Epəjɨ je 1

1Mi Pol kɨ nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə. M-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn m-ɨlə-n madɨ dɨje lə Luwə kɨ adi mede Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ ɨsi me ɓe tɨ kɨ Epəjɨ tɨ. 2M-kɔy kadɨ Luwə kɨ Baw je kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ adi me majɨ kɨ kɨsɨ-maje ləde nay səsi. 3Pɨtɨ kɨ dɔ Luwə tɨ kɨ Baw Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ adɨ-je majɨ-kur je, adɨ e nḛ majɨ je pətɨ kɨ adɨ-je kɨ go NDɨl tɨ, kɨ ḭ dɔra̰ tɨ, kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləje kɨ Kɨrɨsɨ. 4Be ə, lokɨ Luwə ra dɔra̰ kɨ dɔnangɨ kɨ nḛ je kɨ me tɨ al ɓəy ə, kɔtɨ je kɨ takul Kɨrɨsɨ tɨ tə dɨje ləne mba kadɨ j-ayi njay kɨ kanjɨ ta madɨ dɔje tɨ ta kəme tɨ. Nḛ je kɨn tɔjɨ kadɨ Luwə ndɨgɨ je. 5Təkɨ Luwə ndɨgɨ-n-je ka kɨn ə, ɨndə-n je kəte no̰ dɔkagɨlo je tɨ, mba kadɨ jɨ təli ngane je kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ. Luwə ge kɨn be kɨ go me-majɨ tɨ lie. 6Adɨ jɨ pɨtɨ Luwə, mbata me-majɨ lie kɨ ətɨ ɓəl. Me-majɨ kɨn, adɨ-je kare kɨ takul NGone, ndɨgɨ ngone kɨn ngay. 7Me Kɨrɨsɨ tɨ, kɨ takul məse kɨ a̰y dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ go koye tɨ, je kɨ taa kɨlə taa, nɨngə majal je ləje e kɨ kɨyə̰ go kɔ tɔ. Be ə, Luwə ɔjɨ-n je me majɨ ləne kɨ ngay. 8Oyo, Luwə ɔjɨ-je me-majɨ ləne kɔjɨ kɨ ətɨ ɓəl. Be ə, adɨ-n-je tər kɨ nḛ gər kɨ ngay. 9Nɨngə kɨ go ra majɨ tɨ lə Luwə kɨ ngay, adɨ j-ɨngəi kɔjɨ ta ra lie kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ. Kɔjɨ ta ra kɨn, ɨndə dɔe naa tɨ kəte kadɨ n-a ra kɨ takul Kɨrɨsɨ. 10Kɔjɨ ta ra lə Luwə kɨn, e mba kadɨ kaw nḛ je kɨ dɔra̰ tɨ kɨ nḛ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, gɨn tɔgɨ tɨ lə nje ko̰ɓe kɨ kare ba kɨ e Kɨrɨsɨ. Nḛ kɨn, a ra nḛ dɔkagɨlo tɨ kɨ Luwə wa ɔjɨ. 11Luwə adɨ nḛ je pətɨ rai nḛ təkɨ e wa ɔjɨ-n ə se ndɨgɨ-n kəte. Be ə, kɔtɨ-n-je kəte kɨ go kɔjɨ ta ra tɨ lie, adɨ jɨ təli dɨje lie kɨ go kɨndə rɔ naa tɨ ləje kɨ Kɨrɨsɨ. Nɨngə adɨ-je nḛ kɨ un-n mɨndɨne mba kadɨ n-adɨ-je tɔ. 12Luwə ra be mba kadɨ j-osi pa j-ɨləi tɔjɨ dɔ kətɨ ɓəl tɨ lie, Je je kɨ j-ɨndəi