ə, ḭ wa a oo kadɨ ta je kɨ j-əli dɔe tɨ kɨn e ta kɨ rɔjetɨ.» 9Jɨpɨ je ɨndəi rɔde naa tɨ kɨ Tərtulusɨ əi nə, ta je kɨ əl dɔ Pol tɨ e ta kɨ rɔjetɨ. 10NJé ko̰ɓe ra nḛ madɨ adɨ-n ta rəbɨ Pol kadɨ əl ta. Be ə, Pol un ta tane tɨ ə nə: «M-gər kadɨ asɨ ɓal ngay ə ɨsɨ gangɨ ta me ɓe tɨ ləje ne. Nɨngə, e kɨ go taa kɨ m-taa mei ə m-a m-najɨ-n ta dɔm tɨ no̰i tɨ. 11Asɨ kadɨ ḭ wa ɨsangɨ gɨne ə a ɨgər majɨ. Kaw kɨ m-aw Jorijaləm tɨ m-ɔsɨ dɔm nangɨ no̰ Luwə tɨ kɨn, man dɔ ndɔ kɨ dɔgɨ gɨde e joo al ɓəy. 12Nɨngə, lokɨ m-aw kɨn, e gɨn kəy tɨ lə Luwə, ə se gɨn kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, ə se lo madɨ tɨ kɨ rangɨ me ɓe bo tɨ no̰o̰, dəw kɨ oo-je, j-ɨsɨ jɨ najɨ-naa ta tɨ kɨ dəw madɨ, ə se oo-m m-ɨsɨ m-sulə dɨje goto. 13Taa dɨje wa kɨ ai ne kam, asi kadɨ ɔji nḛ madɨ kare dɔ ta tɨ kɨ ɨndəi dɔm tɨ kɨn, kadɨ e ta kɨ rɔjetɨ, al tɔ. 14Nɨngə, m-gər no̰i tɨ ne təkɨ, m-ɨsɨ m-ra kɨlə ɓəə lə Luwə lə bawm je. M-ra kɨlə kɨn kɨ go rəbɨ kɨ əi je kɨ ɨndəi ta dɔm tɨ kɨn, ooi kadɨ e go rəbɨ kɨ loe tɨ al. Mi m-o kadɨ nḛ je pətɨ kɨ ndu-kun lə Mojɨ əl tae, kɨ nḛ je pətɨ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ əli tae əi nḛ je kɨ rɔjetɨ. 15M-ɨndə mem dɔ nḛ tɨ kɨn rɔ Luwə tɨ. Nɨngə əi je ka, ɨndəi mede dɔ tɨ tɔ. Pətɨ, j-ɨndə meje tɨ kadɨ dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ dana kɨ njé ra nḛ kɨ dana al, a ḭ lo koy tɨ. 16E mbata kɨn ə, m-ɨndə tɔgɨ dɔ rɔm tɨ mba kadɨ angalm uwə-m kɨ ta no̰ Luwə tɨ al nɨm, no̰ dɨje tɨ al nɨm tɔ. 17Go ɓal je tɨ kɨ ba̰y ba̰y kɨ m-goto, m-re kɨ la kadɨ m-ra-n kɨ dɨje ləm, taa kɨ kadɨ-kare kadɨ m-adɨ Luwə tɔ. 18Lo kɨn tɨ, e Jɨpɨ je kɨ Aji tɨ, ə ɨngəi-mi m-a m-ra kujɨ nḛ ra je kɨ mba kay rɔ njay gɨn kəy tɨ lə Luwə. Lokɨ ɨngəi-mi kɨn, dɨje uwəi-naa gɨdɨm tɨ al nɨm, taa dəw ra nḛ kɨ bɨrɨri al nɨm tɔ. 19NGa nɨngə, e Jɨpɨ je kɨ Aji tɨ ka kɨn ə re a rəi no̰i tɨ ne kadɨ tə ɨndəi ta dɔm tɨ, lokɨ re awi səm kɨ ta madɨ. 20A re e be al tɔ nɨngə, njé kɨndə ta dɔm tɨ kɨ ai nḛ ka kɨn, əli ta nḛ kɨ m-tɔl ə ooi tae, lokɨ m-a-n no̰ njé gangɨ ta tɨ lə Jɨpɨ je ka kɨn adɨ j-o. 21Ta kare kɨ m-un ndum taa no̰de tɨ m-əl m-ə nə: “E kɨ mba kadɨ kɨ m-adɨ mem kadɨ njé koy je a ḭ lo koy tɨ ə m-a-n no̰si tɨ lo gangɨ ta tɨ ne”, kɨn wa ə e ta kɨ kare ba kɨ ai dɔ tɨ wa taa.» 22Pəlɨsɨ kɨ gər rəbɨ lə Kɨrɨsɨ majɨ, ɔr ndɔ kəte, nɨngə əl-de ə nə: «NDɔ kɨ Lɨsɨyasɨ kɨ nje kun dɔ asɨgar je re ə tə m-ɨndə manjɨ ta ləsi kɨn ɓəy.» 23Nɨngə adɨ ndune adɨ kɨ bo lə asɨgar je kɨ ɓu, kare kɨ nje ngəm Pol kadɨ ngəm-e dangay tɨ. Nə ke ə kadɨ ɨyə̰ Pol adɨ ɨlə rɔne, taa kadɨ ɨyə̰ ta rəbɨ adɨ dəw lie kɨ ra kɨ ge kadɨ n-ra sie ka, kadɨ ra sie tɔ. 24Asɨ ndɔ je go tɨ, Pəlɨsɨ təl rəi kɨ nene Dɨrusɨl kɨ e Jɨpɨ. Lokɨ rəi, ɨlə adɨ rəi kɨ Pol adɨ əl-e ta kɨ dɔ kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ tɨ. 25Nə lokɨ Pol əl ta tḛḛ-n dɔ nḛ ra tɨ kɨ dana, kɨ kuwə rɔ gɨn tɔgɨ tɨ, kɨ ta kɨ gangɨ kɨ a re ɓa, ɓəl ra Pəlɨsɨ adɨ əl Pol ə nə: «Asɨ ngata, ə aw tə ndɔ kɨ m-ɨngə dɔkagɨlo kɨ rangɨ ə m-a m-ɓari ɓəy.» 26Nɨngə ga mene tɨ təkɨ Pol a adɨ-ne la wa, adɨ taa taa, ɓa Pol adɨ re wal sie ta. 27Ɓal man joo dɔ Pol tɨ, nɨngə Pɔrsɨyusɨ Pəsɨtusɨ ɔr to Pəlɨsɨ. Pəlɨsɨ ndɨgɨ kadɨ n-ra nḛ kɨ nəl Jɨpɨ je adɨ ɨyə̰ Pol dangay tɨ ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\