Epəjɨ je 3

1E kɨ mbata kɨn ə, mi Pol, m-ɨsɨ m-əl ta kɨ Luwə. Mi dangay mbata Poy Ta kɨ Majɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ, mbata ləsi səi dɨje kɨ səi Jɨpɨ je al… 2M-gər majɨ kadɨ oi poy kɨlə ɓəə, kɨ go me-majɨ tɨ lə Luwə ɨlə jim tɨ, kɨ mbata majɨ ləsi. 3Luwə tḛḛ kɨ dɔ nḛ je kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ adɨ-m gər. E nḛ je kɨn ə m-ndangɨ ndəy m-ɨlə-n madɨ səsi. 4Lokɨ ɨtɨdəi makɨtɨbɨ kɨ m-ndangɨ m-ɨlə-n madɨ səsi kɨn nɨngə, səi wa a oi nḛ gər kɨ ɔjɨ dɔ Kɨrɨsɨ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, kɨ Luwə tḛḛ kɨ dɔe adɨ m-gər ay njay kɨn. 5Təkɨ rɔjetɨ, nḛ je kɨ Luwə tḛḛ kɨ dɔe adɨ njé kaw kɨlə je, kɨ njé kəl ta kɨ tae kɨ takul NDɨl kɨ ay njay kɨ ɨndə-de ta dangɨ tə njé ra kɨlə ləne, tḛḛ kɨ dɔe be adɨ kaje je kɨ kəte al. 6Nɨngə nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ ka kɨn, kɨ takul kɨndə rɔ naa tɨ ləde kɨ Jəju Kɨrɨsɨ ə, dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, a ɨngəi nḛ majɨ je kɨ Luwə un-n mɨndɨne kadɨ n-a n-adɨ-de naa tɨ səje j-əi kɨ j-əi Jɨpɨ je. Taa, əi səje naa tɨ me darɔ tɨ kɨ kare, nɨngə kun mɨndɨ kɨ kare wa kɨn to kɨ mbata ləde tɔ me Kɨrɨsɨ tɨ, kɨ takul Poy Ta kɨ Majɨ. 7M-təl nje ra kɨlə ɓəə lə Poy Ta kɨ Majɨ kɨn. E kɨn e kadɨ kare kɨ Luwə adɨ-m kɨ go me-majɨ lie kɨ takul kɨlə ra tɔge. 8Mi kɨ ndam goto tɔi njé kadɨ mede Kɨrɨsɨ pətɨ tɨgə. Nɨngə re e be ka, Luwə oo majɨ ngay kadɨ mi ə, ɨlə kɨlə kɨlə mbḛ nḛ gər kɨ ətɨ ɓəl lə Kɨrɨsɨ jim tɨ mbata dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al. E nḛ gər lə Kɨrɨsɨ kɨ bo kɨ tɔy nḛ gər lə dɨje pətɨ tɨgə. 9Nɨngə m-ɨngə me-majɨ kɨ kadɨ m-tɔjɨ-n dɨje pətɨ ay njay, se go rəbɨ kɨ ban ə, Luwə a tɔl-n ta nḛ kɨ un ndune dɔ tɨ, kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨn wa. Luwə kɨ nje ra nḛ je pətɨ, ɓɔyɔ dɔ nḛ kɨn kɨ dɨje kɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte. 10Nɨngə ngɔsɨne kɨ takul njé-kaw-naa je, njé ko̰ɓe je kɨ njé tɔgɨ je kɨ me nəl tɨ taa, asi kadɨ gəri nḛ gər lə Luwə. Nḛ gər kɨn, Luwə tɔjɨ kɨ rəbɨ je kɨ dangɨ dangɨ. 11Nḛ kɨn tɔl tane kɨ go kɔjɨ ta tɨ lə Luwə kɨ to kɨ no̰ne tɨ. Kɔjɨ ta ra ka kɨn, tɔl tae kɨ takul Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ. 12Me kɨndə rɔ naa tɨ ləje kɨ Kɨrɨsɨ me kadɨ me tɨ ə, j-ɨngəi ta rəbɨ kadɨ jɨ ndɔtii kɨ rɔ Luwə tɨ kɨ me kɨ tḭ katɨ. 13E be ə, m-dəjɨ səsi mba kadɨ tɔgɨ si ɔr mbata lə ko̰ je kɨ m-ɨsɨ m-ɨngə kɨ mbata ləsi kɨn al. Nə kadɨ e gɨn kɔsɨ-gon ləsi yo taa. 14MBata kɨn ə, m-ɨsɨ m-ɔsɨ məkəsɨm nangɨ no̰ Bawje tɨ kɨ dɔra̰ tɨ, 15kɨ takule kɨ karne ba ə, gɨn kojɨ je pətɨ kɨ dɔra̰ tɨ ə se kɨ dɔnangɨ tɨ ne ɨsi kɨ dɔde taa. 16M-dəjɨ Luwə kadɨ kɨ go majɨ-kur tɨ lie kɨ to mbar mbar kɨ go NDɨl tɨ kɨ ay njay, kadɨ adɨ səi njé kadɨ-me je ɨtɔgi gangɨ me ndɨlsi tɨ. 17Kadɨ Kɨrɨsɨ ra lo kɨsɨ ləne nga̰mesi tɨ kɨ takul kadɨ-me. Nḛ dəjɨ ləm e mba kadɨ ndɨgɨ-naa ra səsi adɨ ngangi, nɨngə kadɨ gɨn si uwə nangɨ nga̰ me ndɨgɨ tɨ tɔ. 18Be ə, a asi kadɨ ɨgəri kɨ ndəgɨ dɨje lə Luwə pətɨ, kadɨ ndɨgɨ lə Kɨrɨsɨ e ndɨgɨ kɨ ətɨ ɓəl, kɨ dəw asɨ kadɨ a mbɔjɨ ngale je tate je kəbe je kɨ ngale kɨ taa je al ratata. 19Oyo, a asi kadɨ ɨgəri ndɨgɨ lə Kɨrɨsɨ kɨ ɨtə nḛ gər je pətɨ, nɨngə kadɨ Luwə wa rosɨ səsi kɨ rosɨ kɨ bətəte ləne. 20Luwə aw kɨ tɔgɨ kɨ asɨ nakɨ. Adɨ, lokɨ jɨ dəji-e nḛ madɨ ɓa, ra tɔy nḛ kɨ jɨ dəji-e, ə se, e kɨ j-ɨsɨ gɨri tə gɨr ɓəy. 21Kadɨ tɔjɨ e dɔe tɨ mbo̰ njé kaw-naa je tɨ kɨ takul Jəju Kɨrɨsɨ, mbata dɔkagɨlo je pətɨ kɨ a rəi, kɨ dɔ ɓal je kɨ dɔ ɓal je. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\