me je dɔ kɨrɨsɨ tɨ dɔsa̰y. 13E me Kɨrɨsɨ tɨ tɔ ə, səi ka, oi dɔ ta kɨ rɔjetɨ, kɨ e Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ajɨ səi. Nɨngə go tɨ, adi mesi Kɨrɨsɨ, ɓa Luwə ɨndə ndunə kɨ sɔbɨ dɔne rɔsi tɨ. NDunə ka kɨn e NDɨl kɨ ay njay kɨ un-n mɨndɨne adɨ kəte dɔ tɨ. 14NDɨl kɨ ay njay kɨ Luwə adɨ-je kɨn, tɔjɨ kadɨ ja j-ɨngəi ndəgɨ nḛ majɨ je pətɨ kɨ Luwə a adɨ-je. Nḛ majɨ je kɨn ja j-ɨngəi pətɨ ndɔ kɨ Luwə a taa-je ɨlə-je taa ji majal tɨ ratata. Adɨ jɨ pɨtɨ ndole lə Luwə kɨ ətɨ ɓəl. 15E kɨ mbata kɨn ə, mi ka lokɨ m-o poy kadɨ me ləsi kɨ adi Ɓaɓe Jəju, kɨ poy ndɨgɨ ləsi kɨ ɨsi ndɨgi dɨje lə Luwə pətɨ, 16ndɔ kɨ m-o-n ta wa kɨn nu, m-ɨyə̰ ta ra oyo Luwə kɨ mbata ləsi al me kəl ta tɨ je ləm kɨ m-ɨsɨ m-əl si-e. M-ɨsɨ m-ɓa tɔsi taa taa. 17M-dəjɨ kadɨ Luwə lə Ɓaɓe lə je Jəju Kɨrɨsɨ, Bawje kɨ nje tɔjɨ, adɨ səi kɨ takul NDɨl kɨ ay njay, tər, kɨ gər gɨn nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, mba kadɨ ɨgəri-e-n ay njay. 18M-dəje kadɨ tḛḛ angalsi, mba kadɨ asi gər nḛ kɨndə me dɔ tɨ kɨ adɨ səsi kɨ aw naa tɨ kɨ ɓar kɨ ɓar səsi. Taa a ɨgəri nḛ je kɨ majɨ majɨ kɨ Luwə əl ta-e kadɨ n-a n-adɨ dɨje ləne. 19Nɨngə a ɨgəri tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl ɨtə tɔgɨ je pətɨ kɨ Luwə ɔjɨ mbata ləje j-əi kɨ j-adi-e meje. Nɨngə tɔgɨ ka kɨn, Luwə ɔjɨ kɨ taga me tɔgɨ tɨ kɨ ətɨ ɓəl. 20Tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl kɨn, Luwə tɔjɨ taga, dɔkagɨlo tɨ kɨ adɨ Jəju ḭḭ taa dan je koy je tɨ, ə ade ɨsɨ dɔ ji ko̰e tɨ me dɔra̰ tɨ. 21Loe tɨ kɨn, Jəju e kɨ kɨndə dɔ njé ko̰ɓe je tɨ ba pətɨ, dɔ tɔgɨ ko̰ɓe je tɨ ba pətɨ, a e dɔ tɔgɨ je tɨ ba pətɨ, taa tɔe e dɔ tɔ je tɨ pətɨ tɔ. E dɔ nḛ kɨndə je tɨ pətɨ mbata dɔkagɨlo kɨ ngɔsɨne kɨn par al, nə bɨtɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ a re. 22Oyo, Luwə ɨlə nḛ je pətɨ gɨn tɔgɨ tɨ lə Kɨrɨsɨ. Lokɨ ɨnde dɔ nḛ je tɨ pətɨ nɨngə, kɔte ade e kɨ boy dɔ njé kaw-naa je tɨ. 23NJé kaw-naa je toi tə ngan rɔe je be. Kasɨ-naa bərəre lə Kɨrɨsɨ rosɨ njé kaw-naa je kɨ dɔkagɨlo je pətɨ. Nɨngə Kɨrɨsɨ ka, kasɨ-naa bərəre lə Luwə rose tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\