Epəjɨ je 4

1M-ɨlə dɨngəm mesi tɨ, mi kɨ mi dangay kɨ mbata lə Ɓaɓe, kadɨ go rəbɨ kɨsɨ kɨ dɔ taa ləsi asɨ ta ɓar kɨ Luwə ɓar səsi. 2Kadɨ awi kɨ sɔl dɔ, kɨ hal kɨ sɔl lɔm lɔm, kɨ kore me, ə kadɨ ɨsi dɔ tɨ kɨ naa me ndɨgɨ-naa tɨ. 3Uwəi rɔsi nga̰ kadɨ ɨngəmi go kesi kare me NDɨl tɨ, kɨ go rəbɨ lapɨya kɨ dɔɔ səsi naa tɨ. 4Darɔ e kare ba, taa NDɨl kɨ ay njay ka, e kare ba tɔ. E be ə, Luwə ɓar səsi kadɨ awi kɨ nḛ kɨndə me dɔ tɨ kɨ kare ba tɔ. 5Ɓaɓe e kare ba, kadɨ-me e kare ba, taa batəm ka e kare ba tɔ. 6Luwə e kare ba, nɨngə e ə, e Baw je pətɨ, taa e dɔ nḛ je tɨ pətɨ, ra kɨlə kɨ takul dɨje pətɨ, nɨngə ɨsɨ me nḛ je tɨ pətɨ tɔ. 7Nə, dəw kɨ ra ra danje tɨ, ɨngə kadɨ-kare ra kɨlə kɨ sɔbɨ dɔne, kɨ go kadɨ tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ ndɨngɨ kadɨ-n-je. 8E be ə, ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: «Lokɨ ḭ aw me lo je tɨ kɨ taa nu, uwə dangay je, Adɨ aw səde kəmne tɨ, Nɨngə adɨ kadɨ-kare dɨje.» 9Nɨngə kəl kə nə: «Ḭ aw me lo je tɨ kɨ taa», kɨn, to ay njay kadɨ kəte ɓəy taa kadɨ aw taa, Kɨrɨsɨ ur aw gɨn nangɨ tɨ, me lo je tɨ kɨ boo nu tɔ. 10NJe kaw nangɨ wa kɨn ə, e nje kaw lo je tɨ kɨ taa gɨdɨ dɔra̰ je tɨ tɔ. Nḛ kɨn ra nḛ be mba kadɨ nḛ je pətɨ asi-naa bərəre me tɨ. 11E ə adɨ kadɨ-kare dɨje, njé kɨ na̰ je adɨ əi njé kaw kɨlə je, njé kɨ na̰ je kadɨ əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, njé kɨ na̰ je kadɨ əi njé kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ, njé na̰ je kadɨ əi njé kul njé kaw-naa je, nɨngə kadɨ njé kɨ na̰ je əi njé ndo dɨje tɔ. 12Kɨ go rəbɨ kɨn ə, ra adɨ dɨje lə Luwə a asi kadɨ rai kɨlə lie, mba darɔ Kɨrɨsɨ kɨ tɔgɨ kɨ kəte kəte. Darɔ Kɨrɨsɨ e njé kaw-naa je. 13Kɨ rəbɨ kɨn ə, j-əi pətɨ, j-a tḛḛi ke kare me kadɨ-me tɨ, kɨ gər NGon Luwə tɨ. Nɨngə j-a təli dɨje kɨ tɔgi gangɨ ə j-asi-naa bərəre tə Kɨrɨsɨ be. 14Be ə, j-a to tə ngan je kɨ nəl nḛ ndo je kɨ ngom ɨsɨ aw səde kɨ yo je kɨ ne je be, tə bato ə pugɨ man ba ɨsɨ ra-e be al ngata. Nɨngə dɨje kɨ njé kədɨ dɨje kɨ ta je kɨ ngom je ləde kɨn, a asi kadɨ toi-je pe pe taa ədi-je kɨ takul nḛ ndo je ləde kɨ ngom kɨn al tɔ. 15Nə me kəl ta kɨ rɔjetɨ me ndɨgɨ-naa tɨ, j-a tɔgi me nḛ je tɨ pətɨ, bɨtɨ kadɨ jɨ toi tə Kɨrɨsɨ wa be, e kɨ e kɨ boy kɨ dɔ njé kaw-naa je tɨ. 16Me Kɨrɨsɨ tɨ ə darɔ ba pətɨ e kɨ rɔtɨ naa tɨ kɨ takul tɔgɨ lə ngɨrə kɨ ra. Lokɨ ngon rɔ kɨ ra, ra kɨlə ləne majɨ nɨngə, a ra kadɨ darɔ ba pətɨ a tɔgɨ taa taa me ndɨgɨ naa tɨ. 17E be ə, m-əl səsi ta kɨn, ə m-təl m-re dɔ tɨ ɓəy me tɔ Ɓaɓe tɨ. Otɨ kadɨ rəbɨ nḛ rasi to tə ya̰ dɨje kɨ gəri Luwə al kam be, tadɔ kɨlə rade e kɨ go gɨr ta je tɨ ləde kɨ ndae goto. 18Lokɨ ndul o̰ ɓe dɔ gɨr ta tɨ ləde. Əi sa̰y kadɨ kɨsɨ kɨ dɔ taa tɨ kɨ sɨgɨ kɨ Luwə adɨ. Təkɨ rɔjetɨ, gəri al kɨ mbata me nga̰ ləde. 19Əi dɨje kɨ rai kaya ka, rɔde a sɔl-de dɔ tɨ al. Dɔgakɨlo je ləde pətɨ e kadɨ rai nḛ je kɨ majal. Be ə, nḛ rade kɨ dangɨ dangɨ kɨ to njḛ kɨn, dəwe je kɨn, nayḭḭ kɨ lo ra tɨ kɨ no̰de tɨ kanjɨ kadɨ mede uwə-de kɨ ta dɔ tɨ. 20Nə səi je, e kɨ go rəbɨ je kɨ be kɨn ə, ɨndoyi kadɨ ɨgəri Kɨrɨsɨ al. 21Təkɨ rɔjetɨ, səi kɨ səi njé kadɨ-me je, oi ta kɨ sɔbɨ dɔe. Nɨngə, ndoi səsi nḛ je kɨ awi naa tɨ kɨ ta kɨ rɔjetɨ kɨ dəw a ɨngə rɔ Jəju tɨ. 22Re e be nɨngə, sɔbɨ kadɨ ɨmbati nḛ rasi je kɨ mari kɨ go lo kon dəw tɨ, kɨ ndɨgɨ ra je lie kɨ majal kɨ a aw kɨ dəw tujɨ tɨ. 23Majɨ kadɨ ɨyə̰i adɨ NDɨl Luwə yətɨ mər ta ləsi. 24Sɔbɨ kadɨ ɨtəli dɨje kɨ sɨgɨ me ji kɨsɨsi tɨ. Dɨje kɨ Luwə ɨndə-de kɨ go ndɨgɨ tɨ ləne, mba kadɨ kɨsɨ kɨ dɔ taa ləsi e me nḛ ra tɨ kɨ dana, kɨ me nḛ ra tɨ kɨ ay njay kɨ e kandɨ ta kɨ rɔjetɨ. 25MBata kɨn ə, kadɨ ɨmbati kəl ta kɨ ngom, ə kadɨ dəw kɨ ra, əl ta kɨ rɔjetɨ madɨne, tadɔ j-əi pətɨ j-əi ngan rɔ kɨ kare. 26Re wongɨ ra səsi ə, kadɨ wongɨ kɨn aw səsi adɨ ɨrai majal al. Otɨ kadɨ ɨsi me wongɨ tɨ ba bɨtɨ kadɨ kadɨ ur dɔsi tɨ. 27Adi ta rəbɨ Su kadɨ na səsi al. 28Kadɨ dəw kɨ e nje ɓogɨ kəte ə ɨyə̰ ta ɓogɨ ləne, nɨngə kadɨ ra kɨlə kɨ jine mba kadɨ ɨngə-n nḛ ə ra-n kɨ dəw kɨ nḛ to rɔe 29Kadɨ ta kɨ majal tḛḛ tasi tɨ al. Nə kadɨ ta kɨ majɨ (kɨ a ra kɨ njé kadɨ-me je kɨ rangɨ) ə tḛḛ ta si tɨ. Ta kɨ a ra majɨ ə se a ɨlə dɨngəm me njé kɨ rangɨ tɨ kɨ go nḛ ge je tɨ ləde. Ta kɨ be kɨn ə a ra majɨ kɨ dɨje kɨ njé koo dɔ ta ləsi. 30Otɨ kadɨ tuji me NDɨl Luwə kɨ Luwə adɨ səsi. NDɨl kɨ Luwə adɨ səsi kɨn ə a tɔjɨ kadɨ ndɔ madɨ a re no̰ kɨ Luwə a taa səsi ɨlə səsi taa dɔ majal tɨ ratata. 31Ɔri hal je kɨ katɨ bangɨ pətɨ mesi tɨ kɔ, (Ɨngəmi majal madɨ mesi tɨ al), kɨ kɔl-naa, kɨ wongɨ, kɨ tajɨ-naa, kɨ kɔl-naa kɨ ndu kɨ taa, kɨ kuso ndɨl-naa. Nɨngə kadɨ hal ra majal madɨ goto mesi tɨ tə goto. 32Kadɨ səi ɨrai majɨ ə ɨndɨgi-naa ngay kɨ yo kɨ ne. Nɨngə kadɨ ɨyə̰i go majal kɨ madɨsi je rai səsi kɔ təkɨ Luwə ɨyə̰-n go majal je ləsi kɔ, me Kɨrɨsɨ tɨ be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\