Kolosɨ je 4

1Səi kɨ awi kɨ ɓəə je, majɨ kadɨ ɨrai-de majɨ, kɨ go rəbɨ kɨ dana. Nɨngə kadɨ səi ka ɨgəri təkɨ, awi kɨ Ɓasi dɔra̰ tɨ no̰o̰ tɔ. 2Majɨ kadɨ uwəi tɔgɨsi ba me kəl ta tɨ kɨ Luwə, kadɨ kəl ta kɨ Luwə ra adɨ ɨsi dɔgɨ tɨ, ɨrai oyo Luwə kɨ dɔ-naa tɨ dɔ-naa tɨ. 3NGa nɨngə, əli ta kɨ Luwə kɨ mbata ləje tɔ, kadɨ Luwə tḛḛ ta rəbɨ no̰je tɨ kadɨ j-əl ta lie, kadɨ j-ɨlə-n mbḛ nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ ɔjɨ dɔ Kɨrɨsɨ, kɨ m-to-n dangay tɨ kɨn. 4Əli ta kɨ Luwə kadɨ m-əl ta lə Kɨrɨsɨ kɨn ay njay, təkɨ sɔbɨ kadɨ m-əl-n. 5Majɨ kadɨ kəmsi ədɨ dɔ pa njɨyəsi tɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ adi mede Kɨrɨsɨ, al. Nɨngə kadɨ dɔkagɨlo kɨ Luwə adɨ səsi kɨn, ɨrai kɨlə, ɓɨ adɨ man kɔ kare al. 6Majɨ kadɨ ta kəlsi e ta kəl kɨ majɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ, kɨ kadɨ dəw ɨngə nḛ kɨ to sie sotɨ me tɨ. Kadɨ ɨgəri lo kujɨ tur ta dɨje tɨ kɨ adi mede Kɨrɨsɨ, al. 7NGokom kɨ nje ndɨgɨ ləm, Tɨsɨkɨ a əl səsi ta je pətɨ kɨ dɔm tɨ adɨ oi. Tɨsɨkɨ e nje kɨlə ɓəə kɨ a dɔ njane tɨ, taa e madɨ-kɨləm me kɨlə tɨ lə Ɓaɓe nɨm tɔ. 8NGa nɨngə, m-ɨlə sie be mba kadɨ adɨ səsi poyje adɨ oi nɨm, taa kɨ mba kadɨ ɨlə dɨngəm mesi tɨ nɨm tɔ. 9Onəjɨm kɨ e ngoko̰je kɨ dana, kɨ jɨ ndɨge ngay kɨn, a uwə sie rəbɨ. Onəjɨm e dəw rɔsi. Əi kɨ Tɨsɨkɨ a əli səsi nḛ je pətɨ kɨ ɨsɨ rai nḛ rɔje tɨ ne adɨ oi. 10Madɨ dangay ləm Arɨsɨtarkɨ uwə jisi, taa Markɨ kɨ ngonan Barnabasɨ, kɨ ɨngəi ta kɔjɨ je kɨ ɔjɨ dɔe kɨn ka uwə jisi tɔ. Re aw tḛḛ rɔsi tɨ ɓa, kadɨ uwəi-e kɨ rɔsi tɨ majɨ. 11Jəju, kɨ ɨsɨ ɓari-e Jusɨtusɨ uwə jisi tɔ. MBo̰ Jɨpɨ je tɨ kɨ adi mede Kɨrɨsɨ kɨn, əi je kɨn par ə ɨsi rai səm kɨlə kɨ ɔjɨ ko̰ɓe lə Luwə ne. Əi je kɨn ə əi tɔgɨm kɨ ngay. 12Epapɨrasɨ kɨ e dəw ləsi uwə jisi tɔ. Epapɨrasɨ e ɓəə kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ ɨyə̰ ta rɔ al kɨ mbata ləsi, me kəl ta tɨ kɨ Luwə. Əl ta kɨ Luwə mba kadɨ ai dɔ njasi tɨ, kadɨ səi dɨje kɨ tɔgɨ gangɨ me NDɨl tɨ, taa kadɨ səi ɓasi kadɨ ɨrai ndɨgɨ ra je lə Luwə pətɨ tɔ. 13M-ma najɨ lə Epapɨrasɨ təkɨ adɨ rɔne ko̰ ngay mbata tɨ ləsi, kɨ mbata lə njé kaw-naa je kɨ Lawodɨse tɨ nɨm, taa njé kɨ Iyerapolɨsɨ tɨ nɨm tɔ. 14Madɨje kɨ ngay, Lukɨ, kɨ e dɔkɨtur əi kɨ Dəmasɨ uwəi jisi tɔ. 15Uwəi ji ngako̰je je kɨ Lawodɨse tɨ, naa tɨ kɨ Nɨmpa əi kɨ njé kaw-naa je me kəy tɨ lie adi-je tɔ. 16Lokɨ ɨtɨdəi makɨtɨbɨ kɨn nɨngə, ɨləi adi njé kaw-naa je kɨ Lawodɨse tɨ ka tɨdəi tɔ. NGa nɨngə e kɨ njé kɨ Lawodɨse tɨ a ɨləi adi səsi kɨn, səi ka ɨtɨdəi tɔ. 17Nɨngə kadɨ əli Arsɨpɨ adɨ ɨndə kəmne go kɨlə tɨ lə Ɓaɓe kɨ ɨngə kɨn, kadɨ ra kɨle majɨ. 18Ta kuwə ji kɨn e mi Pol ə wa ə m-ndangɨ. Kadɨ mesi oy dɔm tɨ al, təkɨ m-to dangay tɨ ne. Kadɨ me-majɨ lə Luwə e naa tɨ səsi. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\