Kolosɨ je 3

1Təkɨ uni səsi lo koy tɨ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, majɨ kadɨ ɨsangi nḛ je kɨ taa dɔra̰ tɨ, kɨ e lo kɨ Kɨrɨsɨ ɨsɨ tɨ, dɔ ji ko̰ Luwə tɨ kɨn. 2Ɨməri ta dɔ nḛ je tɨ kɨ dɔra̰ tɨ, ɓɨ dɔ nḛ je tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne al. 3Tadɔ səi dɨje kɨ oyi, nɨngə kajɨ ləsi e kɨ ɓɔyɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ rɔ Luwə tɨ. 4Dɔkagɨlo kɨ Kɨrɨsɨ kɨ e kɨsɨ kɨ dɔ taa ləsi a tḛḛ nɨngə, səi je ka a tḛḛi sie me tɔɓa tɨ kɨ taa lo. 5Majɨ kadɨ ɨdɨbi nḛ je pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, kɨ to rɔsi tɨ: adɨ ə sangɨ-naa kɨ lo kaya tɨ, kɨ nḛ ra kɨ to njḛ, kɨ ngur darɔ kɨ ətɨ ɓəl, kɨ ɓo nḛ je kɨ majal, kɨ ra ta nḛ kɨngə, kɨ e yo kɨ ra. 6E nḛ je kɨn ə ɨsɨ re kɨ wongɨ lə Luwə dɔ dɨje tɨ kɨ njé ta̰-e rɔ. 7E kɨn ə, e pa njɨyəsi je kɨ kəte, lokɨ ɨsi me majal tɨ ɓəy. 8Nə ngɔsɨne, majɨ kadɨ ɨmbati nḛ je kɨn pətɨ, adɨ e wongɨ kɨ ra, kɨ nḛ ra kɨ dɔ gu tɨ, kɨ me ndul, kɨ nḛ tajɨ, kɨ ta je kɨ go rəbe tɨ al kɨ ɨsɨ tḛḛ tasi tɨ. 9Oti kadɨ əli-naa ta ngom. Tadɔ səi dɨje kɨ ɔri kɔkɨ dəw rɔsi tɨ kɔ, kɨ kɨlə rae je ngata. 10Nɨngə ngɔsɨne ɨləi dəw kɨ sɨgɨ rɔsi tɨ, dəw kɨ Luwə kɨ nje kɨndə nḛ je ɨsɨ təl-e kɨ sɨgɨ tɨ taa taa, kadɨ tɨtɨ-naa sie, kadɨ tḛḛ gər-e tɨ kɨ rɔjetɨ. 11Me kɨsɨ kɨ dɔ ta tɨ kɨ sɨgɨ kɨn, kɔr kəm-naa goto, mbo̰ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je ə se njé je kɨ əi Jɨpɨ je al, mbo̰ njé kɨjə mɔtɨde kɨ njé kɨjə mɔtɨde al. Kəl kə nə mba ə se dəw kɨ kəm tḛḛ al, goto, kəl kə nə ɓəə ə se dəw dɔrɔne, goto. E Kɨrɨsɨ par ə e nḛ je pətɨ me nḛ je tɨ pətɨ. 12Səi dɨje kɨ Luwə mbətɨ səsi, səi dɨje lie kɨ ndɨgɨ səsi. E mbata kɨn ə, majɨ kadɨ awi kɨ koo kəm-to-ndoo lənaa rɔsi tɨ, kadɨ səi njé ra majɨ, njé kɨlə dɔ nangɨ, kadɨ səi dɨje kɨ sɔl lɔm lɔm, dɨje kɨ njé kore me. 13Majɨ kadɨ ɨsi dɔ tɨ kɨ naa. A re dəw madɨ aw kɨ ta kɨ to rɔe dɔ ngoko̰e tɨ ə, majɨ kadɨ ɨyə̰i go kɔ yo kɨ ne adi-naa, təkɨ Kɨrɨsɨ ɨyə̰-n go majal je ləsi kɔ kɨn be tɔ. 14Nḛ kɨ e dɔ nḛ je tɨ pətɨ, e kadɨ ndɨgɨ-naa e kɨbɨ rɔsi. E ə a ra kadɨ kɨndə rɔ naa tɨ ləsi a e kɨ rɔjetɨ. 15Kadɨ lapɨya lə Kɨrɨsɨ o̰ ɓe nga̰mesi tɨ. E kɨ mbata lapɨya kɨn ə Luwə ɓar-n səsi, kadɨ ɨtəli darɔ kɨ kare. Nɨngə kadɨ səi njé ra oyo Luwə. 16Majɨ kadɨ ta lə Kɨrɨsɨ rosɨ mesi. Nɨngə kadɨ ɨndoi-naa nḛ je, ɨndəji-naa je kɨ yo kɨ ne kɨ gosɨ kɨ ngay. NGa nɨngə, kadɨ osi pa, ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ oyo kɨ ra me Pa je tɨ kɨ me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə, kɨ me pa kɨlə dɨngəm me naa tɨ, kɨ me pa je tɨ kɨ NDɨl Luwə adɨ səsi. 17Nḛ je pətɨ kɨ ɨsɨ ɨrai, kɨ ta je pətɨ kɨ ɨsɨ əli, majɨ kadɨ e me tɔ Ɓaɓe Jəju tɨ, nga nɨngə kadɨ ɨrai oyo Luwə kɨ takule. 18Səi dəne je kɨ njé ngaw, majɨ kadɨ ɨləi dɔsi gɨn tɔgɨ tɨ lə ngawsi je təkɨ sɔbɨ kadɨ ɨrai ta kəm Ɓaɓe tɨ. 19Səi ngaw dəne je, majɨ kadɨ ɨndɨgi nesi je. Adi rɔsi atɨ səsi dɔde tɨ al. 20Səi ngan je, majɨ kadɨ ɨtəli rɔsi go ta tɨ lə njé kojɨsi je me nḛ je tɨ pətɨ, tadɔ e nḛ kɨ nəl Ɓaɓe. 21Nɨngə səi baw ngan je, oti kadɨ ɨrai adɨ wongɨ ra ngansi je, tadɔ re e be ə, mede a tujɨ. 22Səi ɓəə je, majɨ kadɨ ɨtəli rɔsi go ta tɨ lə ɓasi je kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn. Nɨngə, oti kadɨ ɨrai tə kɨlə kədɨ kəm-naa taga nḛ par kadɨ nəl dəw, nə kadɨ ɨrai kɨ me kɨ kare, kɨ ɓəl NDɨl Ɓaɓe. 23Kɨlə kɨ to ban kɨ ɨsɨ ɨrai ɓa, kadɨ ɨrai kɨ me kɨ majɨ tə kɨlə lə Ɓaɓe ə ɨsi ɨrai, ɓɨ tə kɨlə lə dəw, al. 24Nɨngə kadɨ ɨgəri təkɨ Ɓaɓe a adɨ səsi nḛ majɨ kɨ ngəm mbata lə dɨje ləne kɨn, tə nḛ kɨgə go jisi. Tadɔ Ɓaɓe kɨ rɔjetɨ e Jəju Kɨrɨsɨ. 25Kɨ rɔjetɨ, dəw kɨ ra nḛ kɨ go rəbe tɨ al, a tətɨ kandɨ nḛ ra kɨ go tɨ al ləne kɨn, tadɔ kɔr dəw dana goto rɔ Luwə tɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\