Epəjɨ je 2

1Səi kɨ kəte, səi toi tə dɨje kɨ koy kɨ mbata majal je ləsi. 2Majal je ləsi kɨn ra adɨ mari go rəbɨ nḛ rasi je e go hal nḛ ra lə dɨje kɨ dunɨya̰ tɨ, uni go kɨ bo lə tɔgɨ je lə ndɨl je kɨ majal kɨ me nəl tɨ. NDɨl kɨ majal kɨn ə, ɨsɨ ra kɨlə ngɔsɨne me dɨje tɨ kɨ njé kɔsɨ ta Luwə. 3J-əi je ka, ndɔ kɨ mari j-əi mbo̰ dɨje tɨ kɨn tɔ. Adɨ jɨ njɨyəi kɨ go ndɨgɨ tɨ lə ngur darɔje, j-ɨsi ta nḛ ra tɨ kɨ kadɨ jɨ tɔli kon ndɨgɨ ra lə darɔje, kɨ mər ta je ləje kɨ majal yo. Be ə kɨ go jibəl kɨsɨje kɨ dɔje taa tɨ, jɨ toi tə ndəgɨ dɨje kɨn be, adɨ wongɨ lə Luwə e dɔje tɨ tɔ. 4Nə Luwə e nje koo kəm-to-ndoo kɨ ətɨ ɓəl, adɨ ndɨgɨ-je ngay. 5Be ə, j-əi je kɨ ndɔ kɨ j-əi dɨje kɨ koy kɨ takul majal je ləje kɨn, təl-je adɨ j-əi njé kɨsɨ kɨ dɔje taa kɨ Kɨrɨsɨ. Oyo e kɨ takul me-majɨ lə Luwə ə ɨngəi kajɨ. 6Kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləje kɨ Jəju Kɨrɨsɨ, Luwə adɨ j-ḭ taa sie naa tɨ dan njé koy je tɨ, ə adɨ j-o̰i ɓe naa tɨ sie me dɔra̰ tɨ tɔ. 7Luwə ra be kadɨ ɔjɨ-n kadɨ dɨje pətɨ gəri mbata ndɔ je kɨ a rəi, me-majɨ lie kɨ dɔbəye goto, kɨ ɔjɨ kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ kɨ go rəbɨ ra majɨ lie kɨ mbata ləje. 8E takul me-majɨ kɨ go rəbɨ lə kadɨ-me ə, ɨngəi kajɨ ɓɨ e kɨ go tɔgɨsi tɨ al. Nə e Luwə ə adɨ səsi kajɨ kɨn kare. 9Kajɨ kɨn e kɨ takul kɨlə rasi madɨ kɨ majɨ al. E be al, mba kadɨ dəw madɨ ɨndə-n gune al. 10Oyo, j-əi kɨlə ra ji Luwə. Ɨndə-je kɨ go kɨndə rɔ naa tɨ ləje kɨ Kɨrɨsɨ mbata kadɨ jɨ rai kɨlə je kɨ majɨ me kɨsɨ kɨ dɔje taa tɨ. Nɨngə kɨlə je ka kɨn, e wa ɨndə dɔe naa tɨ kəte mba kadɨ jɨ rai-de. 11Adi mesi ole dɔ tɨ, təkɨ ndɔ kɨ kəte, səi Jɨpɨ kojɨ je al, adɨ Jɨpɨ je kɨ njé ɓa rɔde njé kɨjə mɔtɨde, kɨ e nḛ kɨ dɨje rai kɨ jide adɨ awi kɨ ndune rɔde tɨ, ɓari səsi njé kɨjə mɔtɨde je al. 12Kadɨ mesi ole dɔ tɨ təkɨ dɔkagɨloe tɨ kɨn, səi kɨ gangɨ-naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. Səi mbo̰ Isɨrayəl je tɨ kɨ əi dɨje lə Luwə kɨn al. Səi gotoi me kɨlə mɨndɨ je tɨ kɨ Luwə ɨlə kɨ dɨje ləne kɨn. Ɨsi me dunɨya̰ tɨ kɨ kanjɨ nḛ kɨndə me dɔ tɨ ə se kɨ kanjɨ Luwə. 13Nə ngɔsɨne, kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləsi kɨ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, səi kɨ ndɔ kɨ mari səi sa̰y, ɨtəli dɨje kɨ ɓasi kɨ takul məsɨ kadɨ-kare lə Kɨrɨsɨ. 14Tadɔ e Kɨrɨsɨ wa ə re kɨ kɨsɨ kɨ naa kɨ lapɨya mbo̰ je tɨ. E ə ra adɨ Jɨpɨ je kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al təli dɨje kɨ kare ba. Koye dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ ɔr ba̰ kɨ to dande tɨ kəte kɔ. 15Jəju Kɨrɨsɨ təl ndu-kun je lə Mojɨ kɨ rəbɨ ra kɨle je, nḛ je kɨ kare tɨ. Nɨngə, un gɨn dɨje kɨ joo kɨn təl ɨndə-n gɨn dɨje kɨ kare kɨ sɨgɨ kɨ go rəbɨ kɨndə rɔ ləde naa tɨ sie. Be ə, adɨ lapɨya to-n mbo̰de tɨ. 16Kɨ takul koye dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ, Jəju ɨndə gɨn dɨje kɨ joo kɨn naa tɨ adɨ təli darɔ kɨ kare. Ɨlə-de nojɨ naa tɨ kɨ Luwə. Nɨngə kɨ takul koye dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ, tujɨ-n nḛ kɨ ra adɨ əi njé ba̰ je lə naa kɨn kɔ. 17Re ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ lapɨya adɨ səi kɨ səi sa̰y, ta mbata lə njé je kɨ əi ɓasi tɔ. 18E kɨ takul Jəju ə j-əi pətɨ kɨ j-əi, Jɨpɨ je ə se Jɨpɨ je al, j-asi kadɨ jɨ rəi ta kəm Luwə tɨ kɨ takul NDɨl kɨ ay njay kɨ kare ba wa kɨn. 19Be ə, səi kɨ səi Jɨpɨ je al ka, səi mba je al, ə se njé dɨrə kɨ njade taa al ngata. Nə ngɔsɨne, səi ngan njé ɓe kɨ mbo̰ dɨje tɨ lə Luwə. Səi ngan je kɨ me kəy tɨ lə Luwə. 20Səi toi tə mbal je kɨ Luwə ɨndə-n kəy be. Nɨngə ngɨrə kəy ka kɨn e kɨ kɨndə dɔ njé kaw kɨlə je tɨ kɨ əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ. Ɓa Kɨrɨsɨ wa ə e mbal kɨ e tɔgɨ kəy. 21E me kɨndə rɔ naa tɨ ləje kɨ Kɨrɨsɨ tɨ ə, mbal ra kəy je kare kare uwəi-naa majɨ. Nɨngə kəy ka kɨn bo kɨ ta made tɨ kɨ kəte kəte mba kadɨ təl kəy kɨ ay njay me Ɓaɓe tɨ. 22E me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ ə, səi kɨ səi Jɨpɨ je al ka, ɨndəi rɔsi naa tɨ kɨ ndəgɨ dɨje lə Luwə kadɨ təli kəy kɨ Luwə ɨsɨ me tɨ kɨ takul NDɨle.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